Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Víno

19. 08. 2021
 

Kódy stáčírny (výrobce/prodejce/dovozce)

Právní základ dle předpisů EU

a) šumivá vína 

  • nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 119 odst. 1 písm. e) + f)
  • nařízení Komise (EU) 2019/33, čl. 46 odst. 3, 4, 5 + 6 písm. b)

b) jiná než šumivá vína

  • nařízení (EU) č. 1308/2013, čl. 119 odst. 1 písm. e) + f)
  • nařízení Komise (EU) 2019/33, čl. 46 odst. 2, 3, 4, 5 + 6 písm. b)

Právní základ dle národního předpisu

  • §16 odst. 12 až 14 zákona č.321/2004 Sb.:

(12) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské unie, splňuje-li žadatel tyto podmínky

a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1,
b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 písm. t),
c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.

(13) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské unie tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za kterých mu byl kód přidělen.

(14) Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce nebo prodejce skládá z chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení či je obsahuje, jsou na etiketě uvedeny pomocí kódu přiděleného podle odstavce 12.

Vysvětlení problematiky

ad a) 

Nařízení Komise (EU) 2019/33 čl. 46 odst. 5 druhý pododstavec dává výrobcům šumivých vín, šumivých vín dosycených CO2, jakostních šumivých vín nebo jakostních aromatických šumivých vín možnost nahradit „název a adresu výrobce nebo prodejce nebo dovozce“ kódem, stanoveným členským státem, v němž má výrobce nebo prodejce nebo dovozce své ústředí. Kód se doplní odkazem na dotyčný členský stát. Na etiketě dotyčného výrobku je uveden rovněž název a adresa právnické nebo fyzické osoby podílející se na obchodní distribuci jiné než výrobce, prodejce nebo dovozce uvedený pomocí kódu.

Pro Českou republiku jsou pravidla dle odst. 1 uvedena ve Věstníku MZe, ročník 2004, částka 2, str. 12, vydáno: srpen 2004.

Tento kód tvořily do roku 2014 velká písmena CZ a identifikační číslo (IČ) osoby. Od roku 2015 MZe přiděluje unikátní číslo kódu, ve kterém již není uvedeno IČ žadatele o přidělení kódu.

ad b) 

Nařízení Komise (EU) 2019/33 čl. 46 odst. 5 druhý pododstavec dává výrobcům jiných než šumivých vín možnost nahradit „název a adresu stáčírny nebo dovozce“ kódem, stanoveným členským státem, v němž má stáčírna nebo dovozce své ústředí. Kód se doplní odkazem na dotyčný členský stát. Na etiketě dotyčného výrobku je uveden rovněž název a adresa právnické nebo fyzické osoby podílející se na obchodní distribuci jiné než stáčírna nebo dovozce uvedený pomocí kódu.

Pro Českou republiku jsou pravidla dle odst. 1 uvedena ve Věstníku MZe, ročník 2004, částka 2, str. 12, vydáno: srpen 2004.

Na základě těchto ustanovení je příslušný kód stáčírny udělován Ministerstvem zemědělství a je nutno o něj žádat. Jeho podoba je stejná jako v případě kódu výrobce/prodejce/dovozce šumivého vína. Od roku 2014 tedy kód stáčírny obsahuje velká písmena CZ a unikátní číslo pro danou provozovnu.

Seznam přidělených kódů stáčíren: 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/kody-staciren-1.html