Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Systém managementu jakosti v SZPI

11. 06. 2021
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce má systém managementu jakosti (SMJ) zavedený od roku 2005. V roce 2023 úspěšně zvládla recertifikaci a v současné době je systém certifikován dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Systém managementu jakosti byl budován jako součást mezinárodního projektu Phare „Posílení politiky bezpečnosti potravin“.
Vedení organizace deklaruje své záměry v oblasti jakosti v Politice jakosti a k jejímu naplnění každoročně stanovuje cíle jakosti.
V rámci provedení procesní analýzy bylo identifikováno 16 procesů, které byly zahrnuty do systému managementu jakosti. Hlavní proces - kontrolní činnost probíhá v souladu s právními předpisy, s požadavky zřizovatele a s vnitřními předpisy SZPI.
Systém managementu jakosti - schéma procesní analýzy

Koncovými „příjemci služeb“ Státní zemědělské a potravinářské inspekce neboli koncovými zákazníky procesu „kontrolní činnost“ jsou spotřebitelé vybraných výrobků a potravin, nad nimiž vykonává SZPI dozor. Ve smyslu požadavků na ochranu práv zákazníka podle Deklarace Valného shromáždění OSN jsou specifikované i nespecifikované požadavky zákazníka převedeny do právních předpisů ČR a předpisů komunitárního práva pro oblast státní kontroly, ochrany spotřebitele, obecné bezpečnosti výrobků a dalších předpisů relevantních pro působnost kontroly SZPI. Inspekce tedy zajišťuje plnění požadavků „zákazníka“ (spotřebitele vybraných potravin a výrobků) prováděním kontroly dodržování výše uvedených předpisů a informováním spotřebitele o výsledcích kontrolní činnosti. 
Úřad má ve vnitřních předpisech nastaveny mechanismy pro komunikaci se spotřebiteli v režimu:
  • přijímání podnětů ke kontrole
  • přijímání žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • přijímání stížností na činnost SZPI

Každý spotřebitel, který je nespokojen s kvalitou potravin má právo zaslat Státní zemědělské a potravinářské podnět ke kontrole.
Ke sledování spokojenosti svých zákazníků využívá inspekce nejrůznější způsoby – monitoring médií, vyhodnocování ankety na webových stránkách nebo Průzkum veřejného mínění.
Kromě zájmů spotřebitele je kontrolní činnost plánována a realizována na základě požadavků zřizovatele (MZe) a výsledků komunikace s ostatními zainteresovanými stranami (spolupracující dozorové orgány v ČR i v zahraničí, spotřebitelské svazy, ostatní ministerstva apod.)
O výsledcích své kontrolní činnosti informuje inspekce prostřednictvím médií, formou tiskových zpráv (https://www.szpi.gov.cz/tz-2021.aspx), tiskových konferencí, vlastních webových stránek apod.
Správnost a účinnost systému je průběžně prověřována interními audity a každoročně přezkoumávána nezávislým certifikačním orgánem.
Systém managementu jakosti pomáhá SZPI:
  • kontrolovat kvalitu provádění všech činností SZPI ovlivňujících státní dozor nad bezpečností potravin,
  • analyzovat příčiny zjištění a přijímat k nim opatření k nápravě,
  • kontrolovat provádění nápravných opatření a hodnotit jejich účinnost,
  • neustále zlepšovat hlavní proces - kontrolní činnost.

Přílohy