Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 

K otázce, zda je nutné uvádět na spotřebitelském balení u alkoholických nápojů jejich složení, přistupuje náš úřad následujícím způsobem:

Předpisy a historické pozadí

Uvádění složení na obalech potravin řešila v minulosti směrnice č. 2000/13/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy

Směrnice byla transponována do vyhlášky č. 113/2005 Sb., o označování potravin a tabákových výrobků a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.

Od 13. 12. 2014 nabylo účinnosti Nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Speciální požadavky na označování složení lihovin stanoví Nařízení (ES) č. 110/2008, o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 a Nařízení (EU) č. 2019/787, o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008.

Těmito speciálními požadavky je, že např. u míchaných lihovin se musí uvést výčet alkoholových složek a podíl každé alkoholové složky se vyjadřuje jako procentní podíl v sestupném pořadí podle použitého množství.

V čl. 6 odst. 3 směrnice 2000/13/ES bylo uvedeno, že v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu stanoví Rada na návrh Komise do 22. prosince 1982 pravidla pro označování složek. Tato pravidla však nikdy nevyšla. Čekalo se, že problém označování složení lihovin vyřeší nařízení 1169/2011, nicméně ustanovení týkající se složení lihovin zůstalo stejné. Podle článku 16 odst. 4 tohoto nařízení, není uvedení seznamu složek povinné.

Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Unie vyžadující uvedení seznamu složek nebo povinných výživových údajů, nejsou údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. b) a l) povinné v případě nápojů, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových.

Vzhledem k tomu, že zatím není a v minulosti ani nebyla v evropských předpisech stanovena povinnost uvádět na lihovinách seznam složek, záleželo na tom, jak měly tuto problematiku upravenu jednotlivé členské státy. Některé státy složení uvádějí, některé ne. Na uvedení složení na obalech lihovin se pohlíželo a pohlíží tak, že není možné složení vyžadovat, pokud daná země EU nemá ve svých předpisech stanovenu povinnost složení uvádět.

Článek 41 nařízení 1169/2011 umožňuje, že do přijetí předpisů Unie uvedených v čl. 16 odst. 4, mohou členské státy zachovat vnitrostátní opatření pro uvádění složek v případě nápojů obsahujících více než 1,2 % objemových alkoholu.

Lihoviny vyrobené v ČR

Pro lihoviny vyrobené v ČR zůstala povinnost uvádět složení zachována (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona 110/1997 Sb.). Z tohoto důvodu bude muset být i nadále na lihovinách vyrobených v ČR uvedeno složení.

Lihoviny vyrobené v jiné členské zemi EU

Pro lihoviny vyrobené v jiné členské zemi EU bude záležet na tom, jak má konkrétní členská země tuto povinnost upravenu ve svých předpisech. Některé členské státy (Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Řecko) zachovaly nebo přijaly vnitrostátní opatření, jimiž ukládají dodatečné požadavky na označování u složek nebo určitých složek alkoholických nápojů nebo na označování určitých alkoholických nápojů. V jiných členských státech označení složení povinné není.

Lihoviny z třetích zemí

Na mezinárodní úrovni norma kodexu Codex Alimentarius pro označování balených potravin neosvobozuje alkoholické nápoje od povinnosti uvádět seznam složek. Podle obecných zásad ke Kodexu pro nutriční označování by výživové údaje měly být povinné vždy kromě případů, kdy vnitrostátní situace uvedení takových údajů nepodporuje. V řadě třetích zemí, např. ve Spojených státech, v Brazílii, Číně, Indii, Kanadě, Mexiku, na Novém Zélandu, v Rusku a ve Švýcarsku se v případě některých alkoholických nápojů musí uvádět seznam složek.

Zpráva Komise o povinném uvádění seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů.

V čl. 16 odst. 4 nařízení 1169/2011 je uvedeno, že Komise do 13. prosince 2014 vypracuje zprávu o uplatňování článku 18 (seznam složek) a čl. 30 odst. 1 (výživové údaje) na produkty uvedené v tomto odstavci (tj. nápoje, jejichž obsah alkoholu je vyšší než 1,2 % objemových) a zaměří se na to, zda by se měl v budoucnu na alkoholické nápoje vztahovat zejména požadavek na uvádění informací o energetické hodnotě, a na důvody pro možné výjimky, s ohledem na potřebu zajistit soulad s jinými příslušnými politikami Unie. V této souvislosti Komise zváží, zda by nebylo vhodné navrhnout definici pojmu „alkoholické limonády“. Komise tuto zprávu případně doplní legislativním návrhem určujícím pravidla pro seznam složek nebo povinné výživové údaje pro tyto produkty.

Dne 13. března 2017 Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě Zprávu o povinném uvádění seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů. Na základě prozkoumaných informací Komise neurčila žádné objektivní důvody, které by vysvětlovaly, proč na alkoholických nápojích chybějí informace o složkách a výživové informace nebo proč se s některými alkoholickými nápoji, např. „alkoholickými limonádami“, zachází jinak. Komise tedy nepovažuje za nutné vymezit zvláštní definici „alkoholických limonád“.

Zpráva ukazuje, že odvětví výrobců alkoholických nápojů je připraveno reagovat na očekávání spotřebitelů a zajistit, aby spotřebitelé věděli, co pijí. Stále více alkoholických nápojů na trhu EU je již opatřeno úplnými výživovými údaji i údaji o složení. Komise proto ve Zprávě vyzvala výrobní odvětví, aby zareagovalo na očekávání spotřebitelů a do roka od přijetí této zprávy předložilo samoregulační návrh, který by se vztahoval na celé odvětví alkoholických nápojů.

Označování složení a nutričních hodnot na dobrovolné bázi

Na základě zprávy EK vznikla memoranda – jedno pro lihoviny a druhé pro pivo, na jejichž základě by měli všichni výrobci sami postupně začít na obalech označovat jak složení, tak nutriční hodnoty.

V ČR je uvádění složení u alkoholických nápojů povinné. Označování nutričních hodnot u alkoholických nápojů je i v ČR zatím na dobrovolné bázi. Pokud je ale uvedeno, musí být v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011. Podle článku 30, odst. 4 tohoto nařízení stačí uvedení výživového údaje omezit na uvedení energetické hodnoty. Příloha V nařízení (EU) č. 1169/2011 obsahuje seznam potravin, které jsou osvobozeny od požadavku na povinné výživové údaje. Jednou z kategorií potravin, které jsou osvobozeny, jsou např. řemeslně vyrobené potraviny, dodávané výrobcem v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli nebo do místních maloobchodů přímo zásobujících konečného spotřebitele. Do této kategorie mohou spadat alkoholické nápoje, které jsou za těchto podmínek uváděny na trh.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o povinném uvádění seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojů

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE PROVISION OF NUTRITION INFORMATION & INGREDIENTS LISTING OF SPIRIT DRINKS SOLD IN THE EU, 4 JUNE 2019, PARIS

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON LISTING INGREDIENTS AND NUTRITION INFORMATION FOR ALCOHOLIC BEVERAGES, 5 September 2019