Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování sudových, čepovaných a rozlévaných vín v zařízeních společného stravování, ve vinotékách a dalších prodejních místech

07. 05. 2019
 

Stav k 1. 4. 2017 s ohledem na novelu zákona č. 321/2004 Sb., provedenou zákonem č. 26/2017 Sb.

snadno čitelný údaj - údaj uvedený takovým způsobem, aby spotřebitel byl takto uvedený údaj schopen přečíst, a to tak, že velikost písma je přizpůsobena vzdálenosti, ze které lze očekávat, že spotřebitel bude tento údaj během nákupu číst,

nebalené víno - víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, uváděné do oběhu v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli,

sudové víno - víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele,

čepované víno - víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem,

rozlévané víno - víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů,

obal určený pro spotřebitele - jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu,

jednorázový uzávěr - uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít.

 1. Víno v obalu určeném pro spotřebitele

Vína v obalu určeném pro spotřebitele musí vždy obsahovat veškeré povinné údaje v rozsahu čl. 119 nařízení (EU) č. 1308/2013, a to způsobem dle nařízení (EU) 2019/33.

Dále musí být u vína v obalu pro spotřebitele deklarována přítomnost alergenních látek. V souladu s čl. 21 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1169/2011 se údaj o alergenu ve víně uvede slovem „obsahuje“ následovaným názvem alergenu.

Alergeny, které se mohou vyskytovat ve víně, jsou upraveny v nařízení (EU) 2019/33 [čl. 41 a příloha I nařízení (EU) 2019/33[1]]. Tzn., že u vína v balení určeném pro spotřebitele musí být uvedeno na etiketě slovo „obsahuje:“ a název alergenu dle přílohy I části A nařízení (EU) 2019/33.

V případě vína s chráněným označením původu (dále jen „CHOP“), chráněným zeměpisným označením (dále jen „CHZO“) vyrobeného z hroznů sklizených na území České republiky se na obalu určeném pro spotřebitele uvede logotyp. Barevné provedení logotypu na bílém podkladu se uvede na obalu určeném pro spotřebitele v souladu s vyhláškou č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (§ 15 a příloha č. 26 této vyhlášky). V případě obalů určených pro spotřebitele typu láhev se logotyp uvede v horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním zorném poli. V případě jiných obalů určených pro spotřebitele než je láhev (např. bag in box) se logotyp uvede s povinným údajem o provenienci. Výška logotypu je 12-16 mm. Označení vína je POVINNÉ.

Vína bez CHOP nebo CHZO (dříve stolní vína) lze uvést na trh v souladu s § 9b zákona č. 110/1997 Sb. se slovy „česká potravina“, s grafickým znázorněním stanoveným prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 417/2016 Sb.) nebo s jinou informací zejména slovní, obrazovou nebo grafickou, že země původu potraviny je Česká republika. V takovém případě 100 % složek musí pocházet z dané země (tedy i oxid siřičitý). Lze použít i pro nebalená vína (sudová). Označení je NEPOVINNÉ.

 1. Čepované a rozlévané víno

Česká republika stanovila požadavky na označení čepovaného a rozlévaného vína při prodeji produktu z obalu pro spotřebitele v § 16 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb. Stanoví prodávajícímu povinnost při nabízení k prodeji čepovaného nebo rozlévaného vína viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

 1. Označení druhu produktu
 2. Označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje
 3. Označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje
 4. Označení stáčírny
 5. Údaj o provenienci

Podle § 16 odst. 9 zákona č. 321/2004 Sb. je dále prodávající povinen v místě nabídky čepovaného nebo rozlévaného vína viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

 1. Skutečný obsah alkoholu
 2. Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru
 3. Údaj o alergenní složce.

Skutečný obsah alkoholu

Prodávající:     

 • přímo uvede tento údaj, nebo
 • uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu ve víně žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru

Prodávající:     

 • přímo uvede tento údaj, nebo
 • uvede slova „Informaci o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Údaj o alergenní složce se uvádí způsobem stanoveným zákonem č. 110/1997 Sb.:

 1. V případě provozoven společného stravování (restaurace, vinotéky s možností konzumu pokrmu).

Prodávající uvede údaj o přítomnosti alergenní složky v rozlévaném víně nebo čepovaném víně, které je možno konzumovat na místě, způsobem podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., v souladu s § 7 odst. 3 vyhlášky č. 417/2016 Sb.:

 1. písemně – zvýrazněním látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost tak, aby byla jasně odlišena od ostatních složek, např. typem písma, stylem písma či barvou pozadí, nebo
 2. písemně slovy "Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy." nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli, nebo
 3. písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci, nebo
 4. písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.
 1. Při prodeji čepovaného vína v zařízeních, kde jej není možné konzumovat (tj. mimo provozovny společného stravování – např. v trafikách, květinářstvích apod.), uvede PPP povinné údaje o přítomné alergenní složce dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., podle podmínek stanovených pro balené potraviny v čl. 21 nařízení č. 1169/2011 a v čl. 41 a v příloze I nařízení (EU) 2019/33.​
 1. Sudové víno

Požadavky na označování nebalených potravin mohou být dle čl. 44 nařízení č. 1169/2011 stanoveny vnitrostátním předpisem.

Česká republika stanovila požadavky na označení „sudového vína“ při prodeji spotřebiteli v § 16 odst. 7 zákona č. 321/2004 Sb. Toto ustanovení sudovým vínem rozumí víno uskladněné při nabízení k prodeji spotřebiteli v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele (např. KEG sud, klasický petainer aj.). Stanoví prodávajícímu povinnost při nabízení k prodeji sudového vína viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje:

 1. Označení druhu produktu
 2. Označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje
 3. Označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje
 4. Skutečný obsah alkoholu
 5. Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru
 6. Označení stáčírny
 7. Údaj o provenienci
 8. Označení šarže.

Údaj o alergenní složce se uvádí způsobem stanoveným zákonem č. 110/1997 Sb.:

V případě provozoven společného stravování (restaurace, vinotéky s možností konzumu pokrmu) prodávající uvede údaj o přítomnosti alergenní složky v sudovém víně způsobem podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., v souladu s § 7 odst. 3 vyhlášky č. 417/2016 Sb.:

 1. písemně – zvýrazněním látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost tak, aby byla jasně odlišena od ostatních složek, např. typem písma, stylem písma či barvou pozadí, nebo
 2. písemně slovy "Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy." nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli, nebo
 3. písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci, nebo
 4. písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu, že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.

Při prodeji sudového vína v zařízeních, kde jej není možné konzumovat (tj. mimo provozovny společného stravování – např. v trafikách, květinářstvích apod.), uvede PPP povinné údaje o přítomné alergenní složce dle § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., podle podmínek stanovených pro balené potraviny v čl. 21 nařízení (EU) č. 1169/2011 a v čl. 41 a v příloze I nařízení (EU) 2019/33.

 1. Údaje na přepravním obalu

Česká republika stanovila požadavky na označení „přepravního obalu“ v § 16 odst. 15 zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění. Podle tohoto ustanovení platí, že je-li víno uváděné do oběhu v přepravním obalu, musí být tento obal opatřen etiketou. Na etiketě přepravního obalu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Povinné údaje podle čl. 119 nařízení (EU) č. 1308/2013,
 2. Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru,
 3. Datum plnění,
 4. Údaje o výrobci nebo příjemci vína – jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu.

Pozn.: Jako přepravní obal je brán o obal typu IBC nádrže, KEG sudy aj.

Dále musí být o vínu v přepravním obalu poskytnuta podle čl. 8 odst. 6[2] nařízení (EU) č. 1169/2011 informace o přítomnosti alergenní složky, aby tato mohla být následně poskytnuta spotřebiteli.

 1. Přechodná ustanovení týkající se novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 26/2017 Sb., účinné k 1. 4. 2017

Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí zákona č. 26/2017 Sb.[3], se nevztahuje na vína neoznačená logotypem přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb., vína naplněná do obalů určených pro spotřebitele přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb., k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb. opatřen příslušný obalový materiál.

Ustanovení § 27 odst. 4 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb.[4], se nevztahuje na vína v přepravním obalu, která byla uvedena do oběhu přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb.

 

[1] Jedná se o siřičitany, vejce a výrobky z vajec a mléko a mléčné výrobky.

[2] Víno v přepravním obalu ve smyslu § 16 odst. 15 zákona č. 321/2004 Sb. nenaplňuje definici balené potraviny dle čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1169/2011.

[3] Na obalu určeném pro spotřebitele lze uvést získaná ocenění, popřípadě medaile ze soutěží a výstav vín. Bylo-li víno s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, uvede výrobce uvádějící toto víno do oběhu na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, který stanoví podrobnosti tohoto označení.

[4] Je zakázáno uvádět do oběhu produkt, jehož obal nebyl opatřen etiketou v souladu s § 16 odst. 15.