Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Uvádění výživových údajů a seznamu složek na obalu/etiketě vinařských výrobků

02. 10. 2023
 

Aktualizováno: 7. 2. 2024

Dotazy:

 1. Od kdy musí být nově povinné údaje uvedeny v označení výrobků z révy vinné?
 2. Jakým způsobem budou nově povinné údaje uváděny?
 3. Jaká jsou pravidla pro uvádění výživových (nutričních) údajů na obalu/etiketě výrobků z révy vinné?
 4. Jaká jsou pravidla pro uvádění seznamu složek na obalu/etiketě výrobků z révy vinné?

Právní předpisy, které se vztahují k dané problematice:

 • Nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013, [dále jen „nařízení (EU) 1308/2013“];
 • Nařízení EP a Rady (EU) 2021/2117, [dále jen „nařízení (EU) 2021/2117“], které změnilo mimo jiné nařízení (EU) 1308/2013;
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, [dále jen „nařízení (EU) 2019/33“];
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934, [dále jen „nařízení (EU) 2019/934“];
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, [dále jen „nařízení (EU) 2018/273“].
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1606, [dále jen „nařízení (EU) 2023/1606“], které změnilo nařízení (EU) 2019/33 a nařízení (EU) 2018/273.

Odpovědi:

Povinnost uvádět na obalech/etiketách vinařských výrobků

 • Výživové údaje – bude vyplývat z čl. 119 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013.
 • Seznam složek – bude vyplývat z čl. 119 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013.

Evropská komise k této problematice publikovala otázky a odpovědi – zde !

 1.  ÚČINNOST

 • Povinnost označovat údaje (výživové údaje a seznam složek) v označení výrobků z révy vinné lze podle čl. 6 pátého odstavce nařízení (EU) 2021/2117 vyžadovat ode dne 8. 12. 2023.
 • Podle čl. 5 odst. 8 nařízení (EU) 2021/2117 platí, že vína, která splňují požadavky na označování podle článku 119 nařízení (EU) č. 1308/2013 použitelné přede dnem 8. prosince 2023 a která byla vyrobena[1] před tímto datem, mohou být dodávána na trh až do vyčerpání zásob.

Pozn.: Výrobou je chápán proces kvašení (prvotní nebo druhotné), jehož výsledkem je vznik výrobku z révy vinné. Plnění výrobku do nádob a jeho označování se pro tyto účely nezahrnuje do výroby produktu. Povinnost tak bude dopadat např. na vína s přívlastkem slámové víno, ledové víno ročníku 2023 nebo šumivá či perlivá vína, jejíchž sekundárná kvašení proběhlo po tomto datu.​

 • Výrobky vyrobené v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie před 8. 12. 2023 nemusí v označení obsahovat výživové údaje a seznam složek (do vyčerpání zásob).
   
 • Výrobky ze třetích zemí (plněné v třetích zemích nebo již na území Evropské unie) přivezené na území Evropské unie po 8. 12. 2023, musí v označení obsahovat výživové údaje a seznam složek.
 1. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ POVINNÝCH ÚDAJŮ

 • Výživové údaje a seznam složek je nutné uvádět v označení výrobků (tuzemských i zahraničních) naplněných do obalů určených pro spotřebitele.
 • Tyto údaje musí být dle čl. 15 nařízení (EU) č. 1169/2011 uvedeny v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna na trh. Podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 110/1997 Sb., jde-li
  o balení pro tuzemského spotřebitele, musí být povinné údaje stanovené právními předpisy uvedeny v jazyce českém.
 • Budou-li výrobky nabízeny k prodeji prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (tj. např. e-shop), musí být v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 povinné údaje (tedy i seznam složek a výživové údaje) k dispozici před dokončením nákupu a rovněž v okamžiku doručení.
 • Ačkoliv ust. § 16 odst. 15 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb. vyžaduje na přepravním obalu (obsahujícím víno) etiketu s údaji podle čl. 119 nařízení (EU) č. 1308/2013 (tedy i výživové údaje a seznam složek), tak SZPI tyto údaje na etiketě vyžadovat nebude v případě, že má být víno určeno k prodeji jako sudové, čepované nebo rozlévané, neboť § 16 odst. 7 až 9 zákona tyto údaje nepožaduje.
 • Má-li být víno z přepravních nádob plněno do obalů pro spotřebitele, musí být tyto údaje poskytnuty např. prostřednictvím průvodních dokladů. [čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1169/2011]
 • V případě přeprav výrobků mezi členskými státy Evropské unie musí průvodní doklady obsahovat povinné údaje (tedy i seznam složek a výživové údaje) nebo umožnit SZPI přístup k nim. [čl. 10 odst. 2 a příloha V část A nařízení (EU) 2018/273]
 • Výrobky dovážené na území Evropské unie, musí být doprovázeny dokladem VI-1obsahujícím seznam složek. [čl. 20 odst. 1 a příloha VII část III písm. C nařízení (EU) 2018/273]
 1. PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ VÝŽIVOVÝCH ÚDAJŮ

Jaké údaje musí být uvedeny v označení výrobků?

 • Výživové údaje musí obsahovat informace o: 
  1. energetické hodnotě a
  2. o množství tuků, nasycených mastných kyselin (dále jen „NMK“), sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

[čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011]

Pozn.: Údaje o energetické hodnotě a o množství tuků, NMK, cukrů a soli se mohou dle čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 na obalu pro spotřebitele opakovat.

Jakým způsobem se tyto údaje v označení výrobků uvádí?

 • Výživové údaje mohou být omezeny na energetickou hodnotu, která může být vyjádřena symbolem „E“ pro energii.

V takovém případě se úplné výživové údaje (tj. energetická hodnota a dále množství tuků, NMK, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli) uvedou elektronickými prostředky identifikovanými na obalu nebo na etiketě výrobků. [čl. 119 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013]

 • Údaje poskytnuté elektronickými prostředky však NESMÍ zobrazovat jiné informace určené k prodejním nebo marketingovým účelům, ani nesmí být shromažďovány nebo sledovány žádné údaje o uživatelích. [čl. 119 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013]

Pozn.: Není možné poskytnout tyto údaje např. prostřednictvím internetových stránek výrobce, protože takovéto stránky obsahují informace relevantní pro marketing nebo údaji o prodejci. Kromě toho internetové stránky běžně sledují informace o uživatelích.

 • Výživové údaje musí být na nádobě výrobků uvedeny ve stejném zorném poli se všemi povinnými údaji. [čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33]
 • Velikost písma povinných údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát. [čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33]
 • Energetická hodnota musí být uvedenakJ (kilojoulech) i v kcal (kilokaloriích) v daném pořadí (lze použít zkratku kJ/kcal). Současně musí být údaje o energetické hodnotě a obsahu živin vyjádřeny na 100 ml. [čl. 32 nařízení (EU) č. 1169/2011 ve spojení s přílohou XV tohoto nařízení]
 • Výživové údaje musí být uvedeny v tabulkovém formátu se zarovnanými čísly. Při nedostatku místa se údaje poskytnou v řadě za sebou.

Pokud by však výživové údaje byly poskytovány mimo obal či etiketu výrobků (elektronickými prostředky), pak platí, že musí být uvedeny v tabulkovém formátu se zarovnanými čísly.

[čl. 34 a příloha XV nařízení (EU) č. 1169/2011]

 • Pokud by některá z povinných živin byla zanedbatelná, pak lze dle čl. 34 odst. 5 nařízení (EU) č. 1169/2011 tuto informaci nahradit prohlášením: „Obsahuje zanedbatelné množství …“ umístěným v těsné blízkosti výživových údajů. V opačném případě musí být všechny povinné údaje uvedeny v pořadí stanoveném podle přílohy XV nařízení (EU) č. 1169/2011 (včetně nulových hodnot např. u tuků).

Jak se stanovují výživové hodnoty?

 • Energetická hodnota se vypočítává pomocí převodních faktorů uvedených v příloze XIV nařízení č. 1169/2011.

Příloha XIV nařízení 1169_2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Výživové hodnoty jsou průměrné hodnoty založené z výsledků:
  • analýzy výrobce dané potraviny;
  • výpočtu s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, nebo
  • výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů.

[čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) č. 1169/2011]

Jaká je tolerance v případě rozdílů uvedených hodnot a skutečného obsahu živin?

 • Energetický obsah a obsah živin by měl být označen jako „průměrná hodnota[2]“.
 • Evropská Komise vypracovala POKYNY pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody nutričních hodnot uvedených v označení výrobků s právními předpisy EU a SOUHRNNOU TABULKU, která poskytuje přehled různých hodnot tolerance.
 • Součástí pokynů je i tabulka 4 popisující návod na zaokrouhlování výživových údajů.
 • Pokyny stanoví, že provozovatelé by měli jednat v dobré víře tak, aby zajistili vysoký stupeň přesnosti nutričních údajů. Deklarované hodnoty by se měly přiblížit průměrným hodnotám napříč více šaržemi a neměly by být stanoveny na žádném extrému z definovaných tolerančních rozsahů.

Příklad: Bude-li na trh uváděna šarže vína (v rozpětí několika let), u které lze očekávat v průběhu času změny (stárnutí), platí čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 a to, že hodnoty uvedené v označení by měly odpovídat stavu, v němž je výrobek prodáván.

Jakým způsobem se poskytují výživové údaje elektronickými prostředky?

 • Předpisy EU nestanovují konkrétní elektronické prostředky pro poskytování informací. Například „e-label“ musí být strojově čitelný kód, který poskytuje přímý přístup k povinným informacím.  Zařízení s univerzálním přístupem (chytrý telefon) musí být schopen přečíst/naskenovat kód a okamžitě jej převést na adresu URL.

Pozn.: Není například možné, aby v označení výrobku (na obalu/etiketě) byl uveden odkaz na webové stránky výrobce (www.výrobce.cz), které by obsahovaly informace pro prodejní nebo marketingové účely, anebo by sledovaly a shromažďovaly údaje o uživatelích.

 • Takovými to prostředky lze chápat jakékoli druhy kódů (2D jako např. QR kódy a jiné kódy), které budou obsahovat požadované informace a které budou snadno dostupné spotřebitelům. [čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011].
 • 2D kódy je možné „nalepit“ k etiketě obsahující povinné údaje tak, aby všechny tyto údaje byly ve stejném zorném poli. 2D kódy mohou být rovněž součástí etikety.
 • Tyto kódy musí být doprovázeny informací, že obsahují konkrétní údaje (výživové hodnoty, seznam složek). Nestačí tak pouze v označení uvést „kód“ bez jakékoliv informace, k čemu takový kód slouží.
 1. PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ SEZNAMU SLOŽEK

Jakým způsobem se seznam složek poskytuje?

 • Seznamu složek musí předcházet výraz „složení: …“. Seznam složek by měl být uveden v sestupném pořadí podle hmotnosti (stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě produktů). Složky, které tvoří méně než 2 % konečného výrobku, mohou být uvedeny v různém pořadí za ostatními složkami. [čl. 18 odst. 1 a příloha VII část A nařízení (EU) č. 1169/2011]
   
 • Složky[3] se označují svým specifickým názvem podle čl. 18 odst. 2 a přílohy VII nařízení (EU) č. 1169/2011, s výjimkami uvedenými v čl. 48a nařízení (EU) 2019/33 (např. „hrozny“ odkazující na surovinu, nebo např. „cukr“ použitý při obohacování).
 • Enologické sloučeniny (tj. přídatné látky a pomocné látky) musí být ve složení označeny:

  1. názvem skupiny, do které látka patří (např. „Konzervant a antioxidant“) a po ní následuje

  2. specifický název látky případně její číslo „E“ (např. „sorban draselný“ nebo „E 202“).

  [čl. 48a odst. 3 nařízení (EU) 2019/33]

 • Seznam složek lze poskytnout elektronickými prostředky identifikovanými na obalu/etiketě výrobků, přičemž údaje poskytnuté elektronickými prostředky NESMÍ zobrazovat jiné informace určené k prodejním nebo marketingovým účelům, ani nesmí být shromažďovány nebo sledovány žádné údaje o uživatelích.

Je-li seznam složek poskytnut elektronickými prostředky, pak se všechny látky způsobující alergie a nesnášenlivost uvedou přímo na obalu/etiketě výrobků se slovem „obsahuje“. [čl. 119 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013].

 • Seznam složek musí být na nádobě uveden ve stejném zorném poli se všemi povinnými údaji s ohledem na výjimky stanovené v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33. [čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33]
 • Velikost písma povinných údajů musí být větší nebo rovna 1,2 mm bez ohledu na použitý formát. [čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) 2019/33]

Jakým způsobem uvádět alergenní látky na obalu/etiketě výrobku?

 1. Pokud je seznam složekuveden přímo v označení výrobků (ve stejném zorném poli s povinnými údaji), pak musí obsahovat všechny názvy látek způsobující alergie a nesnášenlivost (nelze použít čísla „E“). Tyto látky musí být zvýrazněny tak, aby byly jasně odlišeny od ostatních složek uvedených v seznamu (např. typem písma, stylem písma nebo barvou pozadí, obecně se však nedoporučuje styl písma kurzíva). [čl. 21 odst. 1 písm. a) a písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011]
 1. Pokud je seznam složekposkytnut elektronickými prostředky v souladu s čl. 119 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 (nikoli fyzicky na etiketě výrobku), musí být na etiketě nebo obalu výrobků uvedeny všechny látky způsobující alergie a nesnášenlivost (nelze použít čísla „E“). Součástí těchto názvů musí být slovo „obsahuje“. Tyto údaje mohou být podle čl. 40 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2019/33 uvedeny mimo zorné pole obsahující povinné údaje. Úplný seznam složek (včetně alergenů) poskytnutý elektronickými prostředky se pak musí řídit stejnými pravidly jako poskytování výživových údajů elektronickými prostředky (výše). [čl. 21 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (EU) č. 1169/2011]

Pozn.: Dále lze v označení výrobků použít nepovinné piktogramy v souladu s čl. 41 odst. 2 a přílohy I části B nařízení (EU) 2019/33, které ovšem nenahrazují výše uvedenou povinnost, tzn. slovní označení látek způsobující alergie a nesnášenlivost.

 • Ustanovení čl. 41 odst. 1 nařízení (EU) 2019/33 stanoví v příloze I části A téhož nařízení některé výrazy, které se použijí pro označování některých látek nebo produktů, které vyvolávají alergie a nesnášenlivost (tj. siřičitany, vejce a výrobky na bázi vajec, mléko a mléčné výrobky).
 • Ustanovení čl. 48a odst. 4 nařízení (EU) 2019/33 odkazuje na látky způsobující alergie jiné než ty, které jsou uvedeny v čl. 41 nařízení (EU) 2019/33, protože na některé látky se čl. 41 nevztahuje. V těchto velmi omezených případech musí být konkrétní látka uvedena v souladu s jejím názvem stanoveným ve sloupci 1 přílohy I části A tabulky 2 nařízení (EU) 2019/934 (např. 5.2 Bílkoviny z pšenice).

Jaké složky budou vyžadovány ve složení výrobků?

 • Základní surovina pro výrobu produktu může být ve složení uvedena výrazem „hrozny“ (to souhrnně nahrazuje výrazy „hroznový mošt“, nebo „rmut“ aj.). [čl. 48a odst. 1 nařízení (EU) 2019/33]
   
 • Seznam složek musí obsahovat i složky používané při zvyšování přirozeného obsahu alkoholu v % obj. (tj. obohacování) nebo slazení, pokud se přidávají během výroby a jsou přítomny v konečném výrobku, i když ve změněné formě. [bod 11 preambule nařízení (EU) 2023/1606]

Podle čl. 48a odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 mohou být „zahuštěný hroznový mošt“ a „rektifikovaný moštový koncentrát“ (pro účel obohacování, ale i slazení) uvedeny v seznamu složek jako „zahuštěný hroznový mošt“.

Naopak „sacharóza“ (pro účel obohacování) musí být uvedena samostatně, přičemž příloha VII část B nařízení (EU) č. 1169/2011 umožňuje, aby „všechny druhy sacharózy“ mohly být označeny pouze jako „cukr“.

 • Nařízení (EU) 2019/934 stanoví v příloze I části A tabulky 2 úplný seznam „enologických sloučenin“ (tj. sloupec 5 = přídatné látky a sloupec 6 = pomocné látky), které lze použít při výrobě produktů z révy vinné, seskupuje je do příslušných funkčních kategorií a uvádí možné způsoby jejich uvádění v seznamu složek (tj. sloupec 1 = název látky a sloupec 2 číslo „E“). [čl. 48a odst. 3 nařízení (EU) 2019/33]

V seznamu složek nemusí být uvedeny potravinářské přídatné látky a enzymy používané jako pomocné látky. [čl. 20 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011]

 • V případě „kvasinek“ použitých při výrobě produktu, není nutné tyto látky uvádět v seznamu složek, neboť dle přílohy I části A tabulky 2 nařízení (EU) 2019/934 se používají jako pomocné látky. Zde se rovněž uplatní čl. 20 písm. b) nařízení (EU) č. 1169/2011, tedy přídatné látky nebo enzymy, které se použijí jako pomocné látky, nemusí být uvedeny ve složení.

Pozn.: Jedinou kvasinkovou sloučeninou, která musí být uvedena v seznamu složek, jsou „kvasinkové mannoproteiny“.

 • Pokud výrobce uvede ve složení přídatné látky spadající do kategorie „regulátory kyselosti“ nebo „stabilizační činidla“, mohou být v seznamu složek uvedeny za použití výrazu „obsahuje … a/nebo …“ s uvedením nejvýše tří přídatných látek, z nichž alespoň jedna je přítomna v konečném výrobku. [čl. 48a odst. 5 nařízení (EU) 2019/33]

Současně platí, že představují-li přídatné látky množství menší než 2 % konečného výrobku, mohou být uvedeny v různém pořadí za ostatními složkami. [příloha VII část A nařízení (EU) č. 1169/2011]

Pozn.: V případě specifických přídatných látek (regulátorů kyselosti a stabilizátorů), používaných operativně na základě ad hoc analýzy prováděné v různých fázích výroby, aby byla zajištěna integrita a stabilita vína, je výrobci dána určitá flexibilita, kdy se ve složení uvedou nejvýše 3 alternativní složky, pokud jsou podobné nebo vzájemně zaměnitelné ve své funkci, přičemž alespoň jedna z těchto látek je přítomna v konečném výrobku [bod 13 preambule nařízení (EU) 2023/1606].

 • Označení přídatných látek spadajících do skupiny „balící plyny“ mohou být v seznamu složek nahrazeny zvláštním výrazem „plněno v ochranné atmosféře“ nebo „plnění může probíhat v ochranné atmosféře“. Tedy je-li použit jeden z těchto výrazů, nesmí být použit název a skupina konkrétně použitého plynu v seznamu složek. [čl. 48a odst. 6 nařízení (EU) 2019/33]
 • Při výrobě šumivých vín může být použití tirážního a expedičního likéru zjednodušeno (nerozepisování jednotlivých složek) pomocí výrazů „tirážní likér“ a „expediční likér“. [čl. 48a odst. 7 nařízení (EU) 2019/33]

V případě vína nebo vín určených k druhotnému kvašení (výrobě šumivých či perlivých vín), je nutné ve složení uvést složku „víno“ a v závorce rozepsat všechny složky a látky, které byly použity při jejich výrobě.

Pozn.: Výše uvedené platí i v případě scelování vín, kdy je výsledkem míchání více šarží vín tzv. „cuvée“. Pro každé jednotlivé víno, pokud obsahuje různé složky, musí být v závorce uvedeny všechny požadované užité látky.

Souhrnně řečeno, seznam složek musí obsahovat všechny složky a dále všechny přídatné látky použité při výrobě produktu z révy vinné, které jsou stále přítomny v hotovém produktu (i ve změněné formě), jakož i všechny pomocné látky použité při výrobě produktu, které způsobují alergie nebo nesnášenlivost.

Tabulka uvádějící přehled povolených enologických sloučenin uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 2019/934, které jsou rozděleny na: přídatné látky, přídatné látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost a pomocné látky a pomocné látky způsobujících alergie nebo nesnášenlivost. Přídatné a pomocné látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost musí být ve složení nebo na obale výrobků vždy uvedeny.

Název látky

Název skupiny

Číslo E

Přídatná látka

Pomocná látka

Kyselina L-(+)-vinná

Regulátory kyselosti

E 334

ANO

-

Kyselina jablečná (D,L-; L-)

Regulátory kyselosti

E 296

ANO

-

Kyselina mléčná

Regulátory kyselosti

E 270

ANO

-

Síran vápenatý

Regulátory kyselosti

E 516

ANO

-

Oxid siřičitý

Konzervanty a antioxidanty

E 220

Alergen (uvedeno způsobem*)

-

Hydrogensiřičitan draselný

Konzervanty a antioxidanty

E 228

Alergen (uvedeno způsobem*)

-

Metadisiřičitan draselný

Konzervanty a antioxidanty

E 224

Alergen (uvedeno způsobem*)

-

Sorban draselný

Konzervanty a antioxidanty

E 202

ANO

-

Lysozym

Konzervanty a antioxidanty

E 1105

Alergen

ANO

Kyselina L-askorbová

Konzervanty a antioxidanty

E 300

ANO

-

Dimethyldikarbonát (DMDC)

Konzervanty a antioxidanty

E 242

ANO

-

Bílkoviny z pšenice

Čiřicí činidla

-

-

Alergen

Kasein

Čiřicí činidla

-

-

Alergen (uvedeno způsobem*)

Kaseináty draselné

Čiřicí činidla

-

-

Alergen (uvedeno způsobem*)

Vaječný albumin

Čiřicí činidla

-

-

Alergen (uvedeno způsobem*)

Kyselina citronová

Stabilizátory

E 330

ANO

-

Kyselina metavinná

Stabilizátory

E 353

ANO

-

Arabská guma

Stabilizátory

E 414

ANO

-

Kvasinkové mannoproteiny

Stabilizátory

-

ANO

-

Karboxymethylcelulóza

Stabilizátory

E466

ANO

-

Polyaspartát draselný

Stabilizátory

E 456

ANO

-

Argon

Plyny a balicí plyny

E 938

ANO (lze nahradit tvrzením)

-

Dusík

Plyny a balicí plyny

E 941

ANO (lze nahradit tvrzením)

-

Oxid uhličitý

Plyny a balicí plyny

E 290

ANO (lze nahradit tvrzením)

-

Pryskyřice borovice Aleppo

Jiné postupy

-

ANO

-

Karamel

Jiné postupy

E 150

ANO

-

* uvedeno způsobem „obsahuje siřičitany / oxid siřičitý“ nebo „obsahuje vejce / vaječnou bílkovina apod.“ nebo „obsahuje mléčný kasein / mléčnou bílkovinu apod.


Příklad složení v označení tichého vína (obohaceného, odkyseleného):

Složení: hrozny, cukr, oxid siřičitý, obsahuje regulátor kyselosti E 516, stabilizátor – arabská guma, plněno v ochranné atmosféře

Příklad složení v označení perlivého vína dosyceného CO2 (přislazeného, přikyseleného):

Složení: hrozny, zahuštěný hroznový mošt, oxid siřičitý, obsahuje regulátory kyselosti – kyselina vinná nebo mléčná, mléčný kasein, plyn – E941.

Příklad složení v označení šumivého vína:

Složení: Víno/a (hrozny, oxid siřičitý, obsahuje regulátory kyselosti E 296 nebo E 334, stabilizátor – E 414), tirážní likér, expediční likér (oba je možné rozepsat)
 


[1] výroba uvedená v odst. 1 písm. a) bodě iv) a písm. b) bodě iv) nařízení (EU) č. 1308/2013 (vztaženo pouze pro výrobky s CHOP nebo CHZO) zahrnuje veškeré dotyčné činnosti od sklizně hroznů po dokončení procesů vinifikace s výjimkou sklizně hroznů nepocházejících z příslušné zeměpisné oblasti ve smyslu odst. 1 písm. b) bodu iii) a s výjimkou případných následných procesů (čl. 93 odst. 4 nařízení č. 1308/2013).

[2]průměrnou hodnotou“ se rozumí hodnota, která nejlépe vyjadřuje množství určité živiny obsažené v dané potravině s ohledem na výkyvy v průběhu roku, spotřebitelské zvyklosti a jiné faktory, které mohou způsobit kolísání skutečných hodnot

[3]složkou“ se dle čl. 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1169/2011 rozumí jakákoli látka nebo produkt, včetně aromat, potravinářských přídatných látek a potravinářských enzymů, a jakákoli součást směsné složky, která je použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, i když případně ve změněné formě; za složky se nepovažují rezidua