Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (PPP) při uvádění doplňků stravy na trh

09. 01. 2018
 
  1. Registrace PPP u státního dozorového orgánu (SZPI)

Před tím, než je doplněk stravy uveden na trh, je provozovatel potravinářského podniku povinen dle §3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru (SZPI) s uvedením svého jména, příjmení, obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmy nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o právnickou osobu, dále IČ osoby a předmětu činnosti nebo podnikání.

Pro registraci předmětu činnosti je k dispozici elektronický formulář dostupný zde.
 

  1. Registrace PPP jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství

Pokud PPP nabízí na internetu doplňky stravy jako biopotraviny, musí být registrován rovněž i jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství na MZe a musí mít uzavřenou smlouvu s pověřenou kontrolní organizací. Žádost o registraci je na webu MZe: https://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/casto-kladene-otazky/postup-pri-registraci.html. Povinnost vyplývá ze zákona č.242/2000 Sb., §6 a nařízení (ES) č.834/2007, článek 28
 

  1. Informační povinnost PPP

Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh doplněk stravy, je dle §3 d) odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny. Podrobné informace k této povinnosti) naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: Doplňky stravy (Potraviny, eAGRI).

Tato notifikační povinnost neznamená schválení etikety/složení výrobku, potažmo posouzení jeho účinnosti!
 

  1. Informační povinnost příjemce potravin v místě určení dle vyhlášky č. 172/2015 Sb.

Příjemce doplňků stravyz jiného členského státu Evropské unie nebo třetí země v místě určení (místo prvního příjmu včetně jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s doplňkem stravy na území České republiky) oznámí prostřednictvím informačního systému Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 24 hodin před příchodem potravin na místo určení:

  1. druh potraviny přicházející na místo určení,
  2. množství potraviny přicházející na místo určení,
  3. členský stát Evropské unie nebo třetí zemi, název a adresu provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,
  4. název, adresu a identifikační číslo místa určení a příjemce potraviny v místě určení a
  5. datum příchodu potraviny na místo určení.

Další informace týkající se dovozu vybraných potravin a surovin obecně viz Nahlašování potravin v místě určení (dle vyhlášky č. 172/2015 Sb.)