Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vinařských produktů názvy moštových odrůd a jejich synonymy, uváděných do oběhu v České republice

06. 03. 2019
 

Vína z členských států EU

 1. Na etiketách vín z členských zemí EU je možno uvést pouze takové názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma, které:
 1. jsou v dané zemi původu vnitrostátními předpisy výslovně povoleny (viz oprávnění dle čl. 50 odst. 1 písm. b) prvního pododstavce nařízení Komise (EU) 2019/33, v platném znění [dále jen " nařízení (EU) 2019/33“] v souvislosti s čl. 81 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“]); seznam schválených moštových odrůd vypracovala na základě zmocnění uvedeného v čl. 51 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2018/273, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2018/273“) Evropská komise a je uveřejněn na adrese https://ec.europa.eu/agriculture/wine/lists_en, list 8[1], nebo
 2. v případě členských států, které vyrobí za hospodářský rok méně než 50 000 hl vína (viz čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013), jsou uvedeny v mezinárodním seznamu odrůd révy a jejich synonym OIV dle čl. 50 odst. 1 písm. b) druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/33 (http://oiv.int/en/databases-and-statistics/database?bdd=Cepage).

Bude-li se vycházet z údajů uvedených na shora citovaných webových stránkách, je nezbytné mít založen v příslušném spisu print screen dotčené webové stránky s náležitou časovou identifikací. 

 1. Názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma dle bodu I. je možno použít za těchto podmínek:
 • u vín vyráběných v Unii mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedeny při splnění podmínek uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. a) bod i) a bod ii) nařízení (EU) 2019/33,
 • v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym, které jsou tvořeny chráněným označením původu nebo zeměpisným označením nebo ho obsahují, mohou být dle čl. 50 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33 uvedeny na etiketě výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením, pokud jsou v části A přílohy IV nařízení (EU) 2019/33 pro daný členský stát povoleny,
 • v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym uvedených v části B přílohy IV nařízení (EU) 2019/33, které obsahují částečně chráněné označení původu nebo zeměpisné označení a odkazují přímo na zeměpisný prvek dotyčného chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou být uvedeny pouze na etiketě výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením,
 • u výrobků bez chráněného označení původu nebo zeměpisného označení mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedena, jsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 50 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2019/33 (certifikace vinařských výrobků),
 • pro vína vyrobená v České republice bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního výrazu, s názvem odrůdy nebo označením ročníku, z tuzemských hroznů dále platí omezení stanovená v § 17a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • pokud se týká směsí vín z různých členských států lahvovaných v České republice, použije se čl. 120 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013. Podle tohoto ustanovení směsi vín z různých členských států (jedná se o vína bez chráněného označení původu či chráněného zeměpisného označení) nenesou označení moštové odrůdy nebo odrůd. To by bylo možné pouze v případě, že by Česká republika přijala právní předpisy, kterými by zajistila proveditelnost příslušných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů, k čemuž však zatím nedošlo.

Pozn.: V případě směsí vín z různých členských států lahvovaných v zahraničí nelze označení moštovou odrůdou nebo odrůdami vyloučit, protože tyto členské státy již mohly proveditelnost daných certifikačních, schvalovacích a ověřovacích postupů zajistit.

Bez splnění podmínek stanovených v bodech I. a II. není možné u vín z členských států EU používat názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma ani při jiném způsobu poskytování informací či v průvodních dokladech.

Vína ze třetích zemí

 1. Na etiketách vín ze třetích zemí mohou být uvedeny názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma, pokud vyhovují pravidlům vztahujícím se na výrobce vína v dotyčné třetí zemi, včetně pravidel pocházejících od zastupujících profesních organizací, a zároveň jsou uvedeny nejméně na jednom ze seznamů podle čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/33: Seznam Mezinárodní organizace pro révu a víno {OIV}, Seznam Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin {UPOV}, Seznam Mezinárodního výboru pro genetické zdroje rostlin {MVGZR}.
 1. Názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma dle bodu I. je možno použít za těchto podmínek:
 • u vín vyráběných ve třetích zemích mohou být názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma uvedeny při splnění podmínek uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. a) bod i) a bod ii) nařízení (EU) 2019/33,
 • v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym, které jsou tvořeny chráněným označením původu nebo zeměpisným označením nebo ho obsahují, mohou být dle čl. 50 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33 uvedeny na etiketě výrobku se zeměpisným označením třetí země, pokud jsou v části A přílohy IV nařízení (EU) 2019/33 pro daný stát povoleny,
 • v případě názvů moštových odrůd a jejich synonym uvedených v části B přílohy IV nařízení (EU) 2019/33, které obsahují částečně chráněné označení původu nebo zeměpisné označení a odkazují přímo na zeměpisný prvek dotyčného chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, mohou být uvedeny pouze na etiketě výrobku se zeměpisným označením třetí země.

Bez splnění podmínek stanovených v bodech I. a II. není možné u vín ze třetích zemí používat názvy moštových odrůd nebo jejich synonyma ani při jiném způsobu poskytování informací či v průvodních dokladech.

Příklady:

Označení odrůdy na etiketě

Víno bez CHOP/CHZO původem z Rakouska je označeno na etiketě moštovou odrůdou jako Frankovka. Jedná se o porušení čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33 v souvislosti s čl. 50 odst. 3 a přílohou IV částí A nařízení (EU) 2019/33.

Víno s CHOP/CHZO původem z Maďarska je označeno na etiketě moštovou odrůdou jako Kékfrankos, avšak na zadní etiketě se nachází doplňující informace, že jde o víno vyrobené z odrůdy Frankovka. Jedná se o porušení čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33 v souvislosti s čl. 50 odst. 3 a přílohou IV častí A nařízení (EU) 2019/33.

 

[1] Informativní přehled synonym odrůd v jednotlivých zemích je zveřejněn na stránkách Evropské komise. V případě nejistoty o použití synonyma je potřeba se dotazovat v dané zemi, zda je toto synonymum vnitrostátním předpisem skutečně povoleno.