Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Označování vín dle právních předpisů platných do 14. 1. 2019

11. 09. 2015
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“]
Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, v platném znění [dále jen „nařízení (ES) č. 607/2009“]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“]  
Chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), tradiční výrazy
CHOP, CHZO, tradiční výrazy (čl. 92 a násl. nařízení (EU) č.1308/2013) – pravidla označení se týkají těchto druhů vinařských výrobků (příloha VIII část II nařízení (EU) č.1308/2013 ):
Víno (1), Likérové víno (3), Šumivé víno (4), Jakostní šumivé víno (5), Jakostní aromatické šumivé víno (6), Perlivé víno (8), Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9), Částečně zkvašený hroznový mošt (11), Víno ze zaschlých hroznů (15) a Víno z přezrálých hroznů (16).
CHOP (čl. 93 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č.1308/2013) – 100 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba. Je-li uvedena podoblast, musí z ní pak být nejméně 85 % hroznů (čl. 67 odst. 2 nařízení (ES) č.607/2009) a zbývajících 15 % musí pocházet z oblasti.
CHZO (čl. 93 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013) – nejméně 85 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti (avšak podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb., hrozny použité k výrobě zemského vína musí výlučně pocházet z uvedené zeměpisné oblasti!) a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba.
U CHOP/CHZO příslušné orgány zajišťují každoroční ověření souladu se specifikací výrobku (čl. 25 nařízení (ES) č. 607/2009).
Balení vín s CHOP/CHZO – podle čl. 25 odst. 7 nařízení (ES) č. 607/2009, je-li každoroční ověřování prováděno ve fázi balení výrobku na území členského státu, který není členským státem, v němž se uskutečnila výroba, použije se článek 84 nařízení (ES) č. 555/2008 (úřední pomoc mezi kontrolními subjekty, úřední pomoc na dožádání).
Je tedy možné balit vína s CHOP/CHZO na území jiného členského státu než toho, v němž byla uskutečněna výroba, pokud nestanoví specifikace jinak.
Podle čl. 8 nařízení (ES) č. 607/2009 pokud specifikace výrobku udává, že balení výrobku musí být provedeno ve vymezené zeměpisné oblasti nebo v oblasti nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti v souladu s požadavkem uvedeným v čl. 94 odst. 2 písm. h)  nařízení (EU) č.1308/2013, je tento požadavek s ohledem na dotyčný výrobek odůvodněn.
Tradiční výrazy (čl. 112 nařízení (EU) č.1308/2013) – o uznání rozhoduje Komise, jsou uvedeny v databázi E-Bacchus:
Povinné údaje 
– články 118, 119 a 121 nařízení (EU) č.1308/2013:
Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. platí, že požadavky na označování produktů v působnosti tohoto zákona stanoví předpisy Evropské unie, tento zákon a prováděcí právní předpis.
Dle ustanovení čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013 se použije pro označování vinařských výrobků nařízení (EU) č. 1169/2011, pokud nařízení (EU) č.1308/2013 nestanoví jinak.
Zákon č. 321/2004 Sb. ani nařízení (EU) č.1308/2013 neupravují povinnost uvádět povinné údaje v jazyce českém či jazyce srozumitelném pro spotřebitele.
Ustanovení čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 není proto zvláštními předpisy o víně dotčeno.
Dle ustanovení čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 mají být povinné informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh - podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí tedy být povinné údaje stanovené předpisy Unie uvedeny v jazyce českém.
SZPI bude za prioritu kontroly, pokud jde o povinné údaje v českém jazyce, považovat 5 níže uvedených povinných údajů, vyjádřených tučným písmem, tedy druh výrobku, uvedení provenience, název stáčírny/výrobce/prodejce, název dovozce a údaj o alergenu.
a)    Druh výrobku (někdy lze vynechat - viz níže)
b)    U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO (někdy lze vynechat) a název CHOP/CHZO
c)    Skutečný obsah alkoholu v % objemových
d)    Uvedení provenience
e)    Název stáčírny nebo výrobce/prodejce (viz níže)
f)    U dovážených vín název dovozce (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
g)    Údaj o obsahu cukru (jen vína šumivá, šumivá dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá nebo jakostní aromatická šumivá)
h)    Číslo šarže (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
i)     Údaj o alergenu (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)
j)      Jmenovitý objem
k)    Zvláštní pravidla pro některá vína
Poznámka k povinným údajům:
Problematika označování složek  je vyřešena v čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č.1169/2011 (o označování potravin) a tedy SZPI nebude vyžadovat označení složek, např. označení konzervační látky kyseliny sorbové, pokud neexistuje zvláštní úprava.
a) Druh výrobku
– ad příloha VII část II nařízení (EU) č.1308/2013, druh výrobku lze vynechat u vín obsahujících název CHOP/CHZO (čl. 119 odst. 2 nařízení (EU) č.1308/2013) a dále u jak. šum. vín obsahujících výraz „Sekt“ (čl. 60 odst. 2  nařízení (ES) č. 607/2009):
Víno (1)
Mladé víno v procesu kvašení (2)
Likérové víno (3)
Šumivé víno (4)
Jakostní šumivé víno (5)
Jakostní aromatické šumivé víno (6)
Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým (7)
Perlivé víno (8)
Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9)
Hroznový mošt (10)
Částečně zkvašený hroznový mošt (11)
Zahuštěný hroznový mošt (13)
Víno ze zaschlých hroznů (15)
Víno z přezrálých hroznů (16)
b) U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO a název CHOP/CHZO
Přehled CHOP/CHZO v databázi DOOR – E-Bacchus (průběžně je aktualizováno):
Vína s CHOP nebo CHZO – ČR:
Země
CHOP
CHZO
Česká republika
Čechy též doplněno Mělnická
české
 
Čechy též doplněno Litoměřická
 
 
Morava též doplněno Slovácká
moravské
 
Morava též doplněno Mikulovská
 
 
Morava též doplněno Znojemská
 
 
Morava též doplněno Velkopavlovická
 
 
Novosedelské slámové víno
 
 
Šobes, Šobeské víno
 
 
Znojmo
 

Výraz CHOP/CHZO lze vynechat u vín:
1.    s tradičními výrazy (čl. 119 odst. 3a) nařízení (EU) č.1308/2013)
U vín s tradičními výrazy z ČR dále povinné názvy CHOP/CHZO (ad zákon č. 321/2004 Sb. o víně):
 • Zemské: české/moravské (CHZO)
 • Jakostní: Čechy/Morava (CHOP), příp. doplněno o vinařskou podoblast (ta není povinná), dále vždy doplněno o ev. č. jakosti
 • Jakostní s přívlastkem: Čechy/Morava, vždy doplněno o vinařskou podoblast (CHOP), dále vždy doplněno o ev. č. jakosti

2.    a dále u těchto vín (čl. 119 odst. 3b) nařízení (EU) č.1308/2013, čl. 59 nařízení (ES) č. 607/2009):
Kypr – Commandaria
Řecko – Samos
Španělsko – Cava, Jerez, Xérès nebo Sherry, Manzanilla
Francie – Champagne
Itálie – Asti, Marsala, Franciacorta
Portugalsko – Madeira nebo Madère, Port nebo Porto
c) Skutečný obsah alkoholu v % objemových
(čl. 54 nařízení (ES) č. 607/2009)
V celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin.
Za číselným údajem se uvádí symbol „%obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“, „alk.“
Velikost číslice v případě objemu:
nad 100 cl - min. 5 mm,
nad 20 cl do 100 cl - min. 3 mm,
20 cl a méně - min. 2 mm.
d) Uvedení provenience
(čl. 55 nařízení (ES) č. 607/2009)
1) U vína, mladého vína v procesu kvašení, likérového vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, perlivého vína, perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým, vína ze zaschlých hroznů a vína z přezrálých hroznů bez CHOP/CHZO:
 • Slova „víno z…“, „vyrobeno v…“, „výrobek z…“ nebo rovnocenný výraz + název státu, kde byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno;
 • Slova „víno z Evropského společenství“ nebo rovnocenný výraz nebo „směs vín z různých zemí Evropského společenství“ – v případě vína vzniklého smícháním vín z několika členských států;
 • Slova „směs vín z různých zemí mimo Evropské společenství“ nebo „směs vín z …“ + názvy třetích zemí – v případě vín vyrobených ze směsi vín pocházejících z více třetích zemí;
 • Slova „víno z Evropského společenství“ nebo rovnocenný výraz nebo „víno vyrobené v… z hroznů sklizených v…“ + názvy členských států – v případě vín vyrobených v jednom členském státě z hroznů sklizených v jiném členském státě;
 • Slova „víno vyrobené v… z hroznů sklizených v… + názvy třetích zemí – v případě vín vyrobených ve třetí zemi z hroznů sklizených v jiné třetí zemi.
2) U šumivého vína, jakostního šumivého vína a jakostního aromatického šumivého vína bez CHOP/CHZO:
 • Slova „víno z…“, „vyrobeno v…“, „výrobek z…“, „sekt z…“ nebo rovnocenný výraz + název státu, kde byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno.
 • Slova „vyrobeno v…“nebo rovnocenný výraz + název státu, v němž došlo k druhotnému kvašení).
3) U vín s CHOP/CHZO:
 • Slova „víno z…“, „vyrobeno v…“, „výrobek z…“ nebo rovnocenný výraz + název státu, kde byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno.
4) U hroznového moštu, hroznového moštu v procesu kvašení, zahuštěného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení:
 • Slova „mošt z…“ nebo „mošt vyrobený v…“ nebo rovnocenný výraz.
 • Slova „směs z produktů různých zemí Evropského společenství“.
 • Slova „mošt vyrobený v …z hroznů sklizených v…“ – v případě, že mošt nebyl vyroben v členském státě, v němž byly použité hrozny sklizeny.
V případě Spojeného království může být místo členského státu název jednotlivé země Spojeného království.
e) Název stáčírny nebo výrobce/prodejce
(čl. 56 a 57 nařízení (ES) č. 607/2009)
1) Název stáčírny – vína jiná než (jakostní) (aromatická) šumivá
Slova „stáčírna“ nebo „plněno v…“ plus název stáčírny a adresa stáčírny (údaj o obci a členském státu) nebo pro vína s CHOP/CHZO výrazy odkazující na vinohradnický podnik (příloha XIII NK 607/2009), jiné než údaj o názvu stáčírny - např. pro ČR výrazy: sklep, vinařský dům, vinařství.
Při plnění za úhradu slova „plněno pro…“ nebo „plněno pro…v…“.
Při používání jiných nádob než lahví - slova „balírna“ a „baleno v…“.
Pokud se název nebo adresa stáčírny skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, mohou být na etiketě uvedeny buď písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo mohou být vyjádřeny pomocí kódu. ČR jako členský stát se rozhodla, že pro výrobky vyráběné na jejím území se vztahuje druhá možnost (viz § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
2) Název výrobce nebo prodejce – šumivá vína, šumivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína, jakostní aromatická šumivá vína
Slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v…“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“ nebo rovnocenné výrazy plus název a adresa (údaj o obci a členském státu) nebo pro vína s CHOP/CHZO výrazy odkazující na vinohradnický podnik (ad 1).
Pokud se název nebo adresa výrobce/prodejce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, mohou být na etiketě uvedeny buď písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo mohou být vyjádřeny pomocí kódu. ČR jako členský stát se rozhodla, že pro výrobky vyráběné na jejím území se vztahuje druhá možnost (viz § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Poznámka:
Podle článku 56 odstavce 3 nařízení (ES) č.607/2009 mohou členské státy rozhodnout, že:
 • stanoví údaj o výrobci jako povinný.
 • povolí nahrazení výrazu „výrobce“ výrazy „zpracovatel“ nebo „vinař“ nebo nahrazení výrazu „vyrobeno v“ výrazem „zpracováno v“.
Podle § 16 odstavce 7 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství je údaj o výrobci povinný i u sudových vín.
f) U dovážených vín název dovozce
(čl. 56 nařízení (ES) č. 607/2009)
Slova „dovozce“ nebo „dovezeno“ plus název dovozce a adresa dovozce (údaj o obci a členském státu).
Pokud se název nebo adresa dovozce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, mohou být na etiketě uvedeny buď písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo mohou být vyjádřeny pomocí kódu. ČR jako členský stát se rozhodla, že pro výrobky vyráběné na jejím území se vztahuje druhá možnost (viz § 16 odst. 12 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Údaje o stáčírně, výrobci nebo prodejci nebo dovozci lze seskupit, pokud se týkají stejné fyzické nebo právnické osoby.
Jeden z těchto údajů lze nahradit kódem. Na etiketě však musí být název a adresa fyzické nebo právnické osoby podílející se na obchodní distribuci jiné než je uvedena kódem.
g) Údaj o obsahu cukru
povinný údaj pro šumivá vína, šumivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína, jakostní aromatická šumivá vína.
(čl. 58 nařízení (ES) č. 607/2009)
Příloha XIV část A nařízení (ES) č. 607/2009, – výrazy v různých jazycích, v ČJ/FJ:
Přírodně tvrdé – brut nature (cukr pod 3 g/l, po druhot. kvaš. nebyl dodán žádný cukr)
Zvláště tvrdé – extra brut (cukr 0-6 g/l)
Tvrdé – brut (cukr pod 12 g/l)
Zvláště suché – extra sec (cukr 12-17 g/l)
Suché – sec (cukr 17-32 g/l)
Polosuché – demi-sec (cukr 32-50 g/l)
Sladké – doux (cukr nad 50 g/l)
Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.
Údaj o obsahu cukru je dále podle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství povinný i u ostatních vín s CHOP z ČR (§16 odst. 3) a u všech sudových vín (§16 odst. 7).  Zde se při označení postupuje podle přílohy XIV části B nařízení (ES) č. 607/2009 – výrazy v různých jazycích, v ČJ:
Suché – cukr do 4 g/l. Do 9 g/l, jestliže celk. kyselost je nejvýše o 2 g nižší než obs. zbytk. cukru.
Polosuché – cukr do 12 g/l. Do 18 g/l, jestliže celk. kyselost je nejvýše o 10 g nižší než obs. zbytk. cukru.
Polosladké – cukr do 45 g/l
Sladké – cukr nejméně 45 g/l
Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.
h) Číslo šarže
(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013)
i) Údaj o obsahu alergenu
(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013, čl. 51 a příloha X část A nařízení (ES) č. 607/2009) – výraz „siřičitany“ nebo „oxid siřičitý“, je-li obsah SO2 vyšší než 10mg/litr, výraz „“vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ nebo „vaječný albumin“, obsahuje-li výrobek stopy vajec či výrobků z vajec, výraz „mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ nebo „mléčná bílkovina“, obsahuje-li výrobek stopy mléka nebo mléčných výrobků.
Může být připojen i piktogram (příloha X nařízení (ES) č. 607/2009, část B)
Poznámka: Označení alergenu pocházejícího z vajec a mléka platí pro vína, vyrobená zcela nebo částečně z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která byla opatřena etiketami po 30. červnu 2012.
j) Jmenovitý objem
(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013)
k) Zvláštní pravidla
(čl. 60 nařízení (ES) č. 607/2009) pro šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, jakostní šumivé víno
Výrazy „šumivé víno dosycené oxidem uhličitým“ a „perlivé víno dosycené oxidem uhličitým“ se doplní slovy „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmeny stejného typu a velikosti. Tato slova se uvedou i v případě, že nemusí být uveden druh výrobku.
U jakostních šumivých vín je možno vynechat druh výrobku, je-li na etiketě výraz „Sekt“.
Nepovinné údaje
a)     Ročník sklizně
b)     Název moštové odrůdy
c)     Údaj o obsahu cukru (kromě těch vín, u nichž je to údaj povinný – viz výše)
d)     U vín s CHOP/CHZO tzv. „doplňující“ tradiční výrazy
e)     Symbol Unie pro označení CHOP/CHZO
f)      Údaje o některých výrobních metodách
g)     U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO
h)     Piktogramy upozorňující na obsah SO2  a stop vajec a mléka
a) Ročník sklizně
(čl. 61 nařízení (ES) č. 607/2009)
Minim. 85 % hroznů musí být sklizeno v dotyčném roce (u ledových vín může být sklizeno v lednu/únoru následného roku)*
b) Název moštové odrůdy
(čl. 62 a čl. 63 nařízení (ES) č. 607/2009)
U vín s CHOP/CHZO minim. 85 % moštové odrůdy, je-li více odrůd tak 100 %, odrůdy napsány stejně velkým písmem a sestupně dle množství,
U vín bez CHOP/CHZO, vč. vín ze třetích zemí, může být použit výraz „odrůdové víno“ plus název členského státu/třetí země nebo států/třetích zemí plus moštová odrůda/odrůdy (v tomto případě již se nemusí uvádět údaj o provenienci), pokud členský stát rozhodl o použití výrazu "odrůdové víno", pokud nerozhodl, lze uvést pouze název odrůdy.*
Důležité: Avšak podle § 17a odstavce 1 zákona č. 321/2004 Sb. na etiketě nebo v obchodním označení vína bez CHOP/CHZO vyrobeného z hroznů révy vinné v České republice nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize. Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.
Více informací o označení vín bez CHOP/CHZO názvem odrůdy viz článek VZORY ETIKET PODLE NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
* Vína bez CHOP/CHZO s označením odrůdy nebo ročníku musí být certifikována. Průvodní doklad osvědčuje v souladu s čl. 31 nařízení (ES) č. 436/2009 v platném znění, certifikaci odrůdy nebo ročníku za podmínek uvedených v tomto ustanovení
c) Údaj o obsahu cukru
(čl. 64 nařízení (ES) č. 607/2009) – v případě jiných vín než šumivých, šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých a jakostních aromatických šumivých, kde je to údaj povinný.
Při označení se postupuje podle přílohy XIV části B nařízení (ES) č. 607/2009 (viz výše)
d) U vín s CHOP/CHZO tzv. „doplňující“ tradiční výrazy
(čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013) např. pro ČR „burčák“
(čl. 65 nařízení (ES) č. 607/2009) 
f) Údaje o některých výrobních metodách
(čl. 66 + příloha XVI nařízení (ES) č.607/2009)
Vína s CHOP/CHZO:
Kvašené v sudu (druh dřeva) (typu barrique)
Školené v sudu (druh dřeva) ( typu barrique)
Zrálo v sudu (druh dřeva) (typu barrique)
Šumivá vína s CHOP/CHZO a jakostní šumivá vína:
Kvašeno v lahvi
Kvašeno v lahvi tradiční metodou
Tradiční způsob
Klasická metoda
Klasická tradiční metoda
Crémant
Ekologická produkce
g) U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO, pokud o tom rozhodl členský stát
(čl. 67 nařízení (ES) č. 607/2009)
Pokud se použije název menší zeměpisné jednotky než je základní zeměpisná oblast pro CHOP/CHZO tedy např. obec, musí být minimálně 85 % hroznů z této obce, zbývajících 15 % pak z vymezené zeměpisné oblasti pro CHOP/CHZO.
h) Piktogram upozorňující na obsah SO2, stop vajec či stop mléka  

(příloha X část B nařízení (ES) č. 607/2009)Piktogramy upozorňující na obsah SO2, stop vajec či stop mléka

 
Čl. 73 odst. 3 nařízení (ES) č. 607/2009 uvádí, že vína uvedená na trh nebo označená do 31. prosince 2010, která splňují příslušná ustanovení platná přede dnem 1. srpna 2009, mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob.

 

 

Přílohy