Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Právní předpisy vztahující se k doplňkům stravy a obecné informace o doplňcích stravy

10. 09. 2019
 

Podle zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, se doplňkem stravy rozumí potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/46/ES jsou doplňky stravy potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích.

Doplňky stravy se uvádí do oběhu pouze balené.

Legislativa doplňků stravy není v rámci EU harmonizována.  

Doplňky stravy v rámci ČR tvoří samostatnou kategorii potravin, která je upravena vyhláškou č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška vznikla transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/46/ES.

Označování doplňků stravy

  • nesmí přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo odkazovat na tyto vlastnosti,
  • nesmí obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů nebo minerálních látek,
  • výživová a zdravotní tvrzení se mohou uvádět za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 1924/2006

Při uvádění doplňků stravy na trh je rovněž potřeba zvážit, zda doplněk stravy neobsahuje složky nového typu (tj. složky, které nebyly na území Evropských společenství používány k lidské spotřebě ve významné míře před 15. květnem 1997), které mohou být na trh uváděny pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.

Jak je uvedeno výše, doplňky stravy jsou potraviny, nikoliv léčiva a vztahují se tedy na ně příslušná ustanovení potravinového práva. V praxi to znamená, že subjekt, který vyrábí, dováží nebo uvádí doplněk stravy do oběhu (a to jakoukoliv formou – např. zásilkový prodej, internetový obchod apod.), je považován za provozovatele potravinářského podniku, se všemi vyplývajícími důsledky.

Hranice mezi doplňky stravy a některými jinými kategoriemi produktů je velmi úzká a kategorizaci konkrétního přípravku je třeba provádět případ od případu.

Problematiku hraničních přípravků ve vztahu k léčivým přípravkům řeší Státní ústav pro kontrolu léčiv – více na www.sukl.cz.

Oblastí zdravotnických prostředků se zabývá Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Konzultace ohledně doplňků stravy můžete získat též na Státním zdravotním ústavu – více na www.szu.cz.