Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Hodnocení bezpečnosti a schvalování přídatných látek v EU

31. 07. 2015
 

Každá přídatná látka (potravinové aditivum) musí projít před svým použitím v potravině nezávislým hodnocením své bezpečnosti. Dále se musí prokázat opodstatněnost a nezbytnost použití aditiva v potravině. V Evropské Unii musí být všechna potravinová aditiva před svým použitím v potravině posouzena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Posouzení bezpečnosti přídatných látek provádí vědecký panel EFSA zabývající se potravinářskými aditivy -  Panel on Food Additives and Flavourings (FAF). Odkaz na webové stránky EFSA - FAF k nalezení zde.

Program přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek

Evropská komise stanovila v souladu s nařízením (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách program přehodnocení bezpečnosti přídatných látek, v rámci kterého Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnotí bezpečnost potravinářských přídatných látek, které již byly v Unii povoleny před 20. lednem 2009.

Konkrétní časový rámec pro přehodnocení bezpečnosti potravinových přídatných látek je upraven v nařízení (EU) č. 257/2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Přehodnocení bezpečnosti všech přídatných látek by mělo být provedeno do konce roku 2020.

Pořadí priorit pro přehodnocení v současnosti schválených potravinářských přídatných látek bylo stanoveno na základě následujících kritérií: doby, která uplynula od posledního hodnocení potravinářské přídatné látky provedeného výborem SCF nebo úřadem EFSA, nových vědeckých zjištění, která jsou k dispozici, míry používání potravinářské přídatné látky v potravinách a expozice člověka potravinářským přídatným látkám a rovněž s přihlédnutím k výsledku zprávy Komise o příjmu potravinářských přídatných látek v Evropské unii z roku 2001.

Podrobnější informace o časovém plánu pro přehodnocení bezpečnosti jednotlivých přídatných látek jsou dostupné na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/additives.htm.

Schvalování přídatných látek

Postup pro schvalování přídatných látek je upraven v nařízení (ES) č. 1331/2008, které stanovuje jednotný postup pro posuzování a povolování potravinářských přídatných látek, potravinářských enzymů a potravinářských aromat. Schválené přídatné látky jsou zahrnuty na seznam Společenství.

Aktualizací seznamu povolených přídatných látek se rozumí:

  • doplnění látky na seznam Společenství;
  • vyjmutí látky ze seznamu Společenství;
  • doplnění, vyjmutí nebo změnu podmínek, specifikací nebo omezení, které souvisejí s uvedením látky na seznamu Společenství.

Povolovací řízení se zahajuje na základě žádosti EK, členského státu nebo zainteresované strany.

Žadatel zasílá žádost o aktualizaci seznamu povolených přídatných látek přímo Evropské komisi.

V případě žádosti o povolení nové přídatné látky žádá Evropská komise o posouzení bezpečnosti přídatné látky Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Ve lhůtě 9 měsíců vydává EFSA stanovisko k bezpečnosti přídatné látky, na základě kterého EK spolu s národními experty jednotlivých členských států zváží povolení přídatné látky. V úvahu jsou brány rovněž další faktory: technologická potřeba použití přídatné látky, potenciální riziko klamání spotřebitele v důsledku používání přídatné látky, výhody a přínos použití přídatné látky pro spotřebitele.

O návrhu na schválení nové přídatné látky následně hlasuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

V případě kladného stanoviska je návrh předložen Radě a Evropskému parlamentu, kteří mohou návrh zamítnout v případě, že dospějí k závěru, že zařazení nové přídatné látky je v rozporu s pravidly stanovenými platnými právními předpisy EU.

Podrobnější informace o procesu povolování přídatných látek a instrukce a vodítka pro žadatele o zahrnutí přídatné látky do seznamu povolených přídatných látek jsou uvedeny na webových stránkách EK Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE):
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm.

Odkazy na webové stránky zabývající se problematikou potravinových aditiv


​Aktualizováno: 7. 4. 2020