Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Organizační a jednací řád Komise Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína

02. 10. 2023
 

Organizační a jednací řád Komise Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína  

Článek 1

Tento organizační a jednací řád Komise Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína (dále jen „řád“) upravuje postup Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „inspekce“) při hodnocení
a zatřiďování vína podle § 26 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek 2

(1) Hodnocení vína pro účely zatřídění podle § 26 zákona provádí Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína (dále jen „komise“). Návrh zatřídění na základě senzorického hodnocení vín provádí členové komise. Na základě podkladů předložených tajemníkem komise je následně rozhodnuto osobou ředitele inspektorátu v Brně o žádosti o zatřídění vín. Členy komise jsou fyzické osoby z řad vinařských odborníků mající platné osvědčení o složení senzorické zkoušky prováděné inspekcí nebo senzorické zkoušky podle Mezinárodní organizace pro normy (ISO), Deutsches Institut für Normung (DIN) nebo Österreichische Norm (ÖNORM). Kopie osvědčení jednotlivých členů komise jsou uloženy na inspekci. Platné osvědčení o složení jedné z výše uvedených zkoušek však nezakládá právní nárok na členství komisi.

(2) Tajemník a 2 asistenti (dále jen „funkcionáři“) organizují a zajišťují činnost komise. Úkony, ke kterým je podle jednotlivých ustanovení tohoto řádu oprávněn či povinen tajemník, v případě nepřítomnosti tajemníka vykonává jeden z asistentů komise.

(3) Členy komise a její funkcionáře do funkce ustanovuje a z funkce odvolává ústřední ředitel inspekce na návrh ředitele inspektorátu v Brně.

(4) Osoba, která projeví zájem o členství v komisi vyplní „Dotazník člena Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína“, který je přílohou č.1 tohoto řádu, který předá na inspektorát inspekce v Brně, Běhounská 10. Součástí dotazníku je mimo jiné i písemný souhlas zaměstnavatele s činností této osoby v komisi, a to v rozsahu minimálně čtyř účastí v komisi za jeden kalendářní rok. Dále žadatel o členství musí před svým ustanovením udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za účelem uvedení svého jména a příjmení ve zveřejněném seznamu funkcionářů a členů komise příloha č. 2.

(5) Základní principy a obecné postupy při ochraně a zpracování osobních údajů stanovuje Řád ochrany osobních údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů jsou umístěny na internetových stránkách SZPI a to včetně obecného poučení o zpracování osobních údajů – informačního listu.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení agendy související s činností komise. Právní základ zpracování u externích subjektů: čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění – dále jen „nařízení  EU č. 2016/679“ – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 2016/679 – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze tajemníkem komise, dvěma asistenty a zaměstnanci personálního oddělení.

Zaměstnanci SZPI, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá
i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Osobní údaje jsou listině založeny v příslušném spise, který je uložen v uzamčených skříních.

(6) Jmenný seznam členů a funkcionářů komise je uložen na inspekci. Seznam udělených souhlasů dle odst. 5 je předán funkcionáři komise personálnímu oddělení Odboru personálního a technicko-ekonomického SZPI.

Článek 3

(1) Členové a funkcionáři komise jsou povinni řídit se při výkonu své činnosti platnými právními předpisy a tímto řádem. Každý člen komise je po svém ustanovení do komise s řádem seznámen.

(2) Za činnost komise odpovídá tajemník.

(3) Tajemník má povinnost předložit jedenkrát za rok ústřednímu řediteli podklady k vyhodnocení činnosti jednotlivých členů komise. Při zjištění závažných nedostatků, zejména s ohledem na nepřijatelné rozdíly v hodnocení komise
a v individuálním hodnocení členem komise, může být člen z komise odvolán. 

(4) Asistenti zajišťují administrativní úkony, přípravu vzorků pro zasedání komise apod.

(5) Funkcionáři komise nesmí provádět senzorické hodnocení vín v komisi.

Článek 4

(1) Výrobce vína (dále jen „žadatel“) podá kompletní žádost o zatřídění vína (dále jen „žádost“) dle ustanovení § 26 odst. 2, 3, 6 a 7 zákona, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, na inspektorát v Brně. Žadatel může žádost
o zatřídění vín podat prostřednictvím Portálu farmáře (eAGRI). Převzetí vzorků bude zajištěno odpovědnou osobou ve dnech pondělí a středa vždy v době od 7:00 do 14:00 hodin. K této žádosti přiloží výsledky akreditovaného rozboru dílčího vzorku A vína z akreditované laboratoře ve smyslu § 26 odst. 6 písm. a) zákona a 2 vzorky vína, tj. dílčí vzorky B
a C podle § 10 odst. 1 písm. b) a písm. c) vyhlášky č. 88/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (dále jen „vyhláška“).

(2) Žadatel nese svoji odpovědnost za správnost údajů, které uvede v žádosti dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona.

(3) Žadatel při podání žádosti uhradí správní poplatek za hodnocení
a zatřídění vína a vydání rozhodnutí (položka 77 písm. b), c) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Úhrad správního poplatku se děje formou kolkových známek nebo převodem na účet. V případě úhrady správního poplatku převodem na účet se takto děje až po obdržení „Výzvy k úhradě správního poplatku“, kdy je platbě přidělen jedinečný variabilní symbol. Nelze tedy platit předem bez přiděleného variabilního symbolu, tyto platby budou vráceny zpět odesílateli.

Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži, není předmětem správního poplatku. Vydání prvního rozhodnutí
o zatřídění vína za každých i započatých 10 000 litrů v šarži je zpoplatněno částkou 300 Kč. Vydání rozhodnutí o zatřídění vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno (ve smyslu § 26 odst. 11 zákona), za každých i započatých 10 000 litrů v šarži je 500 Kč.

Ve správním poplatku nejsou zahrnuty náklady na laboratorní rozbor dílčího vzorku A, které hradí vždy žadatel.

Článek 5

(1) Rozbor vína provádějí ve smyslu § 26 odst. 4 písmene b) zákona akreditované laboratoře akreditovanými metodami dle Sborníku mezinárodních metod rozboru vína a moštu Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), v platném znění nebo z těchto metod vycházejí (dále jen „akreditované laboratoře“). Jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a internetových stránkách SZPI  

(2) V případě, že výsledky laboratorního rozboru vína (dílčího vzorku A) ve sledovaných parametrech nebudou odpovídat požadavkům stanoveným přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, zákona nebo požadavkům stanoveným
v prováděcích předpisech zákona, nebude toto víno předloženo k hodnocení komisí. Ředitel inspektorátu v Brně pak rozhodne v souladu s § 26 odst. 8, první věta zákona a článkem 10 tohoto řádu, zda toto víno lze nebo nelze uvést do oběhu.

(3) Výsledky laboratorních rozborů jednotlivých parametrů dílčího vzorku A uvedené v protokolu o zkoušce - skutečný obsah alkoholu, celkový obsah alkoholu, obsah bezcukerného extraktu, obsah těkavých kyselin, celkový obsah SO2, obsah volného SO2, cukr – suma glukózy a fruktózy, u šumivých nebo perlivých vín bude vždy uvedena i sacharóza
a přetlak, hustota relativní, celkový obsah kyselin i popřípadě jiných parametrů, které jsou vydávány akreditovanou laboratoří, mohou být kontrolovány inspekcí nebo jí pověřeným subjektem. Zjištěné nedostatky, odchylky od povolených tolerancí u jednotlivých metod nebo jiné závažné nesrovnalosti mohou být důvodem k neuznání výsledků laboratorních rozborů. U akreditovaných laboratoří bude stran takových zjištění inspekce informovat orgán, který prováděl akreditaci laboratoře.

(4) K prověření výsledků laboratorních rozborů vína z akreditované laboratoře, které jsou přílohou žádosti nebo k ověření identity zatřiďované šarže vína, může být v souladu s § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky použit dílčí vzorek C. 

Článek 6

(1) Senzorické hodnocení zatřiďovaných vín provádí pěti až sedmičlenná komise na jednotlivých zasedáních, která svolávají funkcionáři komise. Zasedání komise se koná v organoleptické místnosti inspektorátu v Brně, Běhounská 10.

(2) Komise je ustanovena náhodným způsobem na základě losování. Ze seznamu všech členů komise, je vylosováno
12 členů komise. Vylosovaní členové komise jsou telefonicky vyzváni k účasti na zasedání komise. Nepotvrdí-li účast na zasedání komise prvních 7 vylosovaných členů, jsou jednotlivě oslovováni další vylosovaní členové komise tak dlouho, až je požadovaný počet členů komise naplněn. Losování je prováděno automaticky softwarem informačního systému víno.

(3) Pokud se vylosovaný člen komise, přesto, že potvrdil účast na zasedání, nebude moci zasedání zúčastnit, musí svoji neúčast řádně odůvodnit a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost sdělit tajemníkovi nejpozději 1 pracovní den před zasedáním komise, aby mohla být komise doplněna způsobem popsaným v odstavci 2.

(4) Při zahájení zasedání předkládají funkcionáři členům komise návrh na předsedu komise, který řídí vlastní hodnocení
a zatřiďování vín. O tomto návrhu hlasují členové komise a rozhodnou prostou většinou hlasů. 

(5) Předseda spolu s tajemníkem podepíší zápis ze zasedání komise, který připraví asistent. Zápis je součástí dokumentace k jednotlivým zasedáním komise. V zápisu bude uvedeno číslo komise, datum a čas hodnocení, počet hodnocených vín, průběh hodnocení a jeho výsledek. Přílohou zápisu je prezenční listina delegovaných členů komise.

(6) Komise je usnášení schopná při účasti nejméně 5 členů.

(7) Účastní-li se zasedání komise sudý počet členů, počítá se hlas předsedy dvakrát.

(8) Jednotlivá zasedání komise jsou svolávána dle počtu podaných žádostí o zatřídění vín (počtu vzorků). Zasedání
a hodnocení komise začíná zpravidla v 9:00 hodin nebo ve 13:00 hodin. Jestliže se člen komise, který potvrdil účast, nedostaví do 15 minut od plánovaného začátku zasedání, může být komise, je-li usnášení schopná, zahájena bez jeho účasti.

Článek 7

(1) Předkládané vzorky vína komise hodnotí v tomto pořadí: 1. tichá vína (jakostní vína, jakostní známková, jakostní odrůdová a jakostní vína s přívlastkem), 2. vína s obsahem CO2 (v tomto pořadí: pěstitelský sekt, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, jakostní perlivé víno), 3. jakostní likérové víno.

(2) Vína jsou dále řazena dle barvy, aromatičnosti odrůdy, druhu přívlastku, ročníku, obsahu zbytkového cukru, popřípadě dle zvolené technologie (barrique, rezerva, zrání na kvasnicích apod.).

(3) Údaje o jménu a adrese žadatele zůstávají členům komise utajeny. Vzorky jsou předkládány k senzorickému hodnocení anonymně pod pořadovým číslem. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídají funkcionáři komise.

Článek 8

(1) Vlastní hodnocení probíhá elektronicky, prostřednictvím tabletu.

Každý člen komise obdrží před začátkem senzorického hodnocení vytisknutý seznam hodnocených vzorků. V záhlaví tohoto seznamu se nachází jedinečný kód (PIN), který slouží pro přihlášení do hodnotící aplikace. Seznam může hodnotitel využít pro psaní vlastních poznámek k hodnoceným vzorkům a po skončení hodnocení jej funkcionářům komise nevrací.

Po přihlášení všech členů komise do hodnotící aplikace dojde k zahájení vlastního hodnocení a předložení prvního vzorku. Další vzorek je předložen vždy až po zhodnocení vzorku předchozího všemi hodnotiteli. Kdykoliv v průběhu komise se lze libovolně vracet k hodnocením předchozích vzorků a v případně potřeby je může hodnotitel změnit. V hodnotící aplikaci lze i vzorek tzv. odložit a hodnotitel se tak může k danému vzorku vrátit později, aniž by byl vlastní průběh hodnocení omezen.      

U každého vzorku člen komise označí výsledek svého hodnocení, tj. souhlas „V“ (vyhovuje) či nesouhlas „N“ (nevyhovuje) se zatříděním požadovaným žadatelem. V případě hodnocení „nevyhovuje“ člen komise označí vlastní návrh k sestupnění nebo vyřazení vína. U nevyhovujících vzorků se následně vybírají důvody pro sestupnění nebo vyřazení v jednotlivých znacích ze Seznamu odchylek, chorob a vad vypracovaného pro členy komise na základě příloh č. 3, 4, 5 a 6 vyhlášky. Seznam odchylek, chorob a vad se v hodnotící aplikaci u vzorku zobrazí automaticky v případě hodnocení „nevyhovuje“. 

Jakmile jsou všechny vzorky zhodnoceny, je hodnotiteli umožněno uzavřít své hodnocení. Po uzavření hodnocení všemi hodnotiteli dochází automaticky k dalšímu zpracování dat.

(2) Po skončení hodnocení se komise uzavře a je vygenerován zápis ze zasedání komise, jehož přílohou je prezenční listina delegovaných členů komise. Po uzavření komise jsou systémem automaticky vygenerovány podklady pro rozhodnutí o zatřídění.

Formuláře se archivují v souladu se Spisovým a skartačním řádem inspekce a jsou považovány za důvěrné. 

(3) Člen komise hodnotí individuálně a objektivně tak, aby nerušil a neovlivňoval ostatní členy komise.

(4) Hodnocení anonymně předkládaných vzorků vína je prováděno v těchto sledovaných znacích: vzhled, barva, vůně, chuť a u vín s obsahem CO2 perlení. Na požádání je členu komise poskytnuta zátka hodnoceného vzorku. Předložení zátky nesmí ohrozit zachování anonymity žadatele. Pokud minimálně dva členové komise hodnotí víno ve vůni nebo chuti jako nevyhovující – po korku, bude předmětné víno hodnoceno z nově otevřené láhve (dílčího vzorku C). Pokud nebude z technických důvodů možné předmětné víno z nově otevřené láhve hodnotit ve stejné komisi, pak bude předmětné víno hodnoceno z nově otevřené láhve v jedné z následujících komisí, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

(5) Při hodnocení jsou členům komise poskytovány eliminační prostředky chuti, tj. pečivo, přírodní tvrdý sýr a neperlivá, neochucená voda.

(6) Ve výjimečných případech je hodnocení možné provést i listinné formě.

Článek 9

(1) Vyhodnocení výsledků o zatřídění vína probíhá systémem od nejvyššího možného zatřídění vína sestupně dolů, podle hodnocení jednotlivých členů komise. 

(2) Sestupnění v rámci jednotlivých druhů jakostního vína s přívlastkem se neprovádí.

(3) Postup při hodnocení u tichých vín je následující: požadované zatřídění (jakostní víno s přívlastkem nebo jakostní víno), jakostní víno, víno, vyřadit vykazuje-li víno choroby a vady.

(4) Postup při hodnocení u šumivého vína je následující: požadované zatřídění (pěstitelský sekt, jakostní víno šumivé stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,), jakostní šumivé víno, vyřadit vykazuje-li víno choroby a vady.

(5) Postup při hodnocení u jakostního perlivého vína je následující: požadované zatřídění, perlivé víno, vyřadit vykazuje-li víno choroby a vady.

(6) Postup při hodnocení u jakostního likérového vína je následující: požadované zatřídění, likérové víno, vyřadit vykazuje-li víno choroby a vady.

Článek 10 

(1) Víno musí být předloženo komisi k hodnocení nejpozději do 25 pracovních dnů od podání kompletní žádosti včetně příloh podle článku 4 odstavce 1 a po zaplacení správního poplatku podle článku 4 odstavce 3 tohoto řádu.

(2) Komise na jednom zasedání může hodnotit nejvýše 60 vzorků.

(3) Tajemník odpovídá za zpracování podkladů pro rozhodnutí o tom, zda lze víno uvést do oběhu a o jeho zatřídění. Podklady pro rozhodnutí o zatřídění vína tvoří žádost, analytické rozbory, vyhodnocení výsledků podle údajů uvedených ve formulářích členů komise, zápis z jednání komise a případné další podklady, které považuje správní orgán při rozhodování o žádosti o zatřídění za potřebné.

(4) Po zpracování podkladů pro rozhodnutí inspekce seznámí žadatele dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s výsledky senzorického hodnocení a zároveň je tento poučen o svém právu podle § 36 odst. 1 až 3 správního řádu, tedy, že může navrhovat důkazy a vyjádřit své stanovisko po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, stejně jako vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Článek 11

(1) Členové komise vykonávají svoji funkci objektivně, nestranně, v souladu s příslušnými platnými předpisy (viz čl. 3 odst. 1).

(2) Každému členovi náleží za zasedání, kterého se zúčastní, zdanitelná odměna ve výši 700 Kč, s výjimkou zaměstnanců SZPI.

(3) Nedodržování příslušných platných předpisů či neomluvená neúčast na zasedání komise mohou být důvodem pro odvolání člena komise z funkce.

(4) Důvodem pro odvolání z funkce člena komise může být i skutečnost ta, že člen komise se v daném kalendářním roce bez řádného zdůvodnění nezúčastnil minimálně čtyř hodnocení komise, přičemž byl na tato hodnocení pozván.  

Článek 12

(1) Proti rozhodnutí o zatřídění vína nebo uvedení či neuvedení vína do oběhu může žadatel dle § 81 odst.1 správního řádu, podat odvolání, a to dle § 83 odst.1 správního řádu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím inspektorátu v Brně. O odvolání rozhodne dle ustanovení§ 26 odst. 9 zákona č. 321/2004 Sb. a ustanovení § 90 správního řádu ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se ruší Organizační (jednací) řád Komise Inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína vydaný dne 03.01.2022

Jmenování členů komise učiněná podle tohoto Organizačního (jednacího) řádu zůstávají v platnosti.

Tento řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 

V Brně dne 2. 10. 2023


Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce


Přílohy:

  • Příloha č. 1: Dotazník člena Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vína
  • Příloha č. 2: Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Příloha č. 3: Žádost o zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky
  • Příloha č. 4: Záznam hodnocení člena komise
  • Příloha č. 5: Seznam odchylek, chorob a vad vína pro senzorické hodnocení v Komisi inspekce
 
 

Přílohy