Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Víno

11. 12. 2023
 

Základní povinnosti vinaře, který vyrábí výrobky z révy vinné a uvádí je na trh - obecné informace

Povinnosti vinaře, jakožto výrobce výrobků z révy vinné a osoby, která je uvádí do oběhu, vyplývají z evropských právních předpisů (např. nařízení Komise (EU) 2018/273 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274) a dále z právních předpisů České republiky (např. zákon č. 321/2004 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích).

Definice:

 • Výrobci jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb. fyzické nebo právnické osoby, které vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovávají, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechávají zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu.
 • Producenti hroznů jsou dle čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2018/273 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, které sklízí hrozny z plochy osázené révou vinnou, aby tyto hrozny uvedli na trh za účelem výroby vinařských výrobků třetími osobami, nebo je zpracovávali ve svém hospodářství či nechávali zpracovat na vinařské výrobky pro obchodní účely.
 • Zpracovatelé jsou dle čl. 2 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2018/273 fyzické nebo právnické osoby nebo jejich seskupení, které provádí nebo nechávají provádět zpracování vína, jehož výsledkem jsou vína, likérová vína, šumivá a perlivá vína, šumivá a perlivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá nebo jakostní aromatická šumivá vína.
 • Producenti jsou dle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2018/273 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, kteří sami zpracovávají nebo si nechávají zpracovávat čerstvé vinný hrozny, mošty nebo mladé víno v procesu kvašení na víno nebo mošt pro obchodní účely.
 • Maloobchodníci jsou dle čl. 2 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2018/273 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína a moštu spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, avšak s výjimkou osob, které používají sklepy vybavené pro skladování nebo zařízení k plnění vína do nádob ve větším množství, a osob, které prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje.
 • Obchodníci jsou dle čl. 2 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) 2018/273 fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení s výjimkou soukromých spotřebitelů nebo maloobchodníků, kteří skladují vinařské výrobky pro obchodní účely nebo jsou zapojeni do obchodu s nimi a potencionálně je i plní do nádob, s výjimkou palíren.
 • Uváděním na trh je dle čl. 3 odst. 8 Nařízení (ES) č. 178/2002 držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

(pozn. dle této definice uvádí na trh i ten, kdo nabízí produkt zdarma ke spotřebě)

Základní povinnosti vinaře, který vyrábí výrobky z révy vinné a uvádí je do oběhu tj. i vinaře, který prodává (tj. uvádí na trh) víno nebo jiné výrobky z révy vinné jako nápoj ke spotřebě na místě (např. ve svém sklepě) – např. akce typu „otevřené vinné sklepy“, prodej v rámci turistických vinných stezek a podobné akce:

 1. Povinnost registrace
 • dle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.výrobce písemně oznamuje zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále „ÚKZÚZ“).
  • V případě zpracování produktů (tj. vinné hrozny, hroznový mošt, rmut nebo rektifikovaný moštový koncentrát) původem z jiného členského státu EU pro další zpracování je výrobce resp. příjemce povinen oznámit příjem produktu prostřednictvím Registru vinic a splnit veškeré povinnosti dané ustanovením § 14a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. V případě nebaleného vína musí příjemce uskladnit tento produkt po dobu 10 dnů v místě dodání ve smyslu § 14b odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.
 • dle 16b odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. výrobce nebo příjemce nebaleného vína oznamuje prostřednictvím Registru vinic v den zahájení/ukončení prodej sudového vína ve svých provozovnách.
 • dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. (resp. dle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) 852/2004) provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změnu nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle zákona č. 110/1997 Sb. (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba), a to Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „SZPI“) nebo krajské hygienické stanici (pokud se jedná o stravovací službu). Toto oznámení je vyžadováno:
  • v případě, kdy vedle výroby výrobků z révy vinné provozuje vinař i další činnosti (např. distribuční činnost, maloobchodní prodej či stravovací služba) v provozovně, která je odlišná od provozovny v místě výroby produktu, které oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. do Registru vinic,  
  • v případě prodeje vína prostřednictvím internetu, a to i tehdy, pokud je internetový prodej uskutečňován z místa výroby produktu, které vinař oznámil podle § 11 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb.
 1. Povinnost vést evidenční knihy
 • Dle § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy. Tato povinnost se vždy vztahuje na výrobce, zpracovatele, producenty hroznů, dovozce, distributory, obchodní zprostředkovatele.
 • Evidenční kniha musí mít jednu z následujících podob:
 1. očíslované listy v pevné vazbě;
 1. elektronický záznam vykazovaný v souladu s podrobnými předpisy stanovenými příslušnými orgány;
 1. vhodný moderní účetní systém schválený příslušnými orgány;

Pozn. Pokud jsou evidenční knihy vedeny v pevné vazbě, elektronickým záznamem nebo jiným systémem, záznamy musí být provedeny nevratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uveden podpis osoby (případně viditelná změna v elektronickém programu), která opravu provedla (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Dále jsou uvedeny případy, kdy se nevyžaduje vedení evidenčních knih ve vztahu ke specifickým subjektům, kteří skladují nebo prodávají výrobky dle výjimek vymezených v čl. 28 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2018/273 a/nebo provozují stravovací služby.

 1. Povinnost podávat prohlášení

K prohlášení o sklizni:

 • dle čl. 33 nařízení (EU) 2018/273 mohou členské státy požadovat, aby všichni producenti hroznů nebo někteří z nich předkládali prohlášení o sklizni.
  • Česká republika si v § 29 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. stanovila, že producent hroznů (tj. vinohradník), který  celou svou produkci zpracovává nebo nechává zpracovat na víno, nemusí podávat prohlášení o sklizni. V takovém případě postačí podat prohlášení o produkci.
  • Prohlášení o sklizni obsahuje výsledky sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna.
  • Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny.

K podávání prohlášení o produkci:

 • dle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 podávají prohlášení o produkci producenti usazení v daném členském státě.
  • Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna.
 • jsou vyjmuti producenti hroznů, kteří jsou členy/společníky jednoho nebo více vinařských družstev/skupin producentů, kteří celou svoji vlastní produkci hroznů/moštu dodali těmto subjektům, přičemž mají nárok na výrobu množství vína menšího než 1 000 litrů pro vlastní spotřebu.
 • povinnost podat prohlášení o produkci platí i v případě nulové produkce. Podává se prohlášení s nulou.

K podávání prohlášení o zásobách:

 • dle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 podávají prohlášení o zásobách vína a moštu ke dni 31. července producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří mají zásoby. Činí tak nejpozději do 10. září.
  • Vyjmuti jsou obchodní zprostředkovatelé, kteří nakupují nebo prodávají produkty v rámci výkonu svého povolání nebo předmětu činnosti, aniž by měli užívací právo k zařízení k uskladnění těchto produktů anebo aniž by tyto produkty sami drželi v zařízení k uskladnění těchto produktů.
  • Vyjmuti jsou zároveň i maloobchodníci ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2018/273, kteří:
   • musí:  provádět podnikatelskou obchodní činnost, která zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství [tj. v souladu s § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 321/2004 Sb. PPP neprodá spotřebiteli za jeden vinařský rok více než 750 hl vína v obalu určeném pro spotřebitele a 1 000 litrů sudového vína].
   • nesmí:
    • používat sklepy vybavené ke skladování PRIMÁRNĚ vína
    • používat zařízení pro plnění vína do nádob ve větším množství (tj. jakékoliv zařízení, které je uzpůsobeno k plnění vína ve větším množství, např. stáčecí linka nebo plnění vína pomocí hnacího plynu, čerpadla)
    • prodávat nebalené víno v rámci AMBULANTNÍHO PRODEJE.

Provozovatel, který nesplňuje jednu nebo více z výše uvedených podmínek, není maloobchodníkem, a je proto povinen zasílat prohlášení o zásobách.

Návod na podávání povinných prohlášení viz webové stránky ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/navod-prohlaseni.html

 1. Ostatní povinnosti dle zákona – dle § 11 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb. má výrobce produktů následující povinnosti:
 • dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost,
 • odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů,
 • dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů,
 • oznámit SZPI výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu,
 • zajistit soustavnou kontrolu své produkce a uchovávat o tom evidenci.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16
 

Přílohy