Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

21. 02. 2023
 

Dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie - nařízení Komise (EU) č. 211/2013

1. Komodity

Nařízení se vztahuje na všechny zásilky klíčků a semen určených k produkci klíčků s výjimkou klíčků, které byly ošetřeny za účelem odstranění mikrobiologických nebezpečí v souladu s právními předpisy EU.
Pro semena žádná výjimka neplatí.
Klíčky = produkty získané naklíčením semen, sklizené před vytvořením pravých listů, které jsou určeny ke konzumaci celé včetně semene.
Zásilka = množství klíčků/semen určených k produkci klíčků, které pochází ze stejné třetí země, je zahrnuto do stejného osvědčení a je přepravováno jedním dopravním prostředkem.
Sledované komodity:
HS/KN kód
KN popis zboží
ex 0704 90
zelí, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, (mimo květák, růžičkovou kapustu) , čerstvé nebo chlazené, určené k nakličování
ex 0706 90
Řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny (mimo mrkev, tuřín, vodnici), čerstvé nebo chlazené, určené k nakličování
ex 0708 10
Hrách setý, též vyluštěný, čerstvý nebo chlazený, určený k nakličování
ex 0708 20
Fazole, též vyluštěná, čerstvá nebo chlazená, určená k nakličování
ex 0708 90
Ostatní luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené, určené k nakličování
ex 0713 10
Hrách setý, sušený, vyluštěný, též loupaný (ne drcený), určený k nakličování
ex 0713 33
Fazole obecná, sušená, vyluštěná, též loupaná (ne drcená), určená k nakličování
ex 0713 34
Vigna podzemní (Vigna subterranea nebo Voandzeia subterranea), sušená, vyluštěná, též loupaná (ne drcená), určená k nakličování
ex 0713 35
Vigna čínská (Vigna unguiculata), sušená, vyluštěná, též loupaná (ne drcená), určená k nakličování
ex 0713 39
Ostatní, sušené, vyluštěné, též loupané (ne drcené), určené k nakličování
ex 0713 40
Čočka, sušená, vyluštěná, též loupaná (ne drcená), určená k nakličování
ex 0713 50
Boby (Vicia faba var. Major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), sušená, vyluštěná, též loupaná (ne drcená), určená k nakličování
ex 0713 60
Kajan indický (Cajanus cajan), sušený, vyluštěný, též loupaný (ne drcený), určený k nakličování
ex 0713 90 00
Ostatní, sušené, vyluštěné, též loupané (ne drcené), určené k nakličování
ex 0910 99
Ostatní koření
ex1201 10
sójové boby - semena (ne drcené), určené k nakličování
ex1201 90 00
Sójové boby – ostatní (ne drcené), určené k nakličování
ex1207 50
hořčičná semena, určená k nakličování
ex 1207 99
ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, určená k nakličování
ex 1209 10
semena cukrové řepy, určená k nakličování
ex 1209 21
semena vojtěšky (alfalfa), určená k nakličování
ex 1209 91
semena zeleniny, určená k nakličování
ex 1214 90 90
klíčky vojtěšky (alfalfa)

2. Oficiální dokumenty, které musí doprovázet zásilku

Každá zásilka klíčků nebo semen určených k produkci klíčků musí mít přiloženo osvědčení v souladu s přílohou nařízení. Výjimkou jsou klíčky, u kterých bylo provedeno ošetření za účelem odstranění mikrobiologického nebezpečí v souladu s právními předpisy EU (dovozce to musí prokázat).
V případě, že země původu semen není schopna do osvědčení potvrdit, že byla vyprodukována v souladu s nařízením 852/2004, lze toto nahradit doložením mikrobiologických analýz semen a zápisem skutečnosti do osvědčení. Zápis do osvědčení musí být proveden úředním inspektorem odesílatelské země, nelze doplnit v ČR.
Mikrobiologické rozbory musí zahrnovat průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae, výsledky nesmí překročit 1000 cfu/g (cfu = colony-forming unit = kolonotvorná jednotka). Dle pozn. 2 k části II Osvědčení musí analýza zahrnovat tato náležitosti:
  • Reprezentativní vzorek nejméně 0,5%hm. šarže semen v podvzorcích o hmotnosti 50g
  • Z tohoto vzorku bylo dle ISO 6887-4 vytvořeno 5 podvzorků o hmotnosti 25g
  • Analýzy dle ISO 21528-2 pro průkaz Enterobacteriaceae
  • Laboratoř akreditována dle ISO 17025

Osvědčení (případně záznamy o mikrobiologických zkouškách) musí být vyhotoveno v úředním jazyce odesílatelské země i členského státu, v němž se dovoz do EU uskutečňuje (nebo musí být přiložen ověřený překlad).

Podpis na osvědčení musí být v jiné barvě než je barva tisku, totéž platí i na razítka.

Osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena do místa určení uvedeného v osvědčení.

Pokud je zásilka před propuštěním do volného oběhu dělena, musí být doprovázena každá její část kopií osvědčení. Ověřené kopie vystavují inspektoráty SZPI.

3. Ohlašování zásilek dopředu

Není vyžadováno.

4. Dokladová kontrola

U každé zásilky je provedena dokladová kontrola.

5. Fyzická kontrola a kontrola totožnosti

Nařízení nevyžaduje provádění fyzických kontrol a kontrol totožnosti. V odůvodněných případech však kontrola může být provedena.

6. Propouštění/nepropouštění zásilek do volného oběhu

Do volného oběhu lze propustit jen zásilky, které jsou doprovázeny patřičnými doklady – originál, příp. ověřená kopie osvědčení u rozdělených zásilek (včetně případných mikrobiologických zkoušek), musí zásilku doprovázet až do místa určení uvedeného v osvědčení.

7. Použitelnost nařízení

Nařízení je použitelné od 1. dubna 2013 – mikrobiologické analýzy mohou být přikládány k osvědčení od 15. července 2014.
ENGLISH VERSION

 

 
 
 

Přílohy