Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Poskytnutí informace o potravině slovy: „česká potravina“ a „vyrobeno v České republice“

21. 03. 2017
 

Dotaz:

Potravina Pohanková mouka má na své etiketě uvedeno označení slovy „Vyrobeno v České republice, „Krajina původu zrna: Polsko“. Na regálové etiketě je uveden text „Z lásky k Česku“ a nad ním srdce, jež evokuje českou vlajku. Jsou tyto etikety v souladu s ustanovením § 9b zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále jen „zákon 110/1997 Sb.“)?
 

Obr.1.jpg Obr.2.jpg


Odpověď:

Dle § 9b zákona č. 110/1997 Sb. lze při uvádění potraviny na trh poskytnout informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud:

a) 100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo

mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo

b) součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v písmeni a) a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek.

Dále lze při uvádění potraviny na trh poskytnout informaci slovy „Vyrobeno v České republice“ nebo slovy, která mají pro spotřebitele stejný význam, pokud výroba proběhla na území České republiky.

Posouzení konkrétního příkladu uvedeného v dotazu:

  • Regálová etiketa

Vyobrazení státní vlajky nebo její stylizace do tvaru srdce na regálové etiketě, spolu se slovním označením „Z lásky k Česku“ vyvolává dojem, že země původu potraviny je Česká republika, avšak na samotném výrobku je uvedeno, že krajina původu zrna je Polsko (mimo ČR). Takováto etiketa tudíž není v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 písm. a) č. 110/1997 Sb., neboť není splněna podmínka 100% původu všech složek potraviny z ČR (mouka je ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 nezpracovanou potravinou), a nelze tak použít jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika.

  • Etiketa výrobku

U etikety výrobku nelze jednoznačně bez kontroly u výrobce říci, zda je označení „vyrobeno v ČR“ v pořádku. Kontrola u výrobce by musela prokázat, zda byla potravina skutečně vyrobena na území České republiky.

Za výrobu potravin je dle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb. považováno čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení.