Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Certifikace vín bez CHOP/CHZO označených názvem odrůdy, případně s uvedením ročníku, která jsou vyráběna tuzemskými výrobci z hroznů sklizených v EU, případně i z tuzemských hroznů

31. 10. 2018
 

Česká republika na základě čl. 120 odst. 2 písm. a) nařízení EP a Rady (EU) č 1308/2013 zavedla právní a správní postupy s cílem zajistit certifikační postupy, a to konkrétně v zákoně č. 321/2004 Sb. a v jeho prováděcím právním předpise - vyhlášce č. 88/2017 Sb. U vín bez CHOP/CHZO je vyžadován správní důkaz o pravdivosti moštové odrůdy resp. moštových odrůd nebo ročníku sklizně, které jsou dle čl. 12 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 uvedeny na etiketě nebo jinak prezentovány.

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 umožňuje členským státům rozhodnout o provedení organoleptické zkoušky (vůně a chuti) k ověření, zda je základní vlastnost vína dána použitou moštovou odrůdou resp. moštovými odrůdami; dále analytické zkoušky v případě vína vyrobeného z jedné moštové odrůdy. Česká republika si proto zvolila v § 17a odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., že certifikace se provádí zejména kontrolou evidenčních knih.

Náklady na certifikaci nese příslušný subjekt. Podle § 14 vyhlášky č. 88/2017 Sb. činí výše paušální částky na certifikaci 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. O výši nákladů na certifikaci rozhodne SZPI.

  • Certifikace bude provedena na základě písemné žádosti výrobce vína (mailem, dopisem), který požádá o certifikaci vín bez CHOP/CHZO vyrobených z hroznů sklizených v EU, případně v ČR. Bude se jednat o vína, která by výrobce chtěl při uvádění do oběhu označit názvem moštové odrůdy resp. moštových odrůd nebo údajem o ročníku sklizně.
  • Náklady na certifikaci bude hradit výrobce, který o certifikaci požádal místně příslušný inspektorát SZPI (500,- Kč za každou započatou hodinu práce inspektora).
  • Certifikace bude prováděna zejména na základě kontroly evidenčních knih, které výrobce musí vést v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., a to způsobem a v rozsahu stanoveným v § 13 vyhlášky č. 88/2017 Sb. V evidenčních knihách se zkontroluje původ hroznů, jejich množství, způsob jejich zpracování, včetně případného mísení s jinými hrozny.
  • Certifikace bude prováděna také kontrolou průvodních dokladů ke hroznům (popř. moštům nebo rmutům), ve kterých bude mimo jiné uveden údaj o moštové odrůdě (odrůdách). Všechny povinné údaje musí být obsaženy v průvodním dokladu.
  • Certifikace bude prováděna také kontrolou oznamovací povinnosti pro vinné hrozny čerstvé jiné než stolní, mošt, případně rmut dle § 14a zákona č. 321/2004 Sb.
  • Certifikace může být také prováděna odběrem vzorku vína pro kontrolu senzorických požadavků (vína nelze uvádět do oběhu, pokud nesplňují požadavky na jakost nebo vykazují choroby či vady; základní vlastnost vína musí být dána použitou moštovou odrůdou) a/nebo pro kontrolu analytických parametrů. Náklady na analýzy opět hradí výrobce vína, který o certifikaci požádal.
  • Výstupem z této fáze certifikace bude Doklad o provedených kontrolních úkonech, ve kterém bude konstatováno, že dané víno (vína) je podrobováno certifikaci z pohledu možnosti označovat dané víno názvem moštové odrůdy révy vinné, popř. ročníkem sklizně.
  • Konečným výstupem z certifikace bude Protokol o kontrole, ve kterém bude konstatováno, že dané víno bylo podrobeno certifikaci s kladným/záporným výsledkem včetně odůvodnění. Bude uvedeno, zda víno bylo certifikováno z pohledu možnosti označovat dané víno názvem moštové odrůdy/odrůd révy vinné popř. ročníkem sklizně, případně obojím. Lhůty pro vystavení Protokolu o kontrole se řídí obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 255/2012, § 12 odst. 2). Protokol bude obsahovat text potvrzující, že kontrolou výše popsaných povinností bylo ověřeno, že víno pochází z hroznů dané odrůdy a dané země EU.
  • Následně potom výrobce bude oprávněn v souladu s přílohou VI částí I nařízení Komise (EU) 2018/273 uvést v průvodním dokladu prohlášení, že výrobky byly vyrobeny a naplněny do nádob v ČR a splňují požadavky na označování a obchodní úpravu, pokud jde o moštovou odrůdu/moštové odrůdy a/nebo ročník sklizně podle článku 120 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013. V případě tuzemské přepravy je nutné vyplnit osvědčení o mostové odrůdě/moštových odrůdách a/nebo ročníku sklizně dle § 11 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 88/2017 Sb.
  • Náklady za provedenou certifikaci budou výrobcem hrazeny po vystavení výzvy k úhradě nákladů.