Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Informační systém SZPI

26. 01. 2018
 

Podsystémy informačního systému SZPI

Podsystém "Kontrolní, laboratorní a právní činnost“ (IS KOPR)

Ústředním podsystémem celého informačního systému SZPI je odborný systém "Kontrolní, laboratorní a právní činnost", který od roku 2018 nahradil a rozšířil podsystém "Kontrolní a laboratorní činnost" (IS KLČ).

Modul Kontrola zachycuje výsledky kontrolní činnosti, prováděné v terénu inspektory SZPI. Data do programu vkládají inspektoři přímo v terénu nebo dodatečně na inspektorátech. V systému jsou používány číselníky, pomocí kterých se každému typu činnosti přiřazuje kód, takže veškeré poznatky z kontrolní činnosti lze následně snadno zpracovávat a třídit. V modulu lze získat podrobný přehled o kontrolních zjištěních u kontrolovaných osob, o uložených opatřeních, provedených zákazech, o uložených správních řízeních, apod. Inspektoři používají data k přípravě na kontrolu, právníci pro evidenci uložených správních řízení a management pro plánování kontroly na regionální a celostátní úrovni. Modul rovněž zaznamenává registraci výroby potravin rostlinného původu podle zákona o potravinách, ve znění pozdějších předpisů (§ 3) a oznámení o uvádění do oběhu nebo vývozu ovoce a zeleniny podle zákona o potravinách (§ 3a, odst. 1,2). Samostatnou částí modulu „Kontrolní činnost“ je i sekce "Podněty", v níž se evidují podněty ke kontrole, hlavně na základě stížností veřejnosti.

Modul je přizpůsoben pro přenos dat do portálu www.potravinynapranyri.cz.

Modul Laboratoře slouží k evidenci vzorků, které byly inspektory dodány do laboratoří od jejich příjmu do laboratoře, přes přiřazení rozborů, navázání výsledků rozborů, vyplnění textů do výstupních dokumentů až po tisk Výstupních dokumentů.

Modul Právo v IS KOPR zajišťuje evidenci správního řízení na SZPI, které přímo navazují na uzavřené/neuzavřené kontroly případně pokuty podle kontrolního řádu. Eviduje aktuální stav správního řízení a zaznamenává i jeho průběh.

IS KOPR neslouží pouze jako evidenční nástroj, ale jeho informační potenciál také zefektivňuje rozhodovací a plánovací proces vedoucích a řídících pracovníků SZPI.

Podsystém "Kontrolní a laboratorní činnost"

Předchůdcem IS KOPR byl odborný systém "Kontrolní a laboratorní činnost" (IS KLČ), který byl jako hlavní systém používán do roku 2017. Kromě modulů činnosti Kontrolní a Laboratorní obsahuje také samostatné části pro DMS – document management system, vytváření reportů a speciální podsystém „Víno“.

Podsystém "Víno"

Podchycuje činnost komise expertů MZe ČR pro hodnocení a zatříďování vín, vydaná rozhodnutí o zatřídění vín jsou exportována do Registru vinic SZR MZe a do podsystému Kontrolní a laboratorní činnost. IS je spojen s modulem datové schránky a výhledově bude převeden pod IS KOPR.

Podsystém „GINIS“

Z široké škály modulů systému GINIS využívá SZPI primárně moduly ekonomické, které umožňují zásadní zvýšení operativnosti a informovanosti v oblasti ekonomiky a účetnictví. IS je napojen na integrovaný informační systém státní pokladny.

Od roku 2018 pod něj spadají i moduly personální a mzdové agendy „PAM“, které nahrazují původní podsystém PERS a aplikaci MAGMA HCM. Moduly jsou propojené s informačním systémem o státní službě a jsou spojeny s docházkovým systémem ANET.

Videokonferenční systém

V současné době, kdy činnost SZPI plně pokrývá celou republiku, využívají všechny inspektoráty k rychlé interní komunikaci, poradám a společným jednáním s prezentacemi videokonferenční systém společností Cisco od firmy GiTy, a.s., který umožňuje plynulý přenos obrazu i zvuku v reálném čase.

Podsystém intranetový portál

Jde o intranetovou aplikaci s centrální databází a přístupem uživatelů přes webové rozhraní. Je optimalizován pro webový prohlížeč MSIE 6.0 a vyšší. Funguje na platformě operačního systému Microsoft Windows Server 2008 R2 a využívá databázi Microsoft SQL Server 2008.

Portál obsahuje vybrané podstatné informace a dokumenty v elektronické podobě nezbytné pro každodenní práci všech zaměstnanců úřadu.

Podsystém webový portál

Řešení internetových stránek je postaveno na původním publikačním systému SystemIdea společnosti ecommerce.cz, a.s. Nyní v plné správě společnosti FUTURA SOFT, s.r.o. Publikační systém je vytvořen jako webová aplikace, jejím klientem je webový prohlížeč. SystemIdea je vyvinut s využitím technologie .NET společnosti Microsoft a pro svůj běh využívá MS Internet Information Service 6.0, datová vrstva je implementována na MS SQL Serveru 2008 R2.

V roce 2015 byla provedena změna designu webu a jeho upgrade, tak aby grafika korespondovala jednotným vizuálním stylem celé SZPI a aby obsahová struktura webu byla jednoduchá, přehledná a přístupná i mobilních telefonů.

Na hlavní stránce webového portálu je také zřízen odkaz na portál www.potravinynapranyri.cz. K dispozici také jako aplikace na mobilních telefonech.

Elektronická spisová služba ERMS

Program FUTURA-ERMS je elektronická spisová služba od společnosti FUTURA SOFT s.r.o. k výkonu spisové služby.

Systém plně koresponduje s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a v současné době odpovídá Národnímu standardu. ERMS je navázána na IS KOPR, IS „víno“, elektronickou korespondenci skrze MS Outlook a na modul datové schránky. Umožňuje zpracování dokumentů a spisů v elektronické i listinné formě a jejich dlouhodobému archivování.

Datová schránka SZPI

Na základě zákona č. 300/2008 Sb. má SZPI zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. Pro přístup do datové schránky užívá samostatné webové rozhraní, které je napojené na ERMS SZPI.

Datová schránka SZPI slouží zejména pro příjem elektronických podání učiněných vůči SZPI jinými orgány veřejné moci, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikajícími a fyzickými osobami. Dále datová schránka SZPI funguje pro odesílání elektronických dokumentů zasílaných do datových schránek adresátů. Úložištěm elektronických dokumentů přijatých i odeslaných prostřednictvím datových schránek je Elektronická spisová služba. Datová schránka SZPI do ERMS rovněž přesouvá údaje o doručení dokumentů (dodejky) zaslaných prostřednictvím systému ISDS.

Infrastruktura sítě SZPI

Rozlehlá počítačová sít vzájemně propojuje všech 7 provozoven Krajských inspektorátů pomocí VPN s Ústředním inspektorátem. Všechny interní IS jsou dostupné z pracovních stanic s operačním systémem MS Windows 10 LTSB integrovaných v doméně MS Active Directory Windows Server 2012R2.