Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Spotřebitelské dotazy

15. 04. 2021
 
obrázek delty řeky Mekong v jižní části VietnamuV poslední době na internetu kolují nejrůznější verze článků, které varují spotřebitele před nákupem pangasia z dovozu. Důvodů je hned několik: zdravotní závadnost, nízké nutriční hodnoty, špatná kvalita a nízká cena. Jak to tedy doopravdy s pangasiem je?
Pangasius hypophthalmus je významnou sladkovodní tržní rybou, která se intenzivně chová v mnoha zemích světa. Je široce rozšířená v deltě řeky Mekong v jižní části Vietnamu, kde se chová v akvakulturních farmách. Ryba se těší u některých spotřebitelů vysoké oblibě díky bílému nebo lehce narůžovělému málo tučnému masu bez typického rybího pachu. Na evropský trh se tato ryba dostává v mraženém stavu. Kvalita a hygiena této ryby je závislá na kvalitě vody, kde se ryby chovají, na složení krmiva, na výrobním řetězci, dopravě, obsahu přídatných látek a následném skladování.

V souladu s platnými právními předpisy je možné dovážet produkty rybolovu pouze ze třetích zemí, odkud je dovoz povolen a pouze ze zařízení původu, která jsou schválena přímo Evropskou komisí. Seznam těchto zařízení je možné najít na webových stránkách Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz, která je zároveň kompetentním orgánem ke kontrole dovozu živočišných produktů a tedy i produktů rybolovu. Produkty rybolovu, které míří na území EU, musí doprovázet veterinární osvědčení, které potvrzuje, že jsou produkty plně v souladu s požadavky EU.  Navíc živočišné produkty ze třetích zemí mohou do EU vstoupit pouze přes stanoviště hraniční kontroly, kde probíhá kontrola samotného zboží a průvodních dokladů. Vstup produktů rybolovu na evropský trh tedy podléhá přísným pravidlům ještě před samotným uvedením na trh. Produkty rybolovu jsou také na základě analýzy rizika kontrolovány v tržní síti. Kompetentními orgány dozoru jsou Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce, které ovšem nepřísluší provádět kontrolu nad čerstvými produkty rybolovu.
V rámci kontrol, které SZPI prováděla u zmrazených ryb, rybích filet a rybích filé čeledi pangasovití bylo nejčastějším nedostatkem nedostatečné označení výrobku, kdy na obale nebyly uvedeny některé přídatné látky a jedlá sůl, přestože byly ve výrobku obsaženy. Přídatné látky (jako např. polyfosfáty, citráty) se používají v kombinaci s jedlou solí, aby se voda v rybách lépe vázala.  Ryba je pak považována za „křehčí“. Případ, kdy by došlo k zjištění překročení limitu obsahu cizorodých látek, jsme doposud nezaznamenali. Zároveň nemáme tyto zprávy ani od ostatních kontrolních úřadů. Jsme členy Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF), který slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem slouží k zabránění uvedení do oběhu rizikových potravin a krmiv, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Více informací o systému RASFF je možné najít na našich webových stránkách pod tímto odkazem.
Pokud by byla prokázána jakákoliv zdravotní závadnost pangasia pocházejícího z inkriminované lokality v kterémkoliv členském státu, byli bychom o tom včas informováni. V posledních letech jsme prostřednictvím systému RASFF neobdrželi hlášení o případech distribuce nevyhovujících zásilek pangasia na území ČR.
Při nákupu mražených ryb by se měl vždy spotřebitel dozvědět z obalu informace o způsobu produkce (tedy informaci odkud ryba pochází, zda z chovu, z moře, či byla ulovena ve sladkých vodách) a oblasti odlovu. Spotřebitel tak vždy dostane informaci o tom, zda si kupuje mořskou či sladkovodní rybu. Od toho se samozřejmě také odvíjí odlišné nutriční složení masa. Zmražené ryby obecně mohou obsahovat přidanou vodu. Pokud je její obsah nad 5 % hmotnostních, uvede se tato voda ve složení. Přestože ve složení nemusí být konkrétní podíl vody, lze na její množství usuzovat z pořadí jednotlivých složek, neboť ty se uvádějí sestupně podle hmotnosti, nebo z konkrétního podílu rybího masa.
Nezbývá tedy než doporučit spotřebitelům, aby vždy pečlivě sledovali údaje na obale výrobku a mezi produkty si našli ten, který jim bude svým složením nejlépe vyhovovat.

Aktualizováno:2011