Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování steviolglykosidů na obalech výrobků

02. 05. 2018
 

Označování steviolglykosidů na obalech výrobků

Dotaz:

Jaké podmínky musí splňovat označení výrobku obsahující sladidlo – steviolglykosidy?

Odpověď:

Steviolglykosidy jsou pro výrobce alternativou k běžně používaným sladidlům, právě pro svůj způsob výroby z rostlinného materiálu.

Steviolglykosidy jsou sladidlem, které lze dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinářských přídatných látkách (ve znění nařízení (EU) č. 1131/2011, kterým se mění jeho příloha II, pokud jde o steviol-glykosidy) dále jen „nařízení (ES) č. 1333/2008“, při výrobě stanovených potravin používat.

Steviolglykosidy jsou získávány složitým fyzikálně-chemickým procesem z rostliny Stevia rebaudiana. Rostlina samotná je sice stále považována za novou potravinu ve smyslu nařízení (EU) č. 2015/2283, o nových potravinách[1], nicméně v roce 2017 byla doložena historie konzumace sušených listů této rostliny ve významném množství před 15. 5. 1997. V současné chvíli je na evropské úrovni použití rostliny Stevia rebaudiana možné pouze pro čaje, bylinné a ovocné nálevy obsahující nebo připravené z listů rostliny Stevia rebaudiana. Jedině toto použití není považováno za „nové“ a nespadá pod působnost nařízení (EU) č. 2015/2283, o nových potravinách, které je použitelné od 1. 1. 2018 a nahrazuje nařízení (ES) č. 258/1997; na veškeré další použití této rostliny je naopak nutné aplikovat nařízení o nových potravinách.

Vedle toho je však rovněž nezbytné vést v patrnosti specifikum české národní úpravy, kdy podle § 1 až 5 vyhlášky č. 330/1997 Sb.[2] nemůže být produkt obsahující nebo připravený z listů rostliny Stevia rebaudiana označen jako „čaj“, jelikož tato rostlina není uvedena ve výčtu rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů dle Přílohy č. 2 uvedené vyhlášky. Tento režim se však uplatní pouze ve vztahu k českým výrobkům.

Výroba steviolglykosidů (tj. přídatné látky) je rozdílná od způsobu výroby extraktů z bylin (čajů, nálevů) – způsob výroby je popsán v příloze nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008. Steviolglykosidy jsou tedy přídatnou látkou ve smyslu nařízení (ES) č. 1333/2008 a kategorií odlišnou od rostliny Stevia rebaudiana.

Nařízení (ES) č. 1333/2008, o přídatných látkách, nestanovuje podmínky pro použití spojení „přírodní“ + aditivní látka.

Dle čl. 10 a přílohy III nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací spotřebitelům, jsou stanoveny další povinné údaje – v bodě 2. 1. přílohy III je uvedeno, že potraviny obsahující sladidlo/sladidla povolené nařízením (ES) č. 1333/2008, musí mít k názvu potraviny doplněnu informaci „se sladidlem“/„se sladidly“.

Dle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 se složky ve složení označí jejich specifickým názvem. Technická pravidla jsou pak uvedena v příloze VII, v jejíž části C je stanoveno, že pro potravinářské přídatné látky musí být uveden název skupiny přídatných látek následovaný jejich specifickým názvem, popřípadě jejich číslem E, což znamená, že se ve složení musí objevit informace ve znění např. „sladidla: steviolglykosidy“.

Východiska:

  • steviolglykosidy jsou přídatnou látkou a jejich značení se musí řídit požadavky na označování přídatných látek;
  • steviolglykosidy nelze považovat za extrakt z rostliny Stevia rebaudiana;
  • sušené listy rostliny Stevia rebaudiana lze použít pouze pro přípravu čaje, výrobu směsí pro přípravu nálevu (samostatně, nebo ve směsi s bylinami či ovocem) a pro nálevy;
  • v případě výrobků obsahujících nebo připravených z listů rostliny Stevia rebaudiana vyrobených v České republice, nelze použít název „čaj“, protože se uplatní úprava vyhlášky č. 330/1997 Sb,.

Navrhované vyhodnocení označení:

se steviolglykosidy

ANO*

se stévií (na čaji**, na směsích pro přípravu nálevu a nálevech)

ANO

se stévií (na ostatních potravinách)

NE

se steviolglykosidy z rostliny stévie/se steviolglykosidy z částí rostliny Stevia rebaudiana

ANO*

se sladidly z rostliny stévie

ANO

s rebaudiosidem A/ se steviosidem

ANO*

s extrakty ze stévie

NE – výroba steviolglykosidů je dle nařízení č. 231/2012 jiná než výroba extraktů. Extrakty ze stévie nejsou povolenou přídatnou látkou dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008

s přírodními sladidly

NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem. Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o zavádějící informaci v rozporu s čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011.

slazeno přírodními látkami, slazeno přírodně

NE – steviolglykosidy extrahované z rostliny jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem.  Dle § 2, respektive přílohy č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb., nejsou steviolglykosidy přírodními sladidly. Proto se jedná o zavádějící informaci v rozporu s čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011.

bez sladidel

NE – steviolglykosidy jsou schváleným sladidlem. Dle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1333/2008 jsou steviolglykosidy schválená sladidla.    

bez umělých přípravků

NE – steviolglykosidy jsou extrahované z rostliny, ale jsou ještě dále upravovány složitým fyzikálně-chemickým procesem.  Proto se jedná o zavádějící informaci v rozporu s čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011.

přirozeně sladké, s přírodní sladkou chutí (z rostliny stévie), se sladkou chutí rostlinného původu (v případě použití steviolglykosidů)

NE – lze použít pro potraviny typu med, ovocná šťáva. Steviolglykosidy jsou schválená aditivní látka, sladidlo. Dle nařízení (EU) č. 231/2012 mohou sladidla obsahovat i některé steviolglykosidy, které se v rostlině přirozeně nevyskytují. Proto se jedná o zavádějící informaci v rozporu s čl. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011.

přirozeně sladké, s přírodní sladkou chutí (z rostliny stévie), se sladkou chutí rostlinného původu (v případě použití sušených listů rostliny na čaje, směsi pro přípravu nálevů a nálevy)

ANO

přirozeně sladké, s přírodní sladkou chutí (z rostliny stévie), se sladkou chutí rostlinného původu (v případě jiného použití sušených listů rostliny než na čaje, směsi pro přípravu nálevů a nálevy)

NE, pokud není doloženo splnění podmínek nařízení (EU) č. 2015/2283

steviolglykosidy se přirozeně vyskytují v listech stévie

ANO*

se sladidly přírodního / rostlinného původu

ANO

se steviolglykosidy rostlinného původu, se steviolglykosidy získanými z přírodních surovin

ANO*

*název potraviny musí být doprovázen tvrzením „se sladidlem“/„se sladidly“ v souladu s čl. 10 a přílohy III nařízení (EU) č. 1169/2011, a současně se ve složení musí v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 objevit informace ve znění např. „sladidla: steviolglykosidy“ (viz výše).

**pokud nejde o čaj vyrobený v ČR

Rostlinu Stévie lze na etiketě graficky znázornit:

  • pokud byly použity sušené listy rostliny Stevia rebaudiana na čaje vyrobeného mimo ČR, výrobu směsí pro přípravu nálevu anebo na nálevy;
  • pokud bylo použito sladidlo steviolglykosid a zároveň přímo u grafického znázornění rostliny je uvedeno, že výrobek obsahuje steviolglykosidy. 

[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (dále jen „nařízení (EU) č. 2015/2283, o nových potravinách“)

[2] vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny (dále jen „vyhláška č. 330/1997 Sb.“)