Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Uvádění názvů obcí na etiketách vín

30. 07. 2020
 

Dotaz

Kdy je možné uvádět na etiketě vína označení obce a jakým způsobem smí být obec uváděna?

Závazné stanovisko

 1. Článek 119 odst. 1 písm. e) a f) nařízení EP a Rady (EU) č.1308/2013, v platném znění a články 46 a 54 nařízení Komise (EU) 2019/33:


Obec tvoří neoddělitelnou část povinného označení názvu stáčírny, výrobce (producenta), prodejce nebo dovozce. Musí být tedy uvedena na všech vínech, a to následujícím způsobem:

Název stáčírny[1] – u vín jiných než šumivých[2].

 • U těchto vín se uvedou slova „stáčírna“ nebo „plněno v (…)“ plus název stáčírny a adresa stáčírny (údaj o obci a členském státu / třetí zemi).
 • U vín s CHOP/CHZO lze uvést výrazy odkazující na vinohradnický podnik, jiné než údaj o názvu stáčírny – viz příloha VI nařízení Komise (EU) 2019/33 - pro ČR jsou to výrazy: sklep, vinařský dům, vinařství.
 • Při plnění za úhradu se uvedou slova „plněno pro (…)“ nebo „plněno pro (…) v (…)“.
 • Při používání jiných nádob než lahví se uvedou slova „balírna“ a „baleno v (…)“.
 • Čl. 46 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2019/33 stanoví, že pokud se název nebo adresa stáčírny skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, mohou být na etiketě uvedeny buď:
  • písmem, které dosahuje nejvýše poloviční velikosti nápisu použitého pro CHOP/CHZO nebo pro označení druhu výrobku, nebo
  • mohou být vyjádřeny pomocí kódu.

Dle § 16 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb. v případě takových výrobků vyráběných na území ČR platí, že název a adresa jsou uváděny pomocí kódu (za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 tohoto zákona).

Název výrobce[3] (producenta) nebo prodejce[4] – u šumivých vín, šumivých vín dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých vín, jakostních aromatických šumivých vín.

 • U těchto vín se uvedou slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ a „prodejce“ nebo „prodáváno“ nebo rovnocenné výrazy plus název a adresa (údaj o obci a členském státu / třetí zemi). Slova „výrobce“ nebo „vyrobeno v“ lze nahradit výrazy uvedenými v příloze II nařízení Komise (EU) 2019/33 – pro ČR jsou to výrazy „zpracovatel“ nebo „vinař“ a „zpracováno v (…)“ nebo „vyrobeno v (…)“.
 • U vín s CHOP/CHZO lze uvést výrazy odkazující na vinohradnický podnik (viz výše).

Pokud se název nebo adresa výrobce / prodejce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, jsou v případě výrobků vyráběných na území ČR v souladu s § 16 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb. uváděny pomocí kódu (opět za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 tohoto zákona).

Název dovozce[5] – u dovážených vín.

 • U těchto vín se uvedou slova „dovozce“ nebo „dovezeno (…)“ plus název dovozce a adresa dovozce (údaj o obci a členském státu / třetí zemi). U výrobků dovážených ve velkokapacitních nádobách a stáčených na území Unie se může název dovozce nahradit nebo doplnit údajem o stáčírně (viz výše).

Pokud se název nebo adresa dovozce skládá z CHOP/CHZO nebo je obsahuje, jsou na území ČR v souladu s § 16 odst. 14 zákona č. 321/2004 Sb. uváděny pomocí kódu (opět za splnění podmínek dle § 16 odst. 12 tohoto zákona).

V souladu s čl. 46 odst. 5 nařízení Komise (EU) 2019/33 lze údaje o stáčírně, výrobci nebo prodejci, nebo dovozci seskupit, pokud se týkají stejné fyzické nebo právnické osoby.

Jeden z těchto údajů lze nahradit kódem, který se doplní odkazem na dotyčný členský stát. Na etiketě však musí být název a adresa fyzické nebo právnické osoby podílející se na obchodní distribuci jiné než je subjekt uvedený pomocí kódu.

 1. Článek 120 odst. 1 písm. g) nařízení EP a Rady (EU) č.1308/2013, v platném znění a článek 55 nařízení Komise (EU) 2019/33:

U vín s CHOP/CHZO je možné použít název jiné zeměpisné jednotky, která je menší / větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO.

Pokud se použije název menší zeměpisné jednotky než je základní zeměpisná oblast pro CHOP/CHZO tedy např. obec nebo její část, musí být minimálně 85% hroznů z této obce, zbývajících 15% hroznů pak z vymezené zeměpisné oblasti pro CHOP/CHZO.


Pozn.: Aktualizované stanovisko z roku 2014


[1] fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Evropské unii, které se na vlastní účet zabývají plněním nebo nechávají plnění provádět;

[2] dále šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých nebo jakostních aromatických šumivých vín

[3] fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, které na vlastní účet provádí zpracování hroznů nebo hroznového moštu na vína nebo zpracování hroznů nebo vína na šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická vína nebo nechávají zpracování provádět;

[4] fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, na něž se nevztahuje definice výrobce, které nakupují a posléze propouští do oběhu šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína;

[5] fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob usazené v Unii, které přebírají odpovědnost za propuštění zboží, jež není zbožím Unie, do volného oběhu ve smyslu čl. 5 odst. 24 nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013