Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Informace nejen pro začínající podnikatele

12. 07. 2023
 

Zahájení činnosti v potravinářství

Fyzická nebo právnická osoba, která chce zahájit činnost v potravinářství (stát se provozovatelem potravinářského podniku) na území České republiky, musí zejména splňovat následující požadavky:

 1. Bezpečnost vyráběných potravin

Primární odpovědnost za bezpečnost potraviny nese provozovatel potravinářského podniku. Proto musí zajistit, aby ve všech fázích výroby a uvádění na trh byly potraviny bezpečné. Toho dosáhne plněním hygienických požadavků, používáním vhodných materiálů a snižováním možnosti rizika kontaminace.

Se zajištěním bezpečnosti potravin souvisí také adekvátní zajištění vybavení provozovny, zajištění ochrany před vniknutím škůdců, dodržování osobní hygieny apod. a také povinnost mít zaveden jeden nebo více postupů založených na Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo, pokud to umožňuje povaha podniku, vlastní příručku správné praxe.

Podrobnější informace naleznete např. v Příručce pro provozovatele potravinářských podniků k základním předpisům potravinového práva EU.

2. Výroba potravin

Provozovatel potravinářského podniku musí zajistit, aby jím vyrobené potraviny splňovaly požadavky platné legislativy (pokud jsou stanoveny) týkající se složení, jakostních parametrů, technologie výroby, podmínek uchování apod. Tento požadavek v sobě kloubí kombinaci výše uvedených požadavků a mimo jiné také znalost právních předpisů týkající jím konkrétně vyráběné potraviny. Doporučujeme k prostudování například Příručku pro provozovatele potravinářských podniků k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy Ministerstva zemědělství.

 3. Sledovatelnost

Provozovatel potravinářského podniku musí zajistit, aby ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění na trh byla zajištěna sledovatelnost. To znamená, že výrobce je schopen doložit původ všech použitých surovin (např. fakturami, dodacími listy) a zároveň poskytnout informace o tom, kam byla jím vyrobená potravina dále distribuována. Způsob, jakým je sledovatelnosti dosaženo, si nastavuje výrobce sám.

 4. Označování

Provozovatel potravinářského podniku musí zajistit uvedení a přesnost uváděných informací pro spotřebitele v souladu s platnými právními předpisy. Stěžejním právním předpisem je zejména nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V České republice musí být potraviny opatřeny etiketou v českém jazyce.

Podrobnější vysvětlení spolu s odpověďmi na nejčastěji kladené otázky naleznete např. v Příručce pro provozovatele potravinářských podniků k označování potravin podle předpisů EU a v sekci Označování potravin.

5. Ohlášení nebo registrace činnosti u dozorového orgánu

Provozovatel potravinářského podniku ohlašuje zahájení činnosti nebo se registruje u příslušného dozorového orgánu podle charakteru činnosti, kterou provozuje.

V rámci kontrol dodržování požadavků potravinového právo působí v České republice tři dozorové orgány:

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
  • Státní veterinární správa (SVS)
  • Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, a rovněž předměty a materiály přicházející do styku s potravinami. Od roku 2015 přibyla do kompetencí SZPI také kontrola reklamy a kontrola pokrmů v některých zařízeních společného stravování. Tyto kompetence se vztahují na uvádění na trh, tedy mimo jiné na výrobu, uchování, přepravu i prodej (včetně dovozu). Provozovatel potravinářského podniku zasílá oznámení o zahájení činnosti příslušnému krajskému inspektorátu nejpozději v den zahájení činnosti.

Formuláře pro ohlášení činnosti najdete zde.

Státní veterinární správa

Výroba anebo uvádění potravin živočišného původu podléhají v závislosti na charakteru zamýšlené činnosti registraci nebo registraci a schválení Státní veterinární správy. Výrobce proto musí podat žádost a doručit ji na příslušnou krajskou veterinární správu. V případě registrace obdrží výrobce registrační číslo. V případě schválení výrobního provozu obdrží výrobce schvalovací číslo, které se uvádí v podobě oválu (identifikační značky).

Další podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Státní veterinární správy. Formuláře pro registraci a žádosti o schválení jsou dostupné v sekci Formuláře ke stažení.

Orgány ochrany veřejného zdraví

Krajskou hygienickou stanici kontaktují provozovatelé potravinářských podniků, kteří chtějí např.:

  • oznámit provozování stravovací služby,
  • zahajují novou výrobní činnost ve stávajícím objektu,
  • dochází ke změně provozovny na provozovnu s jiným druhem činnosti ve stávajícím objektu (např. z prodejny textilu vzniká prodejna potravin),
  • zahajují novou stavbu potravinářské provozovny.

Provozovatel stravovací služby musí nejpozději v den zahájení provozu písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět, rozsah a umístění provozoven.

Formuláře a další informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.

Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení, průběh a ukončení živnostenského podnikání jsou k dispozici např. na stránkách MPO.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13