Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Stanovisko SZPI ve věci uvádění hmyzu na trh v České republice

23. 05. 2018
 

Dne 1. 1. 2018 vstoupilo v použitelnost nařízení (EU) 2015/2238 o nových potravinách, podle kterého je hmyz novou potravinou.

Toto nařízení však obsahuje přechodné opatření v čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283, kde se uvádí: „Potraviny, na které se nevztahuje působnost nařízení (ES) č. 258/97, jež byly v souladu s předpisy uvedeny na trh k 1. lednu 2018 a na něž se vztahuje působnost tohoto nařízení, smějí být nadále uváděny na trh do té doby, než je v souladu s články 10 až 12 nebo články 14 až 19 tohoto nařízení přijato rozhodnutí na základě žádosti o povolení nové potraviny nebo oznámení o tradiční potravině ze třetí země, jež byly předloženy do data uvedeného v prováděcích pravidlech přijatých v souladu s článkem 13 nebo 20 tohoto nařízení, ovšem nejpozději do 2. ledna 2020.“

V návaznosti na toto přechodné opatření jsou tedy v některých členských státech Evropské Unie legálně na trhu určité druhy hmyzu, určené k lidské spotřebě. Jedná se o takové druhy hmyzu, které byly před 1.1.2018 povoleny uvádět na trh na základě národních předpisů jednotlivých členských států. Pokud tyto konkrétní druhy hmyzu nejpozději do 1.1.2019 absolvují schvalovací proces (resp. dojde k podání žádosti o povolení nové potraviny), pak jsou naplněny požadavky vyplývající z článku čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Tento konkrétní druh hmyzu, na které se podaná žádost bude vztahovat, může být tedy nadále uváděn na trh Evropské unie do přijetí rozhodnutí o žádosti (nejpozději však do 2. 1. 2020).

Ostatní druhy hmyzu, které nesplňují požadavky čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 jsou nepovolenými novými potravinami, dokud nebude rozhodnuto o případných žádostech, a nemohou tak být uváděny na trh. Pokud by na trh byly uváděny, jedná se o porušení čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283  „Pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie smějí být jako takové uváděny na trh v Unii nebo používány v potravinách nebo na jejich povrchu v souladu s podmínkami použití a požadavky na označení, které jsou v něm uvedeny.“