Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Označování tabákových výrobků s filtry a samostatných filtrů

29. 03. 2021
 

S cílem snížit dopad spotřebiteli odhozených plastových filtrů v tabákových výrobcích na životní prostředí a podpořit vývoj alternativ byl tento výrobek zařazen mezi jednorázové plasty upravené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Tato směrnice byla transponována do zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 1. října 2022. Zákon stanoví příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. Mezi jinými požadavky, jako je osvětová činnost, určení pověřeného zástupce a úhrada nákladů na úklid odpadu, je i požadavek na označování tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Výrobce musí zajistit, aby tyto výrobky byly opatřeny viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným označením, které konečným uživatelům poskytne informace ovhodných postupech nakládání s vybraným plastovým výrobkem, který se stal odpadem, nebo o způsobech zbavování se tohoto odpadu, kterých je třeba se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady u daného vybraného plastového výrobku vyvarovat, a přítomnosti plastů ve vybraném plastovém výrobku a z toho vyplývajících negativních dopadech protiprávního zbavování se odpadu z tohoto vybraného plastového výrobku mimo místa určená k odkládání odpadu na životní prostředí. Evropská komise přijala prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace pro označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Nařízení (EU) 2020/2151 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Dne 5. března 2021 bylo zveřejněno korigendum Nařízení (EU) 2020/2151.

Jednotková a vnější balení tabákových výrobů s filtry a prodejní a skupinové obaly filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky s povrchem 10 cm2 nebo více musí být označena v českém jazyce dle následujícím způsobem:

plast ve filtru

Přesné umístění, velikost a vnější úpravu označení specifikuje nařízení (EU) 2020/2151. Piktogramy ve vektorové kvalitě poskytla Evropská komise na svých webových stránkách.

SZPI je příslušná ke kontrole označování tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Aktualizováno: 31. 3. 2023