Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování vína podle platných právních předpisů

25. 02. 2020
 

Právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“]

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu, v platném znění [dále jen „nařízení (EU)  2019/33“]

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/34, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol, v platném znění [dále jen „nařízení (EU)  2019/34“]

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v platném znění [dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“]  

Chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), tradiční výrazy

CHOP, CHZO, tradiční výrazy (čl. 92 a násl. nařízení (EU) č. 1308/2013) – pravidla označení se týkají těchto druhů vinařských výrobků (příloha VIII část II nařízení (EU) č. 1308/2013 ):

Víno (1), Likérové víno (3), Šumivé víno (4), Jakostní šumivé víno (5), Jakostní aromatické šumivé víno (6), Perlivé víno (8), Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9), Částečně zkvašený hroznový mošt (11), Víno ze zaschlých hroznů (15) a Víno z přezrálých hroznů (16).

CHOP (čl. 93 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č.1308/2013) – 100 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba. Je-li uvedena podoblast, musí z ní pak být nejméně 85 % hroznů (čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33) a zbývajících 15 % musí pocházet z oblasti.

CHZO (čl. 93 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013) – nejméně 85 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti (avšak podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hrozny použité k výrobě zemského vína musí výlučně pocházet z uvedené zeměpisné oblasti!) a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba.

U CHOP/CHZO příslušné orgány zajišťují každoroční ověření souladu se specifikací výrobku (čl. 19 nařízení (EU) 2019/34).

Balení vín s CHOP/CHZO – podle čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) 2019/34, je-li každoroční ověřování prováděno ve fázi balení výrobku na území členského státu, který není členským státem, v němž se uskutečnila výroba, použije se článek 43 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (vzájemná pomoc).

Je tedy možné balit vína s CHOP/CHZO na území jiného členského státu než toho, v němž byla uskutečněna výroba, pokud nestanoví specifikace jinak.

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 pokud specifikace výrobku uvádí, že balení, včetně plnění musí být provedeno ve vymezené zeměpisné oblasti nebo v oblasti nacházející se v bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené oblasti v souladu s požadavkem uvedeným v čl. 94 odst. 2 písm. h)  nařízení (EU) č.1308/2013, je tento požadavek s ohledem na dotyčný výrobek odůvodněn (v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly).

Tradiční výrazy (čl. 112 nařízení (EU) č.1308/2013) – o uznání rozhoduje Komise, jsou uvedeny v elektronickém rejstříku (dle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2019/34) a v elektronické databázi E-Bacchus (pro třetí země a to dle čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33):

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=CS

POVINNÉ ÚDAJE

(články 118, 119 a 121 nařízení (EU) č. 1308/2013)

Dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. platí, že požadavky na označování produktů v působnosti tohoto zákona stanoví předpisy Evropské unie, tento zákon a prováděcí právní předpis.

Dle ustanovení čl. 118 nařízení (EU) č. 1308/2013 se použije pro označování vinařských výrobků nařízení (EU) č. 1169/2011, pokud nařízení (EU) č.1308/2013 nestanoví jinak.

Zákon č. 321/2004 Sb. ani nařízení (EU) č. 1308/2013 neupravují povinnost uvádět povinné údaje v jazyce českém či jazyce srozumitelném pro spotřebitele.

Ustanovení čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 není proto zvláštními předpisy o víně dotčeno.

Dle ustanovení čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 mají být povinné informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh - podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí tedy být povinné údaje stanovené předpisy Unie uvedeny v jazyce českém.

SZPI bude za prioritu kontroly, pokud jde o povinné údaje v českém jazyce, považovat 5 níže uvedených povinných údajů, vyjádřených tučným písmem, tedy druh výrobku, uvedení provenience, název stáčírny/výrobce/prodejce, název dovozce a údaj o alergenu.

a) Druh výrobku (někdy lze vynechat - viz níže)

b) U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO (někdy lze vynechat) a název CHOP/CHZO

c) Skutečný obsah alkoholu v % objemových

d) Uvedení provenience

e) Název stáčírny nebo výrobce/prodejce (viz níže)

f)  U dovážených vín název dovozce (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)

g) Údaj o obsahu cukru (jen vína šumivá, šumivá dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá nebo jakostní aromatická šumivá)

h) Číslo šarže (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)

i) Údaj o alergenu (může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů)

j) Jmenovitý objem

k) Zvláštní pravidla pro některá vína

Poznámka k povinným údajům:

Problematika označování složek  je vyřešena v čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1169/2011 (o označování potravin) a tedy SZPI nebude vyžadovat označení složek, např. označení konzervační látky kyseliny sorbové, pokud neexistuje zvláštní úprava.

Velikost písma údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát (čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33).

A) DRUH VÝROBKU

Příloha VII část II nařízení (EU) č. 1308/2013, druh výrobku lze vynechat u vín obsahujících název CHOP/CHZO (čl. 119 odst. 2 nařízení (EU) č.1308/2013) a dále u jakostních šumivých vín obsahujících výraz „Sekt“ (čl. 48 odst. 3  nařízení (EU) 2019/33), tedy nikoli u šumivých vín.

Víno (1)
Mladé víno v procesu kvašení (2)
Likérové víno (3)
Šumivé víno (4)
Jakostní šumivé víno (5)
Jakostní aromatické šumivé víno (6)
Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým (7)
Perlivé víno (8)
Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým (9)
Hroznový mošt (10)
Částečně zkvašený hroznový mošt (11)
Zahuštěný hroznový mošt (13)
Víno ze zaschlých hroznů (15)
Víno z přezrálých hroznů (16)

B) U vín s CHOP/CHZO VÝRAZ CHOP/CHZO a NÁZEV CHOP/CHZO

Přehled CHOP/CHZO v elektronické databázi e-Ambrosia (průběžně je aktualizováno):

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

Vína s CHOP nebo CHZO – ČR:

Země CHOP CHZO
Česká republika Čechy též doplněno Mělnická české
  Čechy též doplněno Litoměřická  
  Morava též doplněno Slovácká moravské
  Morava též doplněno Mikulovská  
  Morava též doplněno Znojemská  
  Morava též doplněno Velkopavlovická  
  Novosedelské slámové víno  
  Šobes, Šobeské víno  
  Znojmo  
 

Výraz CHOP/CHZO lze vynechat u vín:

 1. s tradičními výrazy (čl. 119 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013)

uvedenými v elektronické databázi E-Bacchus, viz odkaz:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=CS

U vín s tradičními výrazy z ČR dále povinné názvy CHOP/CHZO (ad zákon č. 321/2004 Sb. o víně):

 • Zemské: české/moravské (CHZO)
 • Jakostní: Čechy/Morava (CHOP), příp. doplněno o vinařskou podoblast (ta není povinná), dále vždy doplněno o evidenční číslo jakosti
 • Jakostní s přívlastkem: Čechy/Morava, vždy doplněno o vinařskou podoblast (CHOP), dále vždy doplněno o evidenční číslo jakosti
 1. a dále u těchto vín (čl. 119 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 23 nařízení (EU) 2019/33):

Kypr – Commandaria
Řecko – Samos
Španělsko – Cava, Jerez, Xérès nebo Sherry, Manzanilla
Francie – Champagne
Itálie – Asti, Marsala, Franciacorta
Portugalsko – Madeira nebo Madère, Port nebo Porto

C) SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU v % OBJEMOVÝCH

(čl. 44 nařízení (EU) 2019/33)

V celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin.

Za číselným údajem se uvádí symbol „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“, „alk.“.

V případě ČZHM nebo mladého vína v procesu kvašení lze uvedení skutečného obsahu alkoholu nahradit nebo doplnit údajem o celkovém obsahu alkoholu a to v „% obj.“ a předchází mu slova „celkový obsah alkoholu“ nebo „celkový alkohol“.

D) UVEDENÍ PROVENIENCE

(čl. 45 nařízení (EU) 2019/33)

 1. U vína, likérového vína, šumivého vína, jakostního šumivého vína, jakostního aromatického šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, perlivého vína, perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým, vína ze zaschlých hroznů a vína z přezrálých hroznů se uvede:
 • slovy „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“, „výrobek z (…)“ nebo „sekt z (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu nebo třetí země, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno;
 1. slovy „vino z Evropské unie“ nebo „směs vín z různých zemí Evropské unie“, nebo rovnocenným výrazem, v případě vína vzniklého smícháním vín pocházejících z několika členských států;
 2. slovy „víno z Evropské unie“ nebo „víno vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“ s doplněním názvů dotyčných členských států v případě vín vyrobených v jednom členském státě z hroznů sklizených v jiném členském státě;
 3. slovy „směs vín z (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvů dotyčných třetích zemí v případě vín vyrobených ze směsi vín pocházejících z více třetích zemí;
 4. slovy „víno vyrobené v (…) z hroznů sklizených v (…)“ s doplněním názvů dotyčných třetích zemí v případě vín vyrobených ve třetí zemi z hroznů sklizených v jiné třetí zemi.
 5. U šumivého vína, jakostního šumivého vína a jakostního aromatického šumivého vína bez CHOP/CHZO:
 • může být údaj uvedený v uvedeném písmeni a) nahrazen údajem „vyrobeno v (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu, v němž došlo k druhotnému kvašení.
 1. U mladého vína v procesu kvašení, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo zahuštěného hroznového moštu:
 • mošt z (…)“ nebo „mošt vyrobený v (….)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu;
 • směs z produktů různých zemí Evropské unie“ v případě výrobků z révy vinné vyrobených scelováním výrobků pocházejících ze dvou nebo více členských států;
 • mošt vyrobený v (…) z hroznů sklizených v (…)“ v případě hroznového moštu, který nebyl vyroben v členském státě, v němž byly použité hrozny sklizeny.

V případě Spojeného království může být místo členského státu název jednotlivé země Spojeného království.

E) NÁZEV STÁČÍRNY nebo VÝROBCE / PRODEJCE

(čl. 46 a 54 nařízení (EU) 2019/33)

Bližší informace jsou popsány ve stanovisku: Uvádění údajů o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci na etiketách vín

F) U DOVÁŽENÝCH VÍN NÁZEV DOVOZCE

(čl. 46 nařízení (EU) 2019/33)

Bližší informace jsou popsány ve stanovisku: Uvádění údajů o stáčírně, výrobci, prodejci a dovozci na etiketách vín

G) ÚDAJ O OBSAHU CUKRU

Povinný údaj pro šumivá vína, šumivá vína dosycená oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína, jakostní aromatická šumivá vína.

(čl. 47 nařízení (EU) 2019/33)

Příloha III část A nařízení (EU) 2019/33 – výrazy v různých jazycích, v ČJ/FJ:

Přírodně tvrdé – brut nature (cukr pod 3 g/l, po druhotném kvašení nebyl dodán žádný cukr)
Zvláště tvrdé – extra brut (cukr 0-6 g/l)
Tvrdé – brut (cukr pod 12 g/l)
Zvláště suché – extra sec (cukr 12-17 g/l)
Suché – sec (cukr 17-32 g/l)
Polosuché – demi-sec (cukr 32-50 g/l)
Sladké – doux (cukr nad 50 g/l)

Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.

Údaj o obsahu cukru je dále podle zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství povinný i u ostatních vín s CHOP z ČR (§16 odst. 3), dále pak u všech sudových, čepovaných a rozlévaných vín (§16 odst. 7, 8 a 9).  Zde se při označení postupuje podle přílohy III části B nařízení (EU) 2019/33 – výrazy v různých jazycích, v ČJ:

Suché – cukr do 4 g/l. Do 9 g/l, jestliže celková kyselost je nejvýše o 2 g nižší než obsah zbytkového cukru.
Polosuché – cukr do 12 g/l. Do 18 g/l, jestliže celková kyselost je nejvýše o 10 g nižší než obsah zbytkového cukru.
Polosladké – cukr do 45 g/l
Sladké – cukr nejméně 45 g/l

Pokud obsah cukru odůvodňuje použití dvou výrazů, vybere se jen jeden.

H) ČÍSLO ŠARŽE

(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013)

I) ÚDAJ O OBSAHU ALERGENU

(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013, čl. 41 a příloha I část A nařízení (EU) 2019/33) – výraz „siřičitany“ nebo „oxid siřičitý“, je-li obsah SOvyšší než 10mg/litr, výraz „“vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ nebo „vaječný albumin“, obsahuje-li výrobek stopy vajec či výrobků z vajec, výraz „mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ nebo „mléčná bílkovina“, obsahuje-li výrobek stopy mléka nebo mléčných výrobků.

Součástí údaje o alergenní látce je uvedení slova „obsahuje“ dle čl. 21 odst. 1 druhého pododst. nařízení (EU) č. 1169/2011.

Může být připojen i piktogram (příloha I část B nařízení (EU) 2019/33)

Poznámka: Označení alergenu pocházejícího z vajec a mléka platí pro vína, vyrobená zcela nebo částečně z hroznů sklizených v roce 2012 a v následujících letech, která byla opatřena etiketami po 30. červnu 2012.

J) JMENOVITÝ OBJEM

(čl. 118 nařízení (EU) č.1308/2013)

K) ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

(čl. 48 nařízení (EU) 2019/33) pro šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, jakostní šumivé víno

Výrazy „šumivé víno dosycené oxidem uhličitým“ a „perlivé víno dosycené oxidem uhličitým“ se doplní slovy „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmeny stejného typu a velikosti. Tato slova se uvedou i v případě, že nemusí být uveden druh výrobku.

U jakostních šumivých vín je možno vynechat odkaz na druh výrobku, je-li na etiketě výraz „Sekt“.

L) LOGOTYP

V případě vína s CHOP, CHZO vyrobeného z hroznů sklizených na území České republiky se na obalu určeném pro spotřebitele uvede povinný logotyp dle § 16 odst. 4 věty druhé zákona č. 321/2004 Sb.

Barevné provedení logotypu na bílém podkladu se uvede na obalu určeném pro spotřebitele v souladu s vyhláškou č. 88/2017 Sb. (§ 15 a příloha č. 26 této vyhlášky).

V případě obalů určených pro spotřebitele typu láhev se logotyp uvede v horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním zorném poli.

V případě jiných obalů určených pro spotřebitele než je láhev (např. bag in box) se logotyp uvede s povinným údajem o provenienci. Výška logotypu je 12-16 mm.

Výše uvedená povinnost se nevztahuje na vína neoznačená logotypem nebo vína naplněná do obalů, k nimž byl opatřen příslušný obalový materiál přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 26/2017 Sb., tj. 1. 4. 2017.

NEPOVINNÉ ÚDAJE

a)     Ročník sklizně

b)     Název moštové odrůdy

c)     Údaj o obsahu cukru (kromě těch vín, u nichž je to údaj povinný – viz výše)

d)     U vín s CHOP/CHZO tzv. „doplňující“ tradiční výrazy

e)     Symbol Unie pro označení CHOP/CHZO

f)      Údaje o některých výrobních metodách

g)     U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO

h)     Piktogramy upozorňující na obsah SO a stop vajec a mléka

A) ROČNÍK SKLIZNĚ

(čl. 49 nařízení (EU) 2019/33)

Minimálně 85 % hroznů musí být sklizeno v dotyčném roce (u ledových vín může být sklizeno v lednu/únoru následného roku). *

B) NÁZEV MOŠTOVÉ ODRŮDY

(čl. 50 a čl. 51 nařízení (EU) 2019/33)

U vín s CHOP/CHZO minim. 85 % moštové odrůdy, je-li více odrůd tak 100 %, odrůdy napsány stejně velkým písmem a sestupně dle množství.

U vín bez CHOP/CHZO, vč. vín ze třetích zemí, může být použit výraz „odrůdové víno“ plus název členského státu/třetí země nebo států/třetích zemí plus moštová odrůda/odrůdy (v tomto případě již se nemusí uvádět údaj o provenienci), pokud členský stát rozhodl o použití výrazu "odrůdové víno", pokud nerozhodl, lze uvést pouze název odrůdy. *

DŮLEŽITÉ: Avšak podle § 17a odstavce 1 zákona č. 321/2004 Sb. na etiketě nebo v obchodním označení vína bez CHOP/CHZO vyrobeného z hroznů révy vinné v České republice nemohou být uvedeny odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize. Na etiketě tohoto vína nebo v obchodním označení tohoto vína nesmí být použit výraz „odrůdové víno“.

Více informací o označení vín bez CHOP/CHZO názvem odrůdy viz článek VZORY ETIKET PODLE NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

* Vína bez CHOP/CHZO s označením odrůdy nebo ročníku musí být certifikována. Průvodní doklad osvědčuje v souladu s čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 v platném znění, certifikaci odrůdy nebo ročníku za podmínek uvedených v tomto ustanovení

C) ÚDAJ O OBSAHU CUKRU

(čl. 52 nařízení (EU) 2019/33) – v případě jiných vín než šumivých, šumivých dosycených oxidem uhličitým, jakostních šumivých a jakostních aromatických šumivých, kde je to údaj povinný.

Při označení se postupuje podle přílohy III části B nařízení (EU) 2019/33 (viz výše)

D) U vín s CHOP/CHZO tzv. „DOPLŇUJÍCÍ“ TRADIČNÍ VÝRAZY

(čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č.1308/2013) např. pro ČR „burčák

E) SYMBOL CHOP/CHZO (v různých jazycích EU)

(čl. 14 nařízení (EU) 2019/34 - uvede se, jak je stanoveno v příloze X prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014) 

F) VÝRAZY ODKAZUJÍCÍ NA NĚKTERÉ VÝROBNÍ METODY

(čl. 53 + příloha V nařízení (EU) 2019/33)

Vína s CHOP/CHZO:

„Kvašené v sudu“ (druh dřeva) (typu barrique)
„Školené v sudu“ (druh dřeva) ( typu barrique)
„Zrálo v sudu“ (druh dřeva) (typu barrique)

Šumivá vína s CHOP/CHZO a jakostní šumivá vína:

„Kvašeno v lahvi“
„Kvašeno v lahvi tradiční metodou“
nebo „Tradiční způsob“ nebo „Klasická metoda“ nebo „Klasická tradiční metoda“
„Crémant“

Ekologická produkce (viz nařízení Rady (ES) č. 834/2004)

G) U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní oblast pro označení CHOP/CHZO, pokud o tom rozhodl členský stát

(čl. 55 nařízení (EU) 2019/33)

Pokud se použije název menší zeměpisné jednotky než je základní zeměpisná oblast pro CHOP/CHZO tedy např. obec, musí být minimálně 85 % hroznů z této obce, zbývajících 15 % pak z vymezené zeměpisné oblasti pro CHOP/CHZO.

H) PIKTOGRAM upozorňující na OBSAH SO2, STOPY VAJEC či STOPY MLÉKA 

(příloha I část B nařízení (EU) 2019/33)

piktogramy - víno.jpg

Čl. 61 odst. 9 nařízení (EU) 2019/33 stanoví, že výrobky z révy vinné uváděné na trh nebo označené v souladu s nařízením (ES) č. 607/2009 (tedy takové výrobky, které splňovaly požadavky předcházející právní úpravy platné do dne 14. 1. 2019) mohou být uváděny na trh až do vyčerpání stávajících zásob.