Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Zahraniční vztahy

21. 06. 2022
 

Projekty

Společně za lepší potraviny

Sasko_logo

V první polovině roku 2022 realizovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce společně se saským státním ministerstvem pro sociální záležitosti a soudržnost již druhý projekt přeshraniční spolupráce, tentokrát pod názvem „Společně za lepší potraviny“. Za SZPI se do něj zapojilo zhruba 25 osob, především inspektorů.

Za SZPI se do projektu zapojily inspektoráty v Ústí nad Labem a v Plzni, na saské straně pak dozorové orgány z okresů Drážďany, Saské středohoří, Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory a Pohořelec a celkem se jej zúčastnila přibližně 50 osob.

Stejně jako v případě předešlých přeshraničních projektů bylo i zde cílem kromě seznámení se s přístupy ke kontrolní činnosti také posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. Projekt byl zahájen v březnu v Karlových Varech teoretickou částí, na kterou bezprostředně navázaly výměnné pobyty saských inspektorů na inspektorátech SZPI a poté se uskutečnila teoretická část v Drážďanech následovaná výměnnými pobyty českých inspektorů na saských dozorových orgánech v jednotlivých okresech. Poté ještě proběhl pobyt vedoucích pracovníků na saském ministerstvu a v polovině června roku 2022 byl projekt ukončen v Drážďanech.

Výměnný pobyt 4členných skupin trval 3 dny, sestával ze společné teoretické části a návštěvy regionálního inspektorátu či kontrolního orgánu, kde byly představeny postupy daného úřadu týkající se kontrol potravin, diskutovány aktuální problémy a vybraná kontrolní témata a dále následovaly návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto návštěvy provozovatelů byly realizovány v rozsahu kompetencí obou dozorových orgánů a v rámci tohoto projektu byly zaměřeny převážně na provozovny veřejného stravování.

Celkové náklady obou partnerů na projekt jsou necelých 55 tisíc EUR, z nichž 85% je následně refundováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Bezpečné a kvalitní potraviny na obou stranách hranic

logo_2019.jpgNa předchozí projekty s obdobným zaměřením navázal v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko další projekt, který SZPI realizovala s polským dozorovým orgánem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (Inspekce kvality zemědělských a potravinářských výrobků). Projekt s názvem Bezpečné a kvalitní potraviny na obou stranách hranic probíhá od ledna do června 2019 a je do něj zapojeno zhruba 30 zaměstnanců SZPI.

Stejně jako v případě kooperace s předchozími partnery na druhé straně hranic, je i zde cílem kromě seznámení se s přístupy ke kontrolní činnosti také posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. Projekt je zahájen úvodní konferencí, poté následují výměnné pobyty na obou stranách hranic a na samém konci proběhne závěrečná konference, kde je celý projekt shrnut.

Za SZPI se na projektu podílí inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové a Olomouci, na polské straně pak provinční inspektoráty ve Wroclawi, Katowicích a Opoli. Celkem se projektových aktivit účastní zhruba 70 osob.

Součástí tohoto projektu je i dvojjazyčný elektronický leták, který obsah projektu shrnuje - viz níže.

Celkové náklady obou partnerů na projekt jsou necelých 50 tisíc EUR, z nichž 85% bude následně refundováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přeshraniční spolupráce v oblasti kontrol potravin mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

Na dřívější tři projekty s obdobným zaměřením navázal v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko další projekt, který SZPI realizovala s Bavorským státním ministerstvem životního prostředí a zdraví. Projekt probíhal od března do června 2013 a bylo do něj zapojeno zhruba 30 zaměstnanců SZPI. Stejně jako v případě kooperace se slovenskými, rakouskými a saskými partnery, bylo i zde cílem posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. SZPI se svým partnerem podepsala Dohodu o dlouhodobé spolupráci, která poskytuje rámec pro další činnost i v budoucnu.

Projektových aktivit se účastnily inspektoráty SZPI v Táboře a v Plzni. Na druhé straně hranic bylo do projektu zapojeno zmíněné Bavorské státní ministerstvo životního prostředí a zdraví, úřady zemské rady v Horních Frankách, Horním Falcku a Dolním Bavorsku a také Zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin v Erlangen. Celkem na projektových aktivitách participovalo zhruba 60 osob.

V rámci tohoto projektu byl vytvořen dvojjazyčný elektronický leták, který obsah projektu shrnuje.

Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce

logo.jpgV časovém období 10/2010 – 10/2012 SZPI realizovala projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Systém manažerského vzdělávání pro posílení kapacity a efektivnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce“. Cílovou skupinou projektu byli vedoucí pracovníci jak na střední, tak vrcholové úrovni. Školení byla zaměřena na prohlubování, zlepšování a praktické využití zejména měkkých dovedností. V průběhu projektu byl proveden personální audit sloužící ke zpřesnění vzdělávacích potřeb. Vzdělávacího programu, který sestával z 6 školení pro střední management a 4 školení pro vrcholový management, se zúčastnilo zhruba 60 zaměstnanců SZPI. Školení probíhala v první polovině roku 2012 a byla završena společným teambuildingem. V rámci projektu byla pořízena rovněž propagační brožura a technika pro zlepšení kvality vzdělávání.

Přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

V návaznosti na dva předchozí projekty byl v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko od ledna do konce dubna 2011 realizován další projekt, jehož cílem bylo posílení spolupráce a navázání kontaktů mezi inspektory v příhraničním regionu. V rámci tohoto projektu byla rovněž vytvořena brožura „Grenzübeschreitende Zusammenarbeit - Přeshraniční spolupráce“, která v ucelené podobě pojednává o systému zajištění bezpečnosti a kvality potravin na obou stranách hranice.

Do projektu byly zapojeny inspektoráty SZPI v Ústí nad Labem a v Plzni. Partnerem bylo Saské státní ministerstvo pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele a jemu podřízené orgány.

Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony ČR a SR v oblasti úřední kontroly potravin

Na základě pozitivních ohlasů společného česko-rakouského projektu pod programem INTERREG SZPI rozhodla o využití prostředků z tzv. EÚS (viz dále) formou posílení institucionálních spolupráce mezi SZPI a ŠVPS a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů působících v příhraničních regionech obou států.

Projekt programu Evropské územní spolupráce SR-ČR s názvem „Posílení spolupráce a rozvoj sítí mezi příhraničními regiony ČR a SR v oblasti úřední kontroly potravin“ je realizován v prvním pololetí roku 2009. Do projektu je zapojen inspektorát SZPI v Brně a Olomouci, celkovou koordinaci projektu provádí referát mezinárodní spolupráce ústředního inspektorátu SZPI. Partnerem projektu je Státní veterinární a potravinová správa Slovenské republiky, resp. její krajské veterinární a potravinové správy v Žilině, Trenčíně a Trnavě.

Posílení znalostní báze o falšování potravin (FOOD FRAUD)

Inspirací pro twinningový projekt uskutečněný v rozmezí ledna – července 2009 byla zpráva pracovní skupiny neformální organizace pracovníků úředního dozoru FLEP. Cílem projektu je komplexně postihnout problematiku falšování potravin, klamavého označování, vyhodnotit vhodné nástroje pro odhalování klamavých praktik producentů a obchodníků. Seminář obsahuje 5 seminářů a 2 tematické stáže pro pracovníky laboratoří. Projektový partner je BMELV – Spolkové ministerstvo pro bezpečnost potravin, zemědělství a ochranu spotřebitele v Německu.

Zlepšení implementace acquis v oblasti dozoru nad bezpečností potravin (IAFS)

Tento twinningový projekt, realizovaný v první polovině roku 2009, se zaměřuje na různé oblasti Acquis communautaire, které se týkají úřední kontroly potravin. Partnerem projektu je rakouský institut AGES – Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin. 

Projekt reflektuje neustále se vyvíjející potravinové právo ES a dlouhodobou snahu SZPI o zdokonalování kontrolní činnosti. Projekt je zaměřen na oblast vymahatelnosti evropského potravinového práva a posílení inspekčních a laboratorních kapacit. Prostředkem pro splnění těchto cílů je série seminářů a workshopů v ČR a dále studijní stáže v laboratořích instituce AGES. Celkově projekt obsahuje patnáct různě tematicky zaměřených školících aktivit a pět studijních stáží.

Posílení vymahatelnosti potravinového práva Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (ENCA)

Samotný projekt se skládal ze dvou částí. První část byla realizována v prvním pololetí roku 2007 a zahrnovala dodávku kapalinového chromatografu pro laboratoř SZPI v Praze. Navazující twinningová část proběhla od září 2007 do června 2008 a obsahovala celkem 10 školicích aktivit, rozdělených do čtrnácti seminářů a dále dvě zahraniční stáže. Partnerem twinningové části byla Central Science Laboratory (CSL – Ústřední vědecká laboratoř) z Velké Británie.

Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci

V květnu 2006 byl zahájen osmiměsíční twinningový projekt „Komplexní školení zaměstnanců ve vztahu k řízení rizika a komunikaci“. Tento projekt je financovaný z programu Transition Facility a realizovaný pod vedením Holandského ministerstva pro zemědělství, přírodu a kvalitu potravin (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Hlavní náplní projektu jsou školení, workshopy a zahraniční stáže určené pro všechny úrovně zaměstnanců. Projektové aktivity jsou zaměřeny především na řízení a komunikaci rizika v souladu  s právními předpisy ES.

Další twinningový projekt byl probíhal v letech 2007 až 2008 a byl orientovaný na vzdělávání pracovníků s ohledem na nové požadavky právních předpisů ES a na vývoj kontrolních analytických metod.

Posílení systému úřední kontroly potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí

V prvním pololetí roku 2006 probíhal na inspekci twinningový projekt „Posílení systému úřední kontroly potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí“ (OFFCOS). Projekt byl realizován v rámci programu Transition Facility pod vedením holandského kontrolního orgánu Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Cílem projektu bylo naplnění povinností kladených na SZPI v oblasti kontroly dovozu potravin neživočišného původu ze třetích zemí.

Spolupráce českých a rakouských inspektorů potravin v příhraničním česko-rakouském regionu

V období 09/2005 až 05/2006 byla inspekce zapojena do projektu spolupráce s rakouskými inspektory bezpečnosti potravin realizovaného v rámci Iniciativy společenství „INTERREG IIIA“. Na české straně byl do projektu zapojen Inspektorát SZPI v Táboře a Inspektorát SZPI v Brně. Za rakouskou stranu se na realizaci projektu podílel Amt der Oberösterreichischen Landesregierung – Úřad vlády spolkové země Horní Rakousko a Amt der Niederösterreichischen Landesregierung - Úřad vlády spolkové země Dolní Rakousko. Hlavní náplní projektu byly výměnné stáže českých inspektorů SZPI v Rakousku a výměnné stáže rakouských inspektorů v ČR. Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. 

Bezpečné potraviny v celé Evropě

V letech 2004 až 2005 se SZPI zapojila do mezinárodního projektu „Bezpečné potraviny v celé Evropě“ (SAFE FOOD all over Europe), který byl realizován v rámci programu Small Phare a financován z prostředků Evropské komise. Projekt koordinoval krajský úřad italského Regione Veneto. Cílem projektu bylo umožnit výměnu zkušeností a informací odborníků na problematiku bezpečnosti potravin ze střední a jižní Evropy. V projektu byly zastoupeny Bulharsko, Česká republika, Itálie, Polsko, Rumunsko a Slovinsko.

DIGIT-ROSTLINA

V rámci česko-vlámské spolupráce probíhá od roku 2003 projekt DIGIT-ROSTLINA zaměřený na  vytvoření pomůcek pro producenty zeleniny v ČR a Belgii na základě obchodních norem EU pro různé komodity. Projektu se účastní zástupci KHK Geel – Katholike Hogschool Kempen, Vysoká škola zemědělská v Praze, zástupci Zelinářské unie Čech a Moravy, SZPI a holandský kontrolní úřad Voedsel en Waren Autoriteit – VWA. SZPI působí v tomto projektu jako pořizovatel fotografií a  posuzovatel  při zatřiďování produktů do jednotlivých jakostních tříd. Tyto normy budou využity českými a vlámskými producenty při obchodování se zeleninou a  v rámci vzdělávání pěstitelů.

QUID Thematic Network

V letech 2002 až 2004 byla inspekce zapojena do mezinárodního projektu realizovaného v rámci 5. rámcového programu financovaného Evropskou komisí. V rámci projektu proběhlo mezilaboratorní ověřování kvantitativní deklarace složek (QUID – quantitative ingredients declaration) pro vybrané druhy potravin. Cílem projektu bylo sjednotit postupy používané v jednotlivých laboratořích členských a kandidátských zemí zapojených do projektu, tyto postupy definovat a určit jejich omezení. V projektu bylo zapojeno 26 účastníků z devíti zemí EU a pěti tehdejších kandidátských zemí.

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví

V roce 2004 se vybraní zaměstnanci SZPI školili v rámci projektu programu PHARE v oblasti prosazování práv k duševnímu vlastnictví. Odborným garantem projektu byl Úřad průmyslového vlastnictví a SZPI se projektu zúčastnila jako jeden z partnerů. Na tento projekt navázal projekt programu Transition Facility, který byl realizován v letech 2006 – 2007 opět Úřadem průmyslového vlastnictví pod názvem „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“, na jehož přípravě a realizaci se SZPI rovněž podílela. V rámci projektu byla připravena videoprezentace představující jednotlivé úřady státní správy, které se projektu zúčastnily. Ve školicí části projektu pak bylo proškoleno cca 30 odborníků ze SZPI v problematice duševního vlastnictví.

Posílení politiky bezpečnosti potravin

V letech 2003 až 2005 realizovala inspekce rozsáhlý projekt programu PHARE 2002 „Posílení politiky bezpečnosti potravin“. Projekt, jehož twinningovým partnerem byl řecký zemědělský výzkumný ústav NAGREF, měl celkem čtyři nosné části. V první, twinnigové části projektu, byly realizovány semináře zaměřené na různé cílové skupiny z řad zaměstnanců SZPI: vrcholový management, střední a nižší management, metodiky, inspektory a zaměstnance laboratoří. 

Druhou částí projektu bylo zavedení a certifikace systému managementu jakosti podle normy ISO 9001:2000. Systém managementu jakosti byl na SZPI zaveden ve spolupráci s řeckou společností Q-PLAN S.A. a  českou společností CS-Project s.r.o. Systém byl certifikován v srpnu 2005 certifikační společností BVQI Czech Republic s.r.o.

Třetím komponentem projektu bylo vybudování společného informačního systému orgánů státní správy, které se podílejí na kontrole potravin v ČR. Takto byl vytvořen společný informační systém Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Státní rostlinolékařské správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví ČR a Generálního ředitelství cel. V roce 2006 bude do společného systému zapojeno i Ministerstvo zemědělství ČR. Společný informační systém byl vytvořen ve spolupráci lucemburské společnosti  INTRASOFT International S.A. a české společnosti Brain Systems s.r.o. Cílem systému je zefektivnit výměnu informací a dále zlepšit vzájemnou spolupráci mezi dozorovými orgány. 

Posledním, čtvrtým komponentem projektu, byl nákup laboratorního přístroje pro laboratoř SZPI. Tento přístroj slouží k provádění analýz na prokázání přítomnosti steroidních anabolik v doplňcích stravy, především pak v doplňcích stravy určených pro sportovce.

Podpora EU

V letech 1998 až 2001 realizovala inspekce ve spolupráci s irským dozorovým orgánem Food Safety Authority of Ireland (FSAI) projekt programu PHARE 1998 „Podpora ČZPI“ V rámci tohoto projektu proběhla řada odborných školení zaměstnanců  a pro inspekci byla zakoupena telekomunikační, výpočetní a laboratorní zařízení.

 
 

Přílohy