Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v roce 2004

28. 04. 2005
 

Košík Od roku 2004 je Česká republika začleněna do koordinovaného programu monitoringu k zajištění souladu s maximálními limity reziduí pesticidů v obilovinách a některých dalších produktech  rostlinného původu. Data získaná v rámci monitoringu reziduí pesticidů budou sloužit k odhadu dietární expozice těmito látkami. Do monitoringu reziduí pesticidů byly EK zařazeny komodity významné z hlediska  jejich zastoupení v dietě evropských zemí, aby se odhad dietární expozice co nejvíce přiblížil reálnému číslu. Doporučení EK stanoví kombinace komodit a v nich sledovaných reziduí pesticidů a jejich počet v daném roce, které členské země EU včetně přistupujících musí analyzovat. Zpráva o výsledcích monitoringu reziduí pesticidů bude Českou republikou předkládána Evropské Komisi nejpozději do 31.8.2005.

Místo kontrolní akce:
Distribuční centra, velkosklady a přímí dovozci. 

Termín kontrolní akce:
Odběr vzorků na stanovení kontaminantů byl zahájen 5.1.2004. Odběr vzorků na stanovení reziduí pesticidů a dusičnanů 2.2.2004. 

Vzorkování:
Vzorkování bylo prováděno dle vyhlášky č. 339/2001 Sb. nebo dle její novelizace a příslušného vnitřního dokumentu SZPI.

Místo provedení analýz:
Analýzy byly provedeny v laboratořích SZPI (laboratoře Inspektorátu v Brně, laboratoře Inspektorátu v Praze) a také v externích laboratořích (VŠCHT Praha, EKOCENTRUM Ostrava-Martinov, OHL Frýdek Místek, SVÚ v Jihlavě).

Výsledky:
V roce 2004 bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek odebráno 2 351 vzorků na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z celkového počtu vzorků bylo u 40 vzorků zjištěno překročení platného hygienického limitu nebo maximálního reziduálního limitu, což v procentickém vyjádření představuje 1,7 % nevyhovujících vzorků.

Podrobné grafy a tabulky najdete v Příloze v Seznamu souborů dole.


Zpracoval: OKLC - Odbor kontroly, laboratoří a certifikace (ÚI SZPI)