Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

25. 09. 2023
 

Zvyšování cukernatosti

Pravidla pro obohacování - zvyšování přirozeného obsahu alkoholu:  
Maximální limity pro zvyšování přirozeného obsahu alkoholu platné od roku 2011
ČECHY
 
Vína bez CHOP/CHZO a vína s CHZO (dříve "stolní" vína, zemská vína)
Vína s CHOP (jakostní odrůdová nebo známková vína, VOC)
 
bílé a růžové
červené
bílé, růžové i červené
max. alkohol ve víně (% obj.)
11,5
12,0
15
max. cukernatost upraveného moštu
(° NM)
19,3
20,2
25,2
MORAVA
 
Vína bez CHOP/CHZO a vína s CHZO (dříve "stolní" vína, zemská vína)
Vína s CHOP (jakostní odrůdová nebo známková vína, VOC)
max. alkohol ve víně (% obj.)
12,0
12,5
15
max. cukernatost upraveného moštu
(° NM)
20,2
21,0
25,2
Ve vinařské zóně A (vinařská oblast Čechy) lze zvyšovat přirozený obsah alkoholu maximálně o 3 % obj., což odpovídá navýšení cukernatosti moštů a rmutů maximálně o 5 °NM.
Ve vinařské zóně B (vinařská oblast Morava) lze zvyšovat přirozený obsah alkoholu maximálně o 2 % obj., což odpovídá navýšení cukernatosti moštů a rmutů maximálně o 3,4 °NM.

V případě jakostních vín s přívlastkem je zvyšování přirozeného obsahu alkoholu zakázáno.

V letech s mimořádně nepříznivými povětrnostními podmínkami mohou členské státy výjimečně pro dotčené regiony zvýšit mezní hodnotu nebo mezní hodnoty stanovené v bodě 2 o 0,5 %.

Výrobce je povinen zaslat Inspekci (místně příslušnému Inspektorátu) hlášení o zvyšování přirozeného obsahu alkoholu, nejméně 48 hodin před tímto úkonem. Vzor je uveden zde.

Zvyšování přirozeného obsahu alkoholu v % obj. se provádí enologickými postupy podle přílohy VIII části I oddílu B a D nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

B. Postupy obohacování

 1. Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových podle oddílu A se provádí pouze těmito postupy:
 1. v případě čerstvých vinných hroznů, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu;
 1. v případě hroznového moštu přídavkem sacharózy, zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu nebo částečným zahuštěním včetně reverzní osmózy;
 1. v případě vína částečným zahuštěním chladem.
 1. Postupy uvedené v bodu 1 se navzájem vylučují, pokud jsou víno nebo hroznový mošt obohaceny zahuštěným hroznovým moštem nebo rektifikovaným moštovým koncentrátem a je vyplacena podpora podle článku 103y nařízení (ES) č. 1234/2007.
 1. Přídavek sacharózy podle bodu 1 písm. a) a b) může být proveden pouze suchým cukřením a výhradně v těchto oblastech:
 1. vinařské zóně A;
 1. vinařské zóně B;
 1. Přídavek zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu nemůže mít za následek zvýšení původního objemu rozdrcených čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného moštu nebo mladého vína v procesu kvašení o více než 11 % ve vinařské zóně A, o 8 % ve vinařské zóně B a o 6,5 % ve vinařské zóně C.
 1. Zahuštění hroznového moštu nebo vína, které byly podrobeny postupům uvedeným v bodu 1,
 1. nesmí vést ke snížení původního objemu těchto výrobků o více než 20 %;
 1. bez ohledu na oddíl A bod 2 písm. c) nesmí zvýšit přirozený obsah alkoholu těchto výrobků o více než 2 % objemová.
 1. Postupy uvedené v bodech 1 a 5 nesmí zvýšit celkový obsah alkoholu u čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení nebo vína:
 1. ve vinařské zóně A na více než 11,5 % objemových;
 1. ve vinařské zóně B na více než 12 % objemových;
 1. Odchylně od bodu 6 mohou členské státy:
 1. u červeného vína[1] zvýšit horní mez celkového obsahu alkoholu u výrobků uvedených v bodu 6 až na 12 % objemových ve vinařské zóně A a na 12,5 % objemových ve vinařské zóně B;
 1. zvýšit celkový obsah alkoholu v procentech objemových u výrobků uvedených v bodu 6 určených k výrobě vín s označením původu na mez stanovenou členskými státy[2].

D. Postupy

 1. Každý z postupů uvedených v oddílech B a C, s výjimkou přikyselování a odkyselování vína, je povolen pouze v případě, že se provádí za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 75 odst. 2 v okamžiku zpracování čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení na víno nebo na jiný nápoj odvětví vína určený k přímé lidské spotřebě, kromě šumivého vína nebo šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, ve vinařské zóně, ve které byly sklizeny použité čerstvé vinné hrozny.
 1. Zahušťování vín musí proběhnout ve vinařské zóně, ve které byly sklizeny použité čerstvé vinné hrozny.
 1. Přikyselování a odkyselování vína může proběhnout pouze v podniku vyrábějícím víno a ve vinařské zóně, ve kterých byly sklizeny hrozny použité k výrobě daného vína.
 1. Každý z postupů uvedených v bodech 1, 2 a 3 se musí nahlásit příslušným orgánům. Totéž se vztahuje na množství zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu nebo sacharózy, které mají za účelem výkonu svého povolání v držení fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, zejména pak producenti, stáčírny, zpracovatelé a obchodníci, která má určit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 75 odst. 2, ve stejné době a na stejném místě jako čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený hroznový mošt nebo sudové víno. Oznámení těchto množství však může být nahrazeno záznamem do evidence vstupů a využití zásob (pozn. tím není zproštěna povinnost dle § 14a zákona č. 321/2004 Sb.).
 1. Každý z postupů uvedených v oddílech B a C musí být uveden v průvodním dokladu podle článku 147, na jehož základě byly takto ošetřené výrobky uvedeny do oběhu.
 1. S výjimkou odchylek odůvodněných výjimečnými povětrnostními podmínkami se postupy uvedené v oddílech B a C nesmějí používat:
 1. po 1. lednu ve vinařské zóně C;
 1. po 16. březnu ve vinařských zónách A a B a provádějí se pouze u takových výrobků, které pocházejí ze sklizně bezprostředně předcházející těmto termínům.
 1. Bez ohledu na bod 6 se však zahušťování chladem a přikyselování a odkyselování vína mohou provádět v průběhu celého roku.
 

[1] § 13 odst. 5 zákona č. 321/2004 Sb.

[2] § 3 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb. umožňuje vínům s chráněným označením původu (jakostní víno odrůdové, známkové, VOC) z hroznů révy vinné sklizených v České republice zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových; avšak tato možnost se nevztahuje na jakostní vína s přívlastkem (viz § 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb.), u těch je zvyšování cukernatosti zakázáno.