Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Kontrolní činnost SZPI

20. 10. 2023
 
  1. Kontrola bude provedena jen v případě přímého podnětu nebo při zjištění zjevných defektů prodávaných potravin.
  2. SZPI může v rámci svých pravomocí kontrolovat veškeré potraviny a potravinové výrobky v celé ČR nehledě na státní příslušnost prodávajících.
  3. Vzhledem ke svobodám vyplývajícím ze Smlouvy o založení Evropského společenství (zvl. volný pohyb služeb), mají občané jiných členských států EU fakticky stejnou možnost podnikání v ČR jako tuzemci. K identifikaci je nutno požadovat průkaz totožnosti a případně také povolení k podnikání dle předpisů domovského členského státu (např. obdoba živnostenského listu). Takové povolení však pro určité subjekty (zvláště drobní pěstitelé nabízející své přebytky) nemusí vůbec existovat.
  4. Jestliže prodejce tvrdí, že prodává potraviny jiné fyzické či právnické osoby, bude inspektor požadovat po prodejci předložení výše zmíněného povolení k podnikání této další osoby, popřípadě alespoň sdělení jejího jména a kontaktní adresy.
  5. Pokud prodávající nepředloží (alespoň) průkaz totožnosti (u občanů EU pas nebo národní průkaz totožnosti), požádá inspektor o spolupráci Policii ČR, popřípadě obecní policii, které jediné jsou oprávněny předložení průkazu totožnosti vynutit. Strážníci obecní či městské policie mohou zároveň posoudit, zda prodejce splňuje podmínky pro prodej, které daná obec či město stanovilo ve svých vlastních obecních vyhláškách.
  6. U občanů jiných členských států EU se kontrola prioritně zaměřuje na oblasti spadající do tzv. harmonizované sféry, tj. oblasti, které jsou upraveny právními předpisy Evropské unie (nařízení, rozhodnutí, směrnice ES/EU).
  7. Na základě provedené kontroly inspektor sepíše protokol o kontrole. Tento protokol bude zaslán na odbor kontroly, laboratoří a certifikace ústředního inspektorátu SZPI, kde bude rozhodnuto, zda bude informace o zjištění předána orgánu dozoru v zemi, jejíž je kontrolovaná osoba státním příslušníkem. Je-li to možné, bude kontrolní zjištění zdokumentováno nejenom písemně, ale i pomocí záznamové techniky.
  8. Kontrolovaná osoba nemusí znát český jazyk nebo může předstírat jeho neznalost, avšak ustanovení § 31 odst. 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) stanovuje podnikateli povinnost zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka.