Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k Pokynům pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU ve věci stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na obale potraviny

31. 10. 2014
 

Dotaz:

  1. Jaký je přístup SZPI k dokumentu Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, k směrnici Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin a k směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (dále jen „Pokyny“) s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě?
  2. Bude SZPI v rámci úředních kontrol nutričního označování akceptovat přípustné odchylky v těchto Pokynech?

Odpověď:

Pokyny nejsou pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU formálně právně závazné. Tento dokument byl vypracován na základě vzájemné dohody mezi útvary Komise a zástupci členských států s cílem poskytnout kontrolním orgánům členských států a provozovatelům potravinářských podniků vodítka ohledně přípustných odchylek pro účely nutričního označování a to z důvodů, že není možné, aby potraviny během výroby a skladování obsahovaly vždy stejné množství energie a živin, které je uvedeno na obale potraviny a to v důsledku různých faktorů – stabilita živin, podmínky skladování, přesnost analýzy, atd. Přípustnými odchylkami se rozumí akceptovatelné rozdíly mezi nutričními hodnotami uvedenými na obale potraviny a hodnotami zjištěnými při úředních kontrolách. Při stanovování přípustných odchylek množství vitamínů a minerálních látek přidávaných do potravin včetně doplňků stravy je nutno zohlednit faktor bezpečnosti potravin, přičemž množství živin v potravinách by se od hodnot uvedených na obale potraviny nemělo lišit natolik, aby uvedlo spotřebitele v omyl. Uvedené hodnoty by měly být průměrnými hodnotami vycházejícími v jednotlivých případech z výsledků např. analýzy výrobce, výpočtů s použitím známých nebo skutečných průměrných hodnot použitých složek, nebo výpočtu s použitím obecně zjištěných a přijímaných údajů. Bez ohledu na způsob odvození údajů o výživové hodnotě by měli provozovatelé potravinářských podniků jednat tak, aby zajistili vysoký stupeň přesnosti těchto údajů. Uvedené hodnoty by se měly přibližovat průměrným hodnotám ve více šaržích potravin a neměly by být stanoveny na horní ani dolní hranici rozmezí přípustných odchylek. Naměřená hodnota by se měla po celou dobu trvanlivosti pohybovat v rozmezí přípustných odchylek od uvedené hodnoty.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“) jako orgán státního dozoru nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin v případě úředních kontrol nutričního označování bude vycházet zejména z ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy. K posouzení případných odchylek mezi nutričními hodnotami uvedenými na obalu potraviny a hodnotami zjištěnými při kontrole bude SZPI přihlížet také k Pokynům.

Vzhledem k cíli vypracování výše uvedeného dokumentu, tj. poskytnutí pokynů nejen kontrolním orgánům, ale rovněž i provozovatelům potravinářských podniků ohledně přípustných odchylek pro účely nutričního označování, doporučuje SZPI jeho využití i těmto subjektům.
 

Aktualizace textu ke dni 26. 4. 2023