Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k posuzování běhu lhůt v době trvání nouzového stavu

08. 04. 2020
 

V souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu[1] Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje, že trvání nouzového stavu může být důvodem pro prominutí zmeškání úkonu, jelikož se jedná o závažné důvody, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu.

I nadále bude SZPI přistupovat ke konkrétním žádostem o prominutí zmeškání úkonu individuálně.

Prominutí zmeškání úkonu bude na místě v případech, kdy úkon vyžaduje osobní účast či ztížená možnost učinit podání poštou, přičemž tyto důvody nemusí účastník řízení prokazovat. V případech, kdy má účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon (např. odvolání) mohl učinit ve stanovené lhůtě, vyhlášení nouzového stavu nebude bez dalšího důvodem pro prominutí zmeškání úkonu. V těchto případech je tedy na účastníkovi, aby svou žádost řádně odůvodnil.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.