Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Pivo a nápoje na bázi piva

21. 09. 2023
 

Požadavky na pivo a nápoje na bázi piva (míchaný nápoj z piva a sladový nápoj) upravuje část čtvrtá vyhlášky
č. 248/2018 Sb., kterou lze najít např. na odkazu https://www.zakonyprolidi.cz/ 

Obecné informace o označování jsou zpracovány, včetně různých odkazů, na webu Ministerstva zemědělství ČR https://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/oznacovani-potravin/. Přístupy SZPI ke kontrole k označování různých komodit jsou uvedeny na webu SZPI https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska-szpi-oznacovani.aspx .

Na stránce Ministerstva zemědělství ČR je zpracována i Infografika k některým druhům potravin https://eagri.cz/public/web/file/649224/Brozura_Oznacovani_potravin_A4_II.PDF – pivo je uvedeno na str. 37.

Aditivní látky, které lze do piva použít, lze dohledat v nařízení (ES) č. 1333/2008 a to na webu https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs – doporučujeme hledat v konsolidovaných zněních.

  • Pivo, vč. piv ochucených = kategorie 14.2.1.
  • Míchané nápoje z piva – zde se uplatní zásada přenosu dle čl. 18 nařízení (ES) č. 1333/2008, tzn. tento nápoj vzniká smícháním piva (může obsahovat aditivní látky uvedené v kategorii 14.2.1) a nealkoholického nápoje (může obsahovat aditivní látky uvedené v kategorii 14.1.). V konečném nápoji pak mohou být přítomna aditiva z obou složek a jejich množství musí odpovídat použitému množství složky.

Pro žádné potraviny nelze používat léčebná tvrzení.

Pro pivo, jako nápoj s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % obj., lze použít pouze výživová tvrzení týkající se nízkého obsahu alkoholu nebo sníženého obsahu alkoholu či energetické hodnoty – čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2007,
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Pro žádné potraviny, a tedy ani pro pivo a nápoje na bázi piva, nelze použít označení „přírodní“, „živé“, apod. (viz vyhl.
č. 417/2016 Sb.)

Na každé potravině musí být uvedeno datum minimální spotřeby nebo datum použitelnosti – pro pivo a nápoje na bázi piva, které jsou považovány za mikrobiologicky bezpečné potraviny, je vhodnější používat datum minimální trvanlivosti.

Příklady nejčastěji zjišťovaných nedostatků u piva a nápojů na bázi piva

  • Registrace „létajícího pivovaru“ jako provozovatele potravinářského podniku (PPP)

I létající pivovar je PPP, který nese zodpovědnost za bezpečnost, jakost a označování potraviny. Jednou z povinností všech PPP (a tedy i létajícího pivovaru) je i registrace u SZPI.

  • Extrakt původní mladiny lze dle vyhlášky č. 248/2018 Sb. uvádět pouze v % hm.

ČR přistoupila k povinnosti používat SI jednotky, kde nejsou uvedeny „stupně“. Proto nelze % hm. nahradit stupni.

  • Nedodržení extraktu původní mladiny

Dle vyhl. č. 248/2018 Sb. je laboratorně zjištěný extrakt původní mladiny (EPM) zaokrouhlován směrem dolů – tj. při zjištění EPM 11,98 % hm. by měl být deklarován EPM 11 % hm. Pokud však výrobce na etiketě uvádí na etiketě přímo hodnotu 11,98 % hm., uplatní se při hodnocení pouze laboratorní odchylka, která se pohybuje ve jednotkách desetin procent.

  • Označení „ležák“ je dle vyhl. č. 248/2018 Sb.  vyhrazen pouze pro pivo spodně kvašené s extraktem původní mladiny od 11,00 % hm. po 12,99 % hm. K názvu piva lze doplnit typ piva, tj. např. ležáckého typu.

Pivo silné ležáckého typu nelze označit jako „silný ležák“, lze použít jen odkaz na ležácký způsob výroby.

  • Uvádění kvasnic ve složení piva

Vyhláška č. 248/2018 Sb. rozlišuje mezi pivem kvasnicovým (vyrobeným dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva) a pivem nefiltrovaným (odkud jsou kvasnice v průběhu výroby z velké části odstraňovány, část jich však v pivu zůstane). Kvasnice uvedené ve složení tedy ukazují na záměrný přídavek kvasnic, tj. jde o pivo kvasnicové.

U piva nefiltrovaného dostane spotřebitel informaci o zbylých kvasnicích v pivu poskytnutím informace např. „Případný zákal není na závadu, je způsobem zbylými kvasnicemi“.  

  • Používání označení České pivo, Czech beer apod. na piva nesplňující požadavky na používání názvu zapsaného jako CHZO, tj. CHZO České pivo

Informace ke kontrole používání Chráněných zeměpisných označení a Chráněných označení původu:

https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

Informace ke kontrolách CHZO České pivo:

https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrolni-cinnost-szpi.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

  • U míchaných nápojů z piva není uvedeno, z jakého piva byl výrobek vytvořen a není uvedeno množství použitého piva a nealkoholického nápoje.

Jde o požadavek § 18 odst. 3 vyhlášky č. 248/2018 Sb.

  • Ve stejném zorném poli není uveden zákonný název, obsah alkoholu a objem.

Jde o požadavek čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) č. 1169/2011.