Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Povinně zveřejňované informace

01. 11. 2013
 
1. Název:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 
2. Důvod a způsob založení:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství České republiky. Je zřízena zákonem č. 146/2002 Sb., o  Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

Hlavním předmětem činnosti SZPI je kontrola fyzických a právnických osob, které uvádějí do oběhu zemědělské výrobky, potraviny nebo suroviny k jejich výrobě nebo tabákové výrobky, v rozsahu daném právními předpisy. Nejvýznamnějším z  nich je zákon o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí vyhlášky. Pojetí a realizace kontroly SZPI odpovídá principům kontroly potravin v Evropské unii.
3. Organizační struktura:
4. Kontaktní spojení:
5. Kontaktní poštovní adresa:
6. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
7. Úřední hodiny:
Všechny inspektoráty jsou přístupné od 8 do 14 hodin
8. Telefonní čísla:
9. Čísla faxu:
10. Adresa internetové stránky:
11. Adresa e-podatelny:
12. Další elektronické adresy:
Pro kontaktování tiskového mluvčího:
Pro kontaktování vedoucí oddělení komunikace se spotřebiteli: 
Pro další dotazy či připomínky k www stránkám:
infozavinac.gifszpi.gov.cz
Pro další dotazy či připomínky k aplikaci www.potravinynapranyri.cz:
13. Případné platby lze poukázat:
č. bankovního účtu
19-26927621/0710 (ČNB)
14. IČO:
75014149
15. DIČ:
CZ 75014149
16. Seznam hlavních dokumentů:
17. Rozpočet:
18. Žádosti o informace:
19. Příjem žádostí a dalších podání:
Provozovatel potravinářského podniku může požádat o potvrzení, zda je veden v evidenci SZPI a zda u něj probíhají kontroly. Tyto žádosti se posílají písemně nebo elektronicky na územně příslušný inspektorát k sídlu firmy či provozovny. Lze k tomu použít připravený formulář (Žádost o poskytnutí informace o evidenci nebo o provádění kontrol Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí).
20. Opravné prostředky:
Proti opatření uloženému inspektorem podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, (např. zákaz uvádění do oběhu potravin, které neodpovídají požadavkům stanoveným právními předpisy) může kontrolovaná osoba podat námitky k řediteli příslušného inspektorátu do 3 dnů ode dne seznámení se s uloženým opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek.
O podaných námitkách rozhodne ředitel inspektorátu ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek. Rozhodnutí ředitele o námitkách je konečné, není však dotčeno právo uplatnit přezkoumání soudní cestou.
Proti protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem.
O námitkách rozhoduje inspektor, který kontrolu provedl. Pokud jim v plném rozsahu vyhoví, vydá o tom rozhodnutí. Pokud inspektor námitkám nevyhoví, předloží je do 7 dnů od jejich doručení k rozhodnutí řediteli příslušného inspektorátu. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustný opravný prostředek.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele inspektorátu vydanému ve správním řízení podává účastník řízení písemně k ústřednímu řediteli prostřednictvím příslušného inspektorátu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
21. Formuláře:
viz odkaz na sekci: Dokumenty ke stažení
22. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
viz příslušná sekce internetových stránek www.portal.gov.cz
23. Nejdůležitější používané předpisy:
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů a na webových stránkách SZPI www.szpi.gov.cz, bezprostředně závazné předpisy ES na stránkách eurlex: http://europa.eu.int/eur-lex/. Fyzicky je možné do nich nahlédnout v úředních hodinách na ústředním inspektorátu SZPI.
24. Sazebník úhrad za poskytování informací
25. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Za poslední dva roky nevydal nadřízený orgán žádné usnesení o výši úhrad v případě stížnosti nebo odvolání.
26. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: