Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Dovoz ze třetích zemí

17. 06. 2019
 
 1. Dovoz potravin a surovin ze třetích zemí
 2. Seznam I SZPI
 3. Hlášení zásilek dopředu
 4. Zásilka je označena jako nevyhovující
 5. Právo na doplňující posudek
 6. Potraviny, jejichž dovoz je zakázán
 7. Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 - zesílená úřední kontrola
 8. Nařízení Komise (EU) č. 884/2014 - zvláštní podmínky dovozu některých potravin ze třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny
 9. Nařízení (EU) 2018/1660 – zvláštní podmínky dovozu v důsledku rizika kontaminace pesticidy (dříve nařízení (EU) č. 885/2014)
 10. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/186 - podmínky pro dovoz potravin z vybraných třetích zemí z důvodu mikrobiologické kontaminace
 11. Nařízení Komise (EU) č. 2015/175 - guarová guma z Indie
 12. Nařízení Komise (EU) č. 2016/6 - dovoz potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 13. Rozhodnutí Komise 2011/884/EU - GMO rýže z Číny
 14. Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 - houby z určitých třetích zemí po havárii v jaderné elektrárně Černobyl
 15. Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 - požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků
 16. Kontrola jakostních parametrů při dovozu ze třetích zemí - víno
 17. Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 - dovoz čerstvého ovoce a zeleniny
 18. Nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 - dovoz zelených banánů
 19. Nařízení Komise (EU) č. 2015/949 - schválení předvývozních kontrol
 20. Potraviny a suroviny ošetřené ionizujícím zářením
 21. Dovoz - tzv. červený seznam

Obecné informace k dovozu potravin ze třetích zemí

Ani k dovozu potravin z třetí země nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty, pokud jsou dovážené potraviny bezpečné a nejedná se o potraviny, na které se vztahují přímo použitelné předpisy stanovující zvláštní podmínky pro dovoz.

Obecné požadavky společné pro všechny potraviny

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU splňovat obecné požadavky na označování dané nařízením (EU) č. 1169/2011, v platném znění (u  nás požadavky na označování zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, v platném znění. Důležitým předpisem je Nařízení Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, které stanoví  obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se  bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Komoditní požadavky (harmonizovaná a neharmonizovaná sféra)

Stejně jako v případě obchodování v rámci EU, tak i při dovozu potravin do ČR dále záleží na tom, zda spadá potravina do harmonizované, či neharmonizované sféry. V případě sféry harmonizované musí potravina splňovat požadavky stanovené v příslušném evropském právním předpisu. V případě sféry neharmonizované musí být splněny požadavky národního předpisu té členské země, kde byla potravina vyrobena nebo poprvé uvedena do oběhu v rámci EU (pokud chce dovozce dovézt např. nečokoládové cukrovinky z Ruska či USA a uvést je poprvé na trh v ČR, musí být splněny požadavky české vyhlášky č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony).
Zodpovědnost za to, že jsou dovážené potraviny bezpečné, nese dovozce.  Jakým způsobem si bezpečnost svých výrobků zajistí, je na něm. Může si např. vyžádat od dodavatele  v zahraničí laboratorní rozbory, nebo si je nechat udělat v některé z českých laboratoří akreditovaných pro vyšetřování potravin. Nemusí ale nic nikam ohlašovat, ani nikoho žádat o souhlas.

Opatření týkající se zajištění  bezpečnosti dovážených potravin

Evropská komise stanovuje v souladu s Článkem 53 Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva formou přímo použitelných předpisů EU zvláštní podmínky pro dovoz vybraných potravin a surovin ze třetích zemí, jež mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

Evropská komise je oprávněna dle závažnosti situace přijmout u potravin dovážených ze třetích zemí jedno nebo více z následujících mimořádných opatření:

 1. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země
 2. stanovit zvláštní podmínky pro dovoz vybraných skupin potravin:

Bezprostředně závazné předpisy EU

 • vymezují schválená místa vstupu pro dovoz vybraných skupin potravin na území EU,
 • stanovují povinnost provozovatelům potravinářských podniků, kteří dováží vybrané potraviny a suroviny ze třetích zemí, předložit v místech vstupu zdravotní certifikát vydaný oprávněným a uznaným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní doklady
 • ukládají kompetentním dozorovým orgánům členských států povinnost provádět v místech vstupu před propuštěním do volného oběhu systematické či namátkové kontroly.

S ohledem na výše uvedená opatření můžeme rozdělit potraviny podléhající zvláštnímu režimu dovozu podle míry regulace podmínek pro dovoz do EU na 3 skupiny:

1. skupina potravin (viz Potraviny, jejichž dovoz je zakázán)

Jedná se o potraviny, jejichž dovoz do Evropských společenství příslušné předpisy EU zakazují nebo dočasně pozastavují.

2. skupina (viz Potraviny, které lze dovážet jen přes schválená místa vstupu/dovozu)

 • Potraviny, pro jejichž dovoz do EU bezprostředně závazné předpisy EU (rozhodnutí, nařízení) vymezují   schválená místa  vstupu/dovozu.
 • Potraviny patřící do této kategorie mohou být navrženy do režimu volného oběhu v kterémkoli členském státě, avšak pouze ve vstupních místech/místech dovozu, která jsou uvedena  v příslušném předpise EU (např. rozhodnutí).
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí v místech vstupu dle přímo použitelných předpisů EU systematickou či namátkovou kontrolu těchto potravin před jejich uvolněním do režimu  volného oběhu.
 • Do této skupiny patří komodity ošetřené tzv. zesílenou úřední kontrolou, tzv. zvláštním režimem dovozu a potraviny dovážené z Japonska.

3. skupina (viz Potraviny se zvláštními podmínkami dovozu)

 • Potraviny, pro jejichž dovoz ukládají předpisy EU mimořádná opatření jako např. povinnost  dovozců předložit zdravotní certifikát vystavený pověřeným orgánem třetí země nebo jiné stanovené průvodní dokumenty, povinnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce provádět v místech vstupu před uvolněním do volného  oběhu předepsané úřední kontroly 
 • Na rozdíl od potravin spadajících do skupiny 2 však předpisy EU neomezují místa vstupu, přes které lze potraviny do EU dovážet. Potraviny a  suroviny spadající do této skupiny lze tedy předložit na kterémkoli celním úřadě na území ČR.
 • Jedná se např. o
  • dovoz guarové gumy z Indie 
  • rýže z USA a Číny
  • houby z vybraných třetích zemí
  • potraviny ošetřené ionizujícím zářením

Samostatnou kategorií je pak kontrola jakostních požadavků u vybraných komodit:

(viz Kontrola jakostních požadavků při dovozu ze třetích zemí)
Předpisy EU stanovují zvláštní podmínky pro dovoz určitých potravin nejen z důvodu zabezpečení vysoké míry ochrany zdraví spotřebitelů, ale také z důvodu zajištění souladu s jakostními požadavky  stanovenými přepisy EU u potravin dovážených ze třetích zemí do EU. Jedná se např. o
 • dovozu čerstvého ovoce a zeleniny
 • dovoz produktů v odvětví vína.
 • tzv. předvývozní kontrola arašídů z USA

Česká republika má také právo si stanovit „rizikové“ komodity, které kontroluje při dovozu ještě před propuštěním zásilky do volného oběhu:

(viz Červený seznam)
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21
 

Přílohy