Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

01. 03. 2018
 

I. Obecná část

Podávání žádostí o poskytnutí informace SZPI i jejich poskytování zaměstnanci inspekce se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon). 

II. Postup při vyřizování žádosti

Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Povinnými subjekty dle zákona jsou jednotlivé regionální inspektoráty včetně ústředního inspektorátu.
Ústní žádost o informace lze podat osobně na jakémkoliv inspektorátu SZPI či telefonicky na jakémkoliv dostupném telefonním čísle SZPI. V této souvislosti inspekce doporučuje využívat telefonní číslo na oddělení komunikace ústředního inspektorátu tel.: 542 426 630. Informaci požadovanou ústně poskytuje inspekce neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ústní žádost vyřídit bezprostředně, požádá žadatele, aby žádost podal písemně (listinnou formou nebo elektronicky). K podání písemné žádosti lze využít formulář připojený v příloze k tomuto článku.
Žádost v listinné podobě je podávána na adresu vybraného inspektorátu SZPI. Adresy jsou uvedeny na těchto webových stránkách pod odkazem Organizační struktura.
Žádost v elektronické podobě lze podat pouze prostřednictvím elektronické podatelny SZPI epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz. V takové žádosti je nutné uvést, na který inspektorát je žádost určena. SZPI přijímá a vyřizuje žádosti také prostřednictvím datové schránky.  

III. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Cena za 1 hod. a za každou další započatou hodinu práce zaměstnance SZPI spojenou s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace  ………………...................……………………............................................................................406 Kč
Cena 1 strany fotokopie formátu A4 ………………...................…………………….......................................................1,90 Kč
Cena 1 strany fotokopie formátu A3 …………...................………………………….......................................................3,80 Kč

Nepřesáhne-li doba vyhledání a zpracování informace 4 hodiny, bude informace poskytnuta zdarma. V případě pracnosti přesahující 4 hodiny (tj. již při započaté páté hodině) bude žádost zpoplatněna dle sazebníku výše.

IV. Nevyhovění žadateli ze strany inspekce

O odmítnutí žádosti o informace či o částečném odmítnutí žádosti vydá příslušný inspektorát rozhodnutí. Toto rozhodnutí je rozhodnutím ve smyslu § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a musí tak splňovat náležitosti podle § 68 téhož zákona.

Proti rozhodnutí inspekce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat do 15 dnů odvolání. V případech uvedených v §16a odst. 1) zákona lze rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, a to ve lhůtě 30 dní dle §16a odst. 3.

 
 

Přílohy