Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Biopotraviny

28. 04. 2023
 

Každý nový zájemce, který produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země nebo uvádí na trh produkty jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, dovozce, vývozce, ekologický pěstitel hub a sběrač volně rostoucích rostlin) se musí podrobit registraci na Ministerstvu zemědělství a mít uzavřenou smlouvu s kontrolní organizací (KEZ o.p.s., ABCERT AG, BIOKONT CZ, s.r.o., BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s. r.o.). Podrobnější informace k postupu registrace naleznete na stránkách MZe zde.

Povinnost registrace se nevztahuje na veřejné stravování. Veřejné stravování certifikují kontrolní a certifikační organizace v rámci svých soukromých standardů. Povinnost registrace se dále obecně nevztahuje na produkty, které nejsou zemědělského původu nebo nejsou potravinami či krmivem (např. kosmetika, oblečení, cigarety apod.).

Dále se povinnost registrace nevztahuje na maloobchody, které pouze prodávají balenou a označenou biopotravinu konečnému spotřebiteli. To znamená, že je např. nepřebalují, ale pouze je odeberou od dodavatele, umístí do obchodu a prodají konečnému spotřebiteli.

Internetový obchod s biopotravinami (e-shop) však registraci podléhá.

Výroba

Na dodržování právních předpisů dohlížejí státem pověřené kontrolní organizace, které udílí certifikát, na jehož základě pak mohou tito výrobci označovat své produkty slovem bio. Kontrolní organizace kontrolují producenty biopotravin pravidelně i namátkově. V případě vážného porušení legislativních předpisů ekologického zemědělství (EZ) může dojít k odebrání certifikátu ze strany kontrolní organizace.

V ekologické produkci platí obecný princip „co není povoleno je zakázáno“. V EZ nelze použít hnojiva a přípravky pro ochranu rostlin před škůdci, chorobami a plevely, které nejsou v ekologickém zemědělství povoleny. Cílem ekologické produkce je udržitelný systém řízení zemědělství, který respektuje přírodní systémy a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a rovnováhu mezi nimi. Zpracování probíhá, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů. Využívání vnějších vstupů je omezeno na minimum. Pokud jsou vnější vstupy nutné, omezí se na vstupy z ekologické produkce, přírodní látky a látky z nich odvozené a minerální hnojiva s nízkou rozpustností. Použití syntetických chemických látek je přísně omezeno na výjimečné případy. Seznam látek, jejichž použití v ekologickém zemědělství je povoleno, je obsažen v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1165.

Dále je zakázáno používat geneticky modifikované organismy (GMO) a produkty získané z GMO či získané za použití GMO jako potraviny, krmivo, činidla, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky, osivo, vegetativní rozmnožovací materiál, mikroorganismy a zvířata v ekologické produkci.

Rovněž je zakázáno používání ionizujícího záření pro ošetření ekologických potravin a krmiv nebo surovin použitých v ekologických potravinách či krmivech.

Hydroponická produkce je v ekologické produkci zakázána. Avšak je povoleno produkovat klíčky máčením semen a získávat čekankové puky ponořením do čisté vody.

Příprava zpracovaných ekologických potravin musí být časově nebo prostorově oddělena od jiných než ekologických potravin. Nesmí se používat látky a postupy, které by obnovily vlastnosti ztracené během zpracování a skladování ekologických potravin, které by napravily výsledky nedbalosti při zpracování ekologických produktů, nebo které by mohly být jinak zavádějící, pokud jde o pravou povahu těchto produktů.

Označování

Výrazy odkazující na ekologickou produkci (bio, eko, organic…) mohou být použity v obchodním názvu potraviny pouze v případě, že produkt byl získán v souladu s nařízením stanovenými pravidly a za podmínky, kdy alespoň 95 % hmotnostních složek zemědělského původu je ekologického původu. Mimo uvedení označení v názvu je třeba uvést ve složení produktu, které složky jsou ekologického původu. Stejná složka nesmí být v jednom výrobku v „bio“ a „ne-bio“ kvalitě. Dále je uvedeno evropské logo případně logo ČR, které musí být doprovázeno číselným kódem kontrolní organizace a informací o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem.

Logo ČR

Logo ČRGrafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro všechny bioprodukty (tj. potraviny, suroviny, krmiva, osiva apod.). Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona o ekologickém zemědělství a vyhlášky č. 16/2006 Sb.

Národní logo se použije vždy u biopotravin, bioproduktů certifikovaných v ČR, současně s logem evropským. U dovezených potravin se použije v případě, že byly českou kontrolní organizací recertifikovány. Obal bioproduktu a ostatního bioproduktu původem z ČR (nebo recertifikovaném v ČR) musí obsahovat číslo (kód) kontrolní organizace a biozebru. U českých biopotravin určených pouze pro zahraniční trh není použití biozebry povinné.

Logo EULogo EU

Grafický znak loga EU je povinný pro biopotraviny vyprodukované v EU. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Dovoz produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí do EU

Bio produkt nebo produkt z přechodného období může být uveden na trh jako ekologický když:

  1. Dovozce podléhá kontrolním opatřením – je registrován v systému ekologického zemědělství, tzn. má ekologický certifikát s činností „dovoz“
  2. Producent ve třetí zemi podrobil své činnosti ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetí zemi kontrolnímu systému v souladu s předpisy EU a je certifikovaný kontrolním subjektem/orgánem uvedeným v přílohách nařízení (EU) 2021/2325 případně dle specifikace zde.
  3. Zásilku bioproduktů doprovází certifikát COI – potvrzení o kontrole. COI se generuje v systému TRACES, může jej založit dovozce i vývozce ale vydává ho (potvrzuje) kontrolní subjekt dodavatele, který ručí za bio původ. COI je v souladu s předpisy EU, konkrétně s nařízeními (EU) 2021/2306 a (EU) 2021/2307.

Každý dovoz bioproduktů ze třetích zemí dovozce předem hlásí své kontrolní organizaci a příslušnému orgánu, a to prostřednictvím založení COI.

V rámci celních řízení je nutné produkty označené odkazy na ekologický způsob produkce deklarovat v celním prohlášení jako produkty BIO/EKO a doložit COI, aby mohly být následně jako ekologické produkty uvedeny do volného oběhu. (Do návrhu celního prohlášení se vkládá pořadové číslo COI).

SZPI je kompetentním orgánem k potvrzení certifikátů COI (potvrzení o kontrole) v souladu s věcnou příslušností. Celní správa je odpovědná jen za celní řízení. Teprve po potvrzení certifikátu COI od SZPI bude moci být podáno celní prohlášení k propuštění zásilky do celního režimu volný oběh.

Kontroly dovozu ekologické produkce probíhají v místech propuštění do volného oběhu, jejichž seznam je dostupný jak v TRACES, tak na našem webu zde. Pokud zásilka biopotraviny zároveň podléhá kontrole dovozu dle horizontálních pravidel, např. dle nařízení (EU) 2019/1793, musí všechny kontroly, včetně potvrzení COI, proběhnout na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie, a COI a CHED musí být v systému TRACES propojeny.

V případě obchodování s bioprodukty v rámci členských států EU platí zásady volného trhu a není třeba používat TRACES/COI. Obchodník musí mít certifikát ekologického podnikatele s činností "distribuce/uvádění na trh".

Bioprodukty ze Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, lze do EU volně dovážet bez předkládání COI.

Bioprodukty z Velké Británie (jakožto třetí země) dovážené do EU musí být doprovázeny COI.

Podrobnější informace o dovozu a registrace do TRACES NT na stránkách ministerstva MZe.

Kontrola

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje biopotraviny jako ostatní potraviny především ve smyslu zákona o potravinách. To znamená, že u nich kontroluje zdravotní nezávadnost (splnění mikrobiologických požadavků, požadavků na obsah cizorodých látek), smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost, úplnost a správnost označení, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, zda nejsou označeny klamavě nebo nabízeny klamavým způsobem. U biopotraviny kontroluje zejména jejich označení "bio", "eko" atd. a zda splňují požadavky zákona o ekologickém zemědělství a přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Ministerstvo zemědělství je zastřešujícím úřadem v oblasti biopotravin a předává výkonnou moc dalším úřadům (SZPI, SVS, ÚKZÚZ a kontrolní organizace…)

Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/771, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Metodické pokyny MZE pro ekologické zemědělství

Seznam prováděcích nařízení k nařízení (EU) č. 2018/848

Seznam nařízení měnících nařízení (EU) č. 2018/848