Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Certifikační činnost SZPI

07. 10. 2021
 

Obchodování s členskými zeměmi EU

SZPI provádí kontrolu jakosti čerstvého ovoce a zeleniny v souladu s nařízením Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Certifikace čerstvého ovoce a zeleniny je prováděna pouze při dovozu či vývozu čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí. Při  obchodování v rámci území Společenství certifikáty  vystavovány nejsou, při dovozu čerstvého ovoce a zeleniny do ČR z členského státu EU či vývozu z ČR do jiného členského státu EU není tedy od SZPI potřeba žádné potvrzení. Odběratel a dodavatel si mohou v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů dohodnout specifické podmínky dodávaných  produktů.
V každém případě musí dodavatel dodržet podmínky dané nařízeními EU, čerstvé ovoce a zelenina musí odpovídat obchodním normám uvedených v příloze I, část A, B nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

Obchodování s třetími zeměmi

Před propuštěním dodávky čerstvého ovoce a zeleniny ze třetích zemí do volného oběhu provádí SZPI certifikaci – kontrolu shody s obchodními normami. V případě, že dodávka odpovídá příslušné obchodní normě, je vystaven certifikát o shodě s obchodními normami Společenství.

V současné době se certifikáty vystavují na základě nařízení Komise (EU) č. 543/2011. Vydávání certifikátu podléhá správnímu poplatku.

Provádí se kontrola shody se zvláštními obchodními normami, které existují pouze pro 10 vybraných produktů. U ostatních produktů z odvětví čerstvého ovoce a zeleniny, které podléhají všeobecné obchodní normě, může být na základě analýzy rizika od kontroly shody upuštěno. Tato možnost vyplývá z nařízení (ES) č. 543/2011.

Výjimkou jsou produkty z tzv. schválených třetích zemí, které mají Komisí schválené kontroly shody prováděné touto třetí zemí před dovozem do Společenství. Pokud je dodávka provázena certifikátem o kontrole shody s obchodními normami, který byl vystaven schváleným orgánem třetí země, provádí SZPI při dovozu pouze namátkové kontroly shody.

S platností od 1. 1. 2021 byly v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU uznány kontroly shody s obchodními normami pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné ve Spojeném království před dovozem do EU v souladu s čl. 15 nař. (EU) č. 543/2011. Spojené království bylo přidáno na výše uvedený seznam třetích zemí, jejichž kontroly shody byly schváleny. Pro tyto účely odkazy na Spojené království nezahrnují Severní Irsko.

Pro certifikaci zelených banánů platí zvláštní režim dle nařízení Komise (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů.

Jak postupovat, hodlá-li podnikatel exportovat či reexportovat čerstvé ovoce a zeleninu:

 obrátí se na příslušný inspektorát SZPI, kde předem nahlásí:

  • hodinu a datum expedice 

  • adresu místa expedice

  • zaplacení certifikace - za vystavení certifikátu činí poplatek 1000 Kč

 
 

Přílohy