Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování škrobového sirupu

04. 01. 2019
 

Výrobce odebírá glukózový sirup od více dodavatelů. U jednoho dodavatele má sirup více maltózy než glukózy, jiný má více glukózy nebo fruktózy. Byly vzneseny následující dotazy:

  1. Může se uvést na obal do složení obecně škrobový sirup nebo musí být vždy přímo specifikován druh sirupu?
  2. Pokud musí být specifikován druh sirupu, jaké materiály k čerpání těchto informací by výrobce mohl využít k tomu, aby mohl sám posoudit, co na obaly uvést (glukózo-fruktózový, fruktózo-glukózový, glukózo-maltózový apod.). Vyhláška 76/2003 pojednává pouze o označování glukózo-fruktózového sirupu/fruktózo-glukózového sirupu, kde je hranice 5 %.

Ad 1)

Právní rámec

  • Vyhláška č. 76/2003 Sb., ze dne 6. března 2003, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony (dále jen „vyhláška č. 76/2003 Sb.“)
  • Zákon č.110/1997 Sb., ze dne 24. dubna 1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“)
  • SMĚRNICE RADY 2001/111/ES, ze dne 20. prosince 2001, o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě (dále jen „směrnice č. 2001/111/ES“)
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“)

Problematiku přírodních sladidel řeší vyhláška č. 76/2003 Sb., do které je transponována směrnice č.  2001/111/ES.

V článku 2 směrnice č. 2001/111/ES je uvedeno:

Směrnice 2000/13/ES se vztahuje na výrobky vymezené v části A přílohy této směrnice za níže uvedených podmínek a s těmito odchylkami:

1. Aniž je dotčen bod 5), jsou názvy výrobků uvedené v části A přílohy vyhrazeny pro výrobky tam uvedené a musí být při obchodování použity k jejich označení.

5. Pokud výrobky uvedené v bodech 7 a 8 části A přílohy (tj. škrobový sirup a sušený škrobový sirup),  obsahují fruktózu v množstvích přesahujících 5 % (vztaženo na sušinu), označí se s ohledem na svůj název a složky jako „glukózo- fruktózový sirup“ nebo „fruktózo-glukózový sirup“ a „sušený glukózo-fruktózový sirup“ nebo „sušený fruktózo-glukózový sirup“ podle toho, zda převažuje podíl glukózové nebo fruktózové složky.

V příloze v části A (Názvy výrobků a definice) je mimo jiné definován škrobový sirup (bod 7) a sušený škrobový sirup (bod 8).

Dle definice je škrobový sirup vyčištěný a koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě, získaných ze škrobu a/nebo inulinu, s těmito vlastnostmi:

a) sušina nejméně 70 % hmot.

b) dextrózový ekvivalent nejméně 20 % hmot. sušiny a vyjádřeno jako D-glukóza

c) síranový popel nejvýše 1 % hmot. sušiny.

Směs glukózy a maltózy, případně i fruktózy může splnit definici škrobového sirupu, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky stanovené ve směrnici. Pokud bude ve směsi více než 5% fruktózy, měl by být název upřesněn ve smyslu článku 2 odst. 5 směrnice č. 2001/111/ES.

Ve vyhlášce č. 76/2003 Sb. se název „škrobový sirup“ nevyskytuje. Vyhláška v § 1 písm. g) definuje pouze „glukózový sirup“. Označování sirupů řeší § 3 odst. 5 vyhlášky takto: „Označení "glukózový sirup" se změní na označení "glukózo-fruktózový sirup" a označení "sušený glukózový sirup" se změní na označení "sušený glukózo-fruktózový sirup" v případě, že výrobek obsahuje fruktózu v množství více než 5 % hmotnostních v přepočtu na sušinu a obsah glukózy převládá nad obsahem fruktózy, anebo se změní na označení "fruktózo-glukózový sirup" nebo "sušený fruktózo-glukózový sirup" v případě, že obsah fruktózy převládá nad obsahem glukózy.“

Směrnice č. 2001/111/ES je transponována do vyhlášky č. 76/2003 Sb. nepřesně.

Odpověď:

Provozovatel potravinářského podniku uvádějící výrobek na trh v ČR je povinen řídit se vyhláškou č. 76/2003 Sb. a nikoliv směrnicí č. 2001/111/ES, která pro něho není závazná.

Podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb. názvem je název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem nebo prováděcím právním předpisem. S ohledem na definici glukózového sirupu v § 1 písm. g) vyhlášky č. 76/2003 Sb. je glukózový sirup zákonným názvem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb.

Podle článku 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 je názvem potraviny její zákonný název. Pokud takový název neexistuje, je názvem potraviny její vžitý název a v případě, že neexistuje nebo se nepoužívá, uvede se popisný název dané potraviny.

Podle článku 2 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) č. 1169/2011 se rozumí

„Zákonným názvem“ název potraviny stanovený v předpisech Unie, které se na ni vztahují, nebo při neexistenci těchto předpisů Unie název uvedený v právních a správních předpisech platných v členském státě, kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování;

V příloze v části A bodu 7 směrnice č. 2001/111/ES je použit nesprávný výraz -  škrobový sirup. K tomuto závěru je možné dojít na základě srovnání různých jazykových verzí. Tento nesprávný překlad by měl být odstraněn formou korigenda. Do té doby je na místě umožnit používat i tento výraz, byť je směrnice nezávazná a provozovatelé by se měli řídit vyhláškou č. 76/2003 Sb.

Ad 2)

Odpověď:

Požadavek na další specifikaci označení glukózového sirupu je stanoven v § 3 odst. 5 vyhlášky č. 76/2003 Sb. takto: „Označení "glukózový sirup" se změní na označení "glukózo-fruktózový sirup" a označení "sušený glukózový sirup" se změní na označení "sušený glukózo-fruktózový sirup" v případě, že výrobek obsahuje fruktózu v množství více než 5 % hmotnostních v přepočtu na sušinu a obsah glukózy převládá nad obsahem fruktózy, anebo se změní na označení "fruktózo-glukózový sirup" nebo "sušený fruktózo-glukózový sirup" v případě, že obsah fruktózy převládá nad obsahem glukózy.“  Podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky kromě údajů uvedených v zákoně a v prováděcím právním předpisu se přírodní sladidla označí skupinou a podskupinou, s výjimkou tekutých výrobků z cukru. V příloze č. 1 vyhlášky č. 76/2003 Sb. je uvedeno členění přírodních sladidel na druhy, skupiny a podskupiny, přičemž ve skupině je uveden glukózový sirup a v podskupině sušený glukózový sirup.

Vyhláška tedy požaduje podrobnější rozepsání složek glukózového sirupu v případě, že obsahuje fruktózu v množství větším než 5% hmotnostních, a to na glukózo-fruktózový nebo fruktózo-glukózový sirup podle toho, zda převládá glukóza či fruktóza. Pro označení glukózo-maltózového sirupu nejsou ve vyhlášce stanovena žádná pravidla.

Všechny potřebné informace by měly být předány mezi PPP v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1169/2011 tak, aby PPP, který má zajistit uvedení a přesnost údajů, mohl tuto svoji povinnost splnit.


Aktualizováno: 14. 4. 2020