Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Povinně zveřejňované informace

01. 11. 2013
 
1. Název:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 
2. Důvod a způsob založení:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství České republiky. Je zřízena zákonem č. 146/2002 Sb., o  Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním předmětem činnosti SZPI je kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí na trh zemědělské výrobky, potraviny nebo suroviny k jejich výrobě nebo tabákové výrobky, v rozsahu daném právními předpisy. Nejvýznamnějším z nich je zákon o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí vyhlášky. Pojetí a realizace kontroly SZPI odpovídá principům kontroly potravin v Evropské unii.
3. Organizační struktura:
4. Kontaktní spojení:
5. Kontaktní poštovní adresa:
6. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
7. Úřední hodiny:
Všechny inspektoráty jsou přístupné od 8 do 14 hodin
8. Telefonní čísla:
   
9. Adresa internetové stránky:
10. Adresa e-podatelny:
Datová schránka: avraiqg
11. Další elektronické adresy:
Pro kontaktování tiskového mluvčího:
Pro kontaktování vedoucí oddělení komunikace: 
Pro další dotazy či připomínky k www stránkám:
infozavinac.gifszpi.gov.cz
Pro další dotazy či připomínky k aplikaci www.potravinynapranyri.cz:
12. Případné platby lze poukázat:
č. bankovního účtu
19-26927621/0710 (ČNB)
13. IČO:
75014149
14. DIČ:
CZ 75014149
15. Seznam hlavních dokumentů:
16. Rozpočet:
17. Žádosti o informace:
18. Příjem žádostí a dalších podání:
Provozovatel potravinářského podniku může požádat o potvrzení, zda je veden v evidenci SZPI a zda u něj probíhají kontroly. Tyto žádosti se posílají písemně nebo elektronicky na územně příslušný inspektorát k sídlu firmy či provozovny. Lze k tomu použít připravený formulář (Žádost o poskytnutí informace o evidenci nebo o provádění kontrol Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí).
19. Opravné prostředky:
Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba v souladu s § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podat kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky vyřídí inspektor, který kontrolu provedl nebo vedoucí kontrolní skupiny ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, pokud jim v plném rozsahu vyhoví. Pokud inspektor nebo vedoucí kontrolní skupiny námitkám nevyhoví, předloží je nadřízené osobě (řediteli příslušného inspektorátu), která je vyřídí ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení. Ve zvlášť složitém případě se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o dalších 30 dnů.

Proti opatření uloženému inspektorem z katalogu opatření v § 5 odst. 1, postupem podle § 5 odst. 2 nebo 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů (např. zákaz uvádění potravin na trh), může kontrolovaná osoba podle § 5 odst. 4 podat písemné a odůvodněné odvolání u inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení uloženého opatření. Podané odvolání nemá odkladný účinek. O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení odvolání. Odvolání, z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo u něhož chybí odůvodnění, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné, aniž by kontrolovanou osobu vyzýval k jeho doplnění.

Proti rozhodnutí ředitele inspektorátu o přestupku může obviněný v souladu s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat prostřednictvím příslušného inspektorátu odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Včasné a přípustné odvolání proti rozhodnutí o přestupku má odkladný účinek.
20. Formuláře:
21. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
viz příslušná sekce internetových stránek www.portal.gov.cz
22. Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 Text s významem pro EHP
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004, o hygieně potravin, v platném znění
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, v platném znění

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů, bezprostředně závazné předpisy EU na stránkách EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/. Fyzicky je možné do nich nahlédnout od 8 do 14 hodin na Ústředním inspektorátu SZPI.
23. Sazebník úhrad za poskytování informací
24. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Za poslední dva roky nevydal nadřízený orgán žádné usnesení o výši úhrad v případě stížnosti nebo odvolání.
25. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: