Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

13. 02. 2024
 

Obecné informace k dovozu potravin ze třetích zemí

Ani k dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz.

Obecné požadavky společné pro všechny potraviny

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU splňovat obecné požadavky na označování dané nařízením (EU) č. 1169/2011, v platném znění (u  nás požadavky na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, v platném znění. Důležitým předpisem je Nařízení Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které stanoví  obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se  bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Komoditní požadavky (harmonizovaná a neharmonizovaná sféra)

Stejně jako v případě obchodování v rámci EU, tak i při dovozu potravin do ČR dále záleží na tom, zda spadá potravina do harmonizované, či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena do oběhu v rámci EU (pokud chce dovozce dovézt např. nečokoládové cukrovinky z Ruska či USA a uvést je poprvé na trh v ČR, musí být splněny požadavky české vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony).
Zodpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese dovozce.  Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm. Může si např. vyžádat od dodavatele  v zahraničí laboratorní rozbory, nebo si je nechat udělat v některé z českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin. Nemusí ale nic nikam ohlašovat, ani nikoho žádat o souhlas.

Opatření týkající se zajištění  bezpečnosti dovážených potravin

Evropská komise stanovuje v souladu s Článkem 53 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva formou přímo použitelných předpisů EU zvláštní podmínky pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí, jež mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

Evropská komise je oprávněna dle závažnosti situace přijmout u potravin dovážených ze třetích zemí jedno nebo více z následujících mimořádných opatření:

 1. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země
 2. stanovit zvláštní podmínky pro dovoz vybraných skupin potravin:

Bezprostředně závazné předpisy EU

 • vymezují schválená místa vstupu pro dovoz vybraných skupin potravin na území EU,
 • stanovují povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří dováží vybrané potraviny a suroviny ze třetích zemí, předložit v místech vstupu zdravotní certifikát vydaný oprávněným a uznaným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní doklady
 • ukládají kompetentním dozorovým orgánům členských států povinnost provádět v místech vstupu před propuštěním do volného oběhu systematické či namátkové kontroly.

S ohledem na výše uvedená opatření můžeme rozdělit potraviny podléhající zvláštnímu režimu dovozu podle míry regulace podmínek pro dovoz do EU na 3 skupiny:

1. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán

Jedná se o potraviny, jejichž dovoz do Evropských společenství příslušné předpisy EU zakazují nebo dočasně pozastavují.

2. Potraviny, které lze dovážet jen přes stanoviště hraniční kontroly

 • Potraviny, pro jejichž dovoz do EU bezprostředně závazné předpisy EU (rozhodnutí, nařízení) vymezují schválená místa při vstupu do Unie, kde je provedena kontrola – tzv. stanoviště hraniční kontroly.
 • Potraviny patřící do této kategorie mohou být navrženy do režimu volného oběhu v kterémkoli členském státě, avšak pouze na stanovištích hraniční kontroly, která byla členským státem schválena.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí na stanovišti hraniční kontroly dle přímo použitelných předpisů EU systematickou či namátkovou kontrolu těchto potravin před jejich uvolněním do režimu volného oběhu.
 • Do této skupiny patří např. komodity, jejichž kontroly byly zintenzivněny dle nařízení (EU) 2019/1793.

3. Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu

 • Potraviny, pro jejichž dovoz ukládají předpisy EU mimořádná opatření jako např. povinnost  dovozců předložit zdravotní certifikát vystavený pověřeným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní dokumenty, povinnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce provádět v místech vstupu před uvolněním do volného  oběhu předepsané úřední kontroly 
 • Na rozdíl od potravin spadajících do skupiny 2 však předpisy EU neomezují místa vstupu, přes které lze potraviny do EU dovážet. Potraviny a  suroviny spadající do této skupiny lze tedy předložit na kterémkoli celním úřadě na území ČR.

Samostatnou kategorií je pak kontrola jakostních požadavků u vybraných komodit:

Předpisy EU stanovují zvláštní podmínky pro dovoz určitých potravin nejen z důvodu zabezpečení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitelů, ale také z důvodu zajištění souladu s jakostními požadavky  stanovenými přepisy EU u potravin dovážených ze třetích zemí do EU. Jedná se např. o
 • dovozu čerstvého ovoce a zeleniny
 • dovoz produktů v odvětví vína.
 • tzv. předvývozní kontrola arašídů z USA

Česká republika má také právo si stanovit „rizikové“ komodity, které kontroluje při dovozu ještě před propuštěním zásilky do volného oběhu, viz Červený seznam.

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19
 

Přílohy