Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Zahraniční vztahy

21. 06. 2022
 

Zahraniční vztahy

Evropská unie

SZPI je jedním z orgánů dozoru nad potravinami na trhu Evropské unie, a to jak nad jejich bezpečností, tak nad jejich souladem s dalšími právními předpisy (např. předpisy upravujícími kvalitu či poskytování informací o potravinách) a taktéž nad tabákovými výrobky.

Odborníci SZPI se již od dubna 2003 aktivně účastní jednání pracovních skupin a výborů Evropské komise a Rady EU, které připravují návrhy evropských právních předpisů. V současné době je za SZPI do těchto pracovních orgánů jmenováno půl druhé desítky expertů, kteří se jako gestoři či spolugestoři pro danou problematiku účastní jednání za Českou republiku v pozici aktivních vyjednavačů, vyjadřují se k projednávané problematice a obhajují stanoviska České republiky. Tato činnost vyžaduje kromě odborných předpokladů také jazykové znalosti na vysoké úrovni a orientaci v diplomatickém prostředí. Pro tyto odborníky je průběžně zajišťováno odpovídající školení. Zaměstnanci SZPI se v první polovině roku 2009 rovněž zapojili do aktivit spojených s předsednictvím ČR v Radě Evropské unie.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a dalšími orgány dozoru se SZPI také podílí na přípravě kontrolních misí inspektorů z Evropské komise. Konkrétně se jedná o mise inspektorů z Oddělení pro audity a analýzy zdraví a potravin DG SANTE, zaměřených například na oblast hygieny potravin, pesticidů, kontaminantů nebo GMO. Odborníci SZPI se misí DG SANTE účastní rovněž v pozici národních expertů, kdy spolu s kolegy z DG SANTE přezkoumávají systémy zajištění bezpečnosti potravin v jiných zemích Evropské unie či ve třetích zemích.

Mezinárodní spolupráce

Odborníci SZPI se účastní různých mezinárodních konferencí a seminářů zaměřených na problematiku aplikace evropského potravinového práva, principy kontroly potravin, monitoring pesticidů a kontaminantů, laboratorních metod, volného pohybu zboží, rozhodovacích procesů a vyjednávání v EU a celé řady dalších odborných témat. Konference a další akce, jichž se zástupci SZPI účastní, jsou nejen příležitostí k výměně informací a odborných zkušeností, ale také k navázání neformálních kontaktů s kolegy z kontrolních organizací z jiných členských států EU, výzkumných ústavů, Evropské komise či jiných institucí.

Již řadu let se odborníci SZPI těchto vzdělávacích akcí neúčastní pouze pasivně v roli příjemců informací, ale aktivně předávají své znalosti a zkušenosti svým protějškům v dalších zemích, například v rámci školení organizovaných TAIEXem – kanceláří EU pro technickou asistenci a výměnu informací. SZPI taktéž aktivně předává své zkušenosti z kontroly internetového prodeje v rámci BTSF (Better Training For Safer Food), vzdělávací iniciativy Evropské komise.

Mezi významné aktivity na poli zahraničních vztahů se řadí také příprava a realizace projektů z různých programů Evropské komise a členských zemí EU.

SZPI se rovněž účastní aktivit neformálního sdružení zástupců dozorových orgánů FLEP (Food Law Practitioners), které slouží jako platforma pro sdílení zkušeností a informací z oblasti výkonu úředního dozoru nad potravinami. Více informací je k dispozici na www.flep.org. Zástupci vedení SZPI se také pravidelně účastní setkání vrcholných představitelů evropských orgánů zodpovědných za dozor nad potravinami Heads of Agencies, které se koná dvakrát ročně pod záštitou země aktuálně předsedající Radě EU.

 
 

Přílohy