Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vodítka k problematice zdravotních a výživových tvrzení

21. 05. 2018
 

Co je informace?

„Informacemi o potravinách“ se rozumí informace týkající se potravin zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo jinými prostředky, včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení.

Co je tvrzení?

„Tvrzením“ se rozumí jakékoliv sdělení nebo znázornění, které není podle právních předpisů Evropské unie nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, včetně obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoliv podobě, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité vlastnosti.

Druh tvrzení
Přepisy upravující tvrzení

Zdravotní tvrzení

 

Nařízení (ES) č. 1924/2006

Výživová tvrzení

Informace přisuzující potravině léčebné vlastnosti neboli tzv. "Léčebná tvrzení"

Nařízení (EU) č. 1169/2011

Jiné dobrovolné informace neboli tzv. "Jiná tvrzení"

Jiná legislativa

Žádná legislativa

Krok 1 – Identifikace tvrzení, která se neposuzují jako výživová nebo zdravotní ve smyslu nařízení (ES) č. 1924/2006

Dobrovolná tvrzení regulovaná jinými předpisy

 

O aromatech

Bez umělých aromat, Přírodní vanilkové aroma

Tvrzení musí být v souladu s příslušnou legislativou Informace o potravině musí být v souladu s potravinářskou legislativou, zejména s článkem 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

Označení produkce

BIO, organický

Označení jakosti

Čerstvý, přírodní, živý, racionální, poctivý

Tvrzení pro spotřebitele se specifickými poruchami

Bez lepku, bez laktózy

Dobrovolná tvrzení neregulovaná jinými předpisy

O složkách

S čerstvým mlékem, Bez konzervačních látek, 100 % ovocný

 
 

Musí být pravdivé, přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

Nesmí být zavádějící, zejména pokud jde o vlastnosti a charakteristiku, povyšování v rámci jedné kategorie a nahrazení běžně přítomných složek.

O vhodnosti pro určité spotřebitele

Dětský, pro vegany

Tvrzení o kráse a vzhledu – Beauty claims Pro lesklé vlasy, pro zářivou pokožku
Tvrzení o životním stylu Fit/Fitness, Wellness, Aktivní život

Slogany

Dává křídla, Pro šťastné děti

U některých tvrzení není zcela jasné, zda se jedná o zdravotní tvrzení, výživové tvrzení či jiné tvrzení. Tato tvrzení byla diskutována v rámci mezirezortní pracovní skupiny MZe pro aplikaci nařízení (ES) č. 1924/2006 a některé závěry najdete v příloze 1 (Sporná tvrzení). Celkový přehled závěrů najdete v dokumentu „Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006“

Národní doporučení přístupu k některým označením potravin zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

Krok 2 - Identifikace a kontrola tzv. "léčebných tvrzení"

Definice: Pojem „léčebné tvrzení“ není v legislativě nikde přímo definován, na základě článku 7, odstavce 3 nařízení 1169/2011 ho lze definovat jako tvrzení, které připisuje potravině vlastnost umožňující zabránit nemoci, zmírnit ji nebo vyléčit.

Léčebná tvrzení jsou u potravin zcela zakázána!

Informace o potravině nesmí potravině přisuzovat vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Právní kvalifikace

Ve tvrzení se obecně nesmí objevit:

 • názvy nemocí dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN)
  (například chřipka, nachlazení, průjem, artritida, akné, aj.)
 • názvy symptomů (bolest, dušnost, závrať, zvracení, horečka, aj.)
 • ani slova jinak spojená s nemocemi či zdravotními problémy
  (lék/léčit, akutní, chronický, prevence, aj.)

Za léčebná tvrzení lze považovat také:

 • grafické, obrázkové či symbolické vyjádření (např. obrázek lékaře bez doprovodného textu, obrázek znázorňující zánět kloubu, aj.)
 • název výrobku (Anti-parazit, Čaj proti nachlazení)
 • názvy kategorií v regálech kamenných/internetových  lékáren

Porušení čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 1169/2011

 

 

příloze 5 (léčebná tvrzení) je Seznam nejčastějších rizikových slov, která mohou signalizovat, že se jedná o léčebné tvrzení. Tento seznam je však pouze orientační pomůcka, při hodnocení povahy posuzovaného tvrzení se SZPI řídí primárně aktuálním zněním Mezinárodní klasifikace nemocí.

POZOR! Je nutno posuzovat tato riziková slova v celém kontextu, zda se vůbec jedná o léčebné „tvrzení“.

Některá z výše uvedených slov se také mohou objevit např.

 • u potravin pro zvláštní lékařské účely (např. „k udržení dietního režimu pro pacienty s rakovinou“)
 • v případě informací, které nelze považovat za tvrzení (např. „nevhodné pro nemocné fenylketonurií“, „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“), ale musí být na potravině uváděny povinně
 • ve znění schválených zdravotních tvrzení podle článku 14 odst. 1 písm. a) o snižování rizika nemoci, na které se vztahuje odchylka od článku 7, odstavce 3 nařízení (EU) 1169/2011

(např. „je rizikovým faktorem u osteoporotických zlomenin kostí“)

Krok 3 – Určení, zda výživové/zdravotní tvrzení spadá do působnosti nařízení (ES) č.1924/2006 

V kroku 1 a 2 byla vyloučena tvrzení, která se posuzují podle jiné legislativy. V případě tvrzení splňujících definici zdravotního nebo výživového tvrzení je třeba dále posoudit, zda se na ně podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) 1924/2006 vztahuje.

Pro aplikaci nařízení (ES) 1924/2006 musí být splněny všechny 3 níže uvedené podmínky:

 1. Zdravotní nebo výživové tvrzení musí splňovat definici zdravotního/výživového tvrzení (potravině nebo její složce jsou připisovány příznivé výživové nebo zdravotní vlastnosti)

Platí pro všechny potraviny včetně minerálních vod, pokračovací kojenecké výživy, náhrad celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, PZLÚ*, obilných příkrmů a potravin pro malé děti, doplňků stravy a nebalených potravin.

Neplatí pro léčiva, kosmetiku, aj. Z potravin má výjimku počáteční a kojenecká výživa, kde lze použít pouze výživová a zdravotní uvedená v příloze 4 vyhlášky č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu.

 1. Zdravotní nebo výživové tvrzení musí být uvedeno při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamě. 
Platí pro tvrzení například na obalu potraviny, nápisu, etiketě, na internetu, aj. nebo v reklamě tištěné, internetové, televizní aj.

Neplatí pro výživová doporučení vydávaná orgány veřejného zdraví, informace v tisku, ve vědeckých publikacích, volně dostupné zdroje (Herbáře, Wikipedie), komunikace pro odborníky ve zdravotnictví.

 1. Zdravotní nebo výživové tvrzení musí být uvedeno u potravin dodávaných konečnému spotřebiteli.

Platí pro potraviny nabízené v kamenných i internetových obchodech a pro potraviny dodávané do restaurací, nemocnic, škol a jiných zařízení veřejného stravování.

Neplatí v případě B2B komunikace. Například dodávání zboží od výrobce nebo distributora prodejci nebo odborníkovi ve zdravotnictví.

*Podle Nařízení 609/2013 respektive delegovaného aktu 128/2016  budou výživová a zdravotní tvrzení u PZLÚ  od 22. 2. 2019 zcela zakázána.

Krok 4 – Kontrola obecných požadavků u zdravotních a výživových tvrzení

Výživová a zdravotní tvrzení nesmí:
Právní kvalifikace v případě porušení
…být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá;
Porušení čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006
…vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin;
Porušení čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006
…nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat;
Porušení čl. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006
…uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin;
Porušení čl. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 1924/2006
…odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo které by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu nebo prostřednictvím obrazového, grafického či symbolického znázornění.
Porušení čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1924/2006

Krok 5 – Identifikace a kontrola výživových tvrzení

Definice: Výživové tvrzení je jakékoliv tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku:
 • energetické (kalorické) hodnoty, kterou poskytuje, poskytuje ve snížené nebo zvýšené míře nebo neobsahuje,
 • živin či jiných látek, které buď obsahuje, obsahuje ve snížené či zvýšené míře, nebo neobsahuje.

Kdy lze výživové tvrzení použít:

Právní kvalifikace v případě porušení

Výživové tvrzení musí být uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006 a být v souladu s podmínkami použití stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006.

Příloha 2 (schválená VT) těchto vodítek obsahuje celkový seznam schválených výživových tvrzení včetně později doplněných pozměňovacími nařízeními.

Porušení čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

V případě srovnávacího tvrzení (např. light, se sníženým obsahem), musí být potravina průkazně srovnávána s potravinami stejné kategorie a musí být uveden rozdíl v množství živiny nebo energetické hodnoty a srovnání se vztahuje na stejné množství potraviny.

Porušení čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

Schválené výživové tvrzení musí být doprovázeno uvedením množství látky nebo látek, k nimž se tvrzení vztahuje a které je uvedeno ve stejném zorném poli jako výživové označení.

Porušení čl. 7 nařízení (ES) č. 1924/2006

Schválené výživové tvrzení musí být doprovázeno označením výživových údajů podle č. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011

(s výjimkou doplňků stravy, přírodních minerálních vod, nebalených potravin).
Porušení čl. 7 nařízení (ES) č. 1924/2006

V případě alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových lze uvést pouze výživová tvrzení specifikovaná právním předpisem (připouštějí se pouze výživová tvrzení týkající se nízkého/sníženého obsahu alkoholu či snížené energetické hodnoty na nápojích).

Porušení čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006

Slovní flexibilita výživových tvrzení: obecně je přípustná, avšak znění použitého výživového tvrzení musí mít pro spotřebitele stejný význam, jako jedno z povolených výživových tvrzení, uvedených v příloze nařízení.

Krok 6 – Identifikace a kontrola zdravotních tvrzení

Definice: Zdravotní tvrzení je každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

Základní typy zdravotních tvrzení :

 1. Specifická tvrzení
 1. podle čl. 13 odst. 1 - Funkční tvrzení všeobecně známá, která odkazuji na udržení běžných životních funkcí organismu (např. Jod přispívá k normální činnosti nervové soustavy.)
 2. podle čl. 13 odst. 5 -  Funkční tvrzení založená na nových vědeckých poznatcích, mohou být patentově chráněna (např. Flavanoly z kakaa pomáhají udržet elasticitu krevních cév, což přispívá k normálnímu krevnímu oběhu.)
 3. podle čl. 14 odst. 1 písm. a) – Tvrzení o snížení rizika onemocnění (např. Ovesný beta- glukan snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu představuje rizikový faktor pro vznik koronárního srdečního onemocnění.)
 4. podle čl. 14 odst. 1 písm. b) – Tvrzení týkající se zdraví a vývoje dětí (např. Fosfor je potřebný pro zdravý růst a vývoj kostí u dětí.)
 1. Nespecifická tvrzení
 1. Slovní odkaz na obecné příznivé účinky potraviny na celkové zdraví spotřebitele (např. „pro zdravé srdce“)
 2. Grafické, obrázkové či symbolické vyjádření
 3. Názvy výrobků a ochranné známky (např. Imunit®)

Používat lze pouze zdravotní tvrzení:

Právní kvalifikace v případě porušení

Schválené podle článku 13.1, které je obsažené v seznamu schválených tvrzení, a jsou splněny podmínky pro jeho použití

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

Schválené podle článku 13.5, které je obsažené v seznamu schválených tvrzení, a jsou splněny podmínky pro jeho použití

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

Schválené tvrzení podle článku 14.1 a), které je obsažené v seznamu schválených tvrzení, a jsou splněny podmínky pro jeho použití

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006

Schválené podle článku 14.1 b), které je obsažené v seznamu schválených tvrzení, a jsou splněny podmínky pro jeho použití

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006

Zdravotní tvrzení podle článku 13.1, jehožposouzení nebylo dosud dokončeno a je uvedeno na On hold seznamu

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

Nespecifické tvrzení, které je doplněno nejméně jedním specifickým zdravotním tvrzením podle čl. 13 nebo 14, které je v souladu s právními předpisy. Lze použít i v případě použití specifického tvrzení k rostlinám uvedeného na seznamu On hold

Porušení čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006

Název nebo ochrannou známku, které jsou svým charakterem zdravotním tvrzením, lze použít i bez doplnění specifickým zdravotním tvrzením pokud, byl výrobek na trhu před 1.1. 2005 (přechodné období platí do roku 2022)

Porušení čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006

Seznam schválených zdravotních tvrzení v angličtině je umístěn na stránkách EK: http://ec.europa.eu/nuhclaims/.
Seznam schválených zdravotních tvrzení v češtině je uveden v příloze 3 (schválená ZT)
Seznam dosud neposouzených tvrzení (tzv. "On hold") je uveden v příloze 4 (On Hold)

Krok 7 – Kontrola specifických požadavků u zdravotních tvrzení

Zdravotní tvrzení nesmí:

Právní kvalifikace v případě porušení

…být uvedena na alkoholických nápojích s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových

Porušení čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006

… naznačovat, že nekonzumováním nějaké potraviny by mohlo být ohroženo zdraví

Porušení čl. 12 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006

…odkazovat na konkrétní míru nebo množství úbytku hmotnosti 

Porušení čl. 12 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006

….odkazovat se na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví a sdružení, pokud nejsou na národním pozitivním seznamu (čl. 11 nařízení (ES) č.1924/2006)

ČR národní seznam, který byl publikován ve Věstníku MZČeská lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a její odborné společnosti, Společnost pro výživu, Česká společnost tělovýchovného lékařství, Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s., Česká společnost pro jakost.

Porušení čl. 12 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006

Krok 8 – Kontrola uvádění povinných informací u schválených zdravotních tvrzení

 U schváleného zdravotního tvrzení musí být uvedeno:

Právní kvalifikace v případě porušení

Množství látky nebo látek, k nimž se tvrzení vztahuje a které je uvedeno ve stejném zorném poli jako výživové označení.

Porušení čl. 7 nařízení (ES) č. 1924/2006

Výživové údaje podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011.

(S výjimkou doplňků stravy a přírodních minerálních vod)

Porušení čl. 7 nařízení (ES) č. 1924/2006

Sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu

(S výjimkou nebalených potravin)

Porušení čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006

Pokud jsou tyto údaje uvedeny na obalu, což platí u DS, nemusí být uvedeny u reklamy

Množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku.

(S výjimkou nebalených potravin)

Porušení čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006

Případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny, pokud taková skupina osob existuje

Porušení čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1924/2006

Vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví. Porušení čl. 10 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1924/2006
V případě tvrzení podle článku 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 upozornění, že na vzniku onemocnění se podílí více rizikových faktorů a že úprava jednoho rizikového faktoru může a nemusí mít příznivý účinek Porušení čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006

Krok 9 – Posouzení tvrzení na On hold seznamu

Tzv. „On hold“ seznam je neformální název pracovního seznamu tvrzení vztahujících se k rostlinám, o jejichž schválení nebo zamítnutí nebylo podle nařízení (ES) č. 1924/2006 doposud rozhodnuto. Tato tvrzení smějí být používána v souladu s čl. 28 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1924/2006 minimálně do doby, než o nich bude rozhodnuto, za předpokladu, že splňují požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006 i další potravinářské legislativy.

 K posouzení, zda se jedná o přípustné nebo nepřípustné tvrzení lze použít:

 1. Příloha 4 (On Hold) - konsolidovaný seznam neposouzených zdravotních tvrzení, který byl vytvořen v EU jako pomůcka pro rychlejší orientaci v těchto tvrzeních. Při používání tohoto seznamu je třeba postupovat s náležitou obezřetností a jednotlivá tvrzení vždy posuzovat nejen ve vztahu ke všem požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006, ale i k požadavkům jiných právních předpisů.
 2. Registr otázek EFSA – celkový přehled žádostí o schválení zdravotních tvrzení podle článku 13.1 (v angličtině)

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?0&panel=NDA&foodsectorarea=27

Přesnou formulaci zdravotního tvrzení v žádosti o schválení lze zjistit ve výše uvedeném Registru otázek, kde se se ID číslo tvrzení (příloha 4, sloupec A) vloží do pole Application Number a zadá se pokyn „search“. Ve výsledku hledání se pak klikne na hypertextový odkaz ve sloupci „Question Number

Krok 9

1

Přípustné je tvrzení k rostlině nebo její části uvedené v příloze 4 vodítek. Použít lze i formulace uvedené v žádosti v Registru otázek EFSA, pokud jsou zároveň v souladu

s požadavky na znění funkčních tvrzení podle článku 13.1 nařízení (ES) 1924/2006.

„Máta má příznivý vliv na obranyschopnost těla“

V příloze 4 je u ID 2093 uvedeno: „Máta peprná - Přirozená obranyschopnost“

„Sléz přispívá k normální činnosti hltanu a napomáhá snadnému dýchání“

V příloze 4 u ID 2297 uvedeno: „Sléz - Normální činnost hltanu a dýchacích cest“, v žádosti v registru EFSA je navíc formulace „správné a snadné dýchání“.

2

Použít nelze zdravotní tvrzení k rostlině nebo její části, které v příloze 4 vodítek uvedené není.

„Máta peprná napomáhá přirozenému hubnutí“.

Porušení čl. 10 odst. 1 v návaznosti na čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006

3

Použít nelze tvrzení k rostlině nebo její části uvedené v příloze 4 vodítek nebo v žádosti v Registru otázek EFSA, pokud je zároveň léčebným tvrzením.

„Březová kůra pomáhá při rakovině a má i antimutagenní účinky“

 V příloze 4 u ID 2589 uvedeno Březová kůra: protirakovinné a antimutagenní účinky

„Sléz pomáhá zmírnit suchý kašel“

V příloze 4 tvrzení pod ID 2297 uvedeno Sléz: Normální činnost hltanu a dýchacích cest,

v žádosti v registru EFSA je navíc formulace „pomáhá při suchém kašli“.

Porušení čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 1169/2011

Krok 10 – Posouzení slovní flexibility zdravotních tvrzení

Zdravotní tvrzení nemusí být použito doslovně tak, jak bylo schváleno, je povolena určitá flexibilita formulace schváleného tvrzení.

Je však třeba, aby upravená formulace zdravotního tvrzení vyjadřovala stejný vztah mezi kategorií potravin, potravinou či některou z jejích složek a zdravím. (Bod (9) preambule nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012)

Obecné zásady:

 1. Upravené zdravotní tvrzení musí mít stejný význam jako tvrzení schválené.
 2. Upravené zdravotní tvrzení musí být srozumitelné pro průměrného spotřebitele.
 3. Posuzování je třeba provádět případ od případus ohledem na kontexta celkovou prezentaci zdravotního tvrzení.

V případě porušení zásad slovní flexibility lze použít tyto právní kvalifikace:

 1. V případech, kdy zdravotní tvrzení mění nebo překračuje význam schváleného tvrzení, ale stále zůstává tvrzením zdravotním, je třeba popsat konkrétní porušení ve vazbě na čl. 10 odst. 1, čl. 13 nařízení (ES) 1924/2006 a preambuli č. 9 nařízení (EU) 432/2012
 2. V případech, kdy formulaci schváleného zdravotního tvrzení lze již považovat za tvrzení léčebné, se jedná o porušení čl. 7 odst. 3 nařízení 1169/2011

Další zásady:

Právní kvalifikace

1

Tvrzení se nemá vztahovat k výrobku (Y), ale k potravině nebo její složce (X), na jejichž základě bylo povoleno.

 

 • „Výrobek Y obsahuje X, který
 • X přispívá k normální funkci…“

 

 • „Výrobek Y přispívá k normální funkci…“

A)

2

Pokud výrobek (Y) obsahuje více složek se schválenými zdravotními tvrzením, nesmí být formulace zdravotního tvrzení zavádějící a musí z ní jasně vyplývat, ke které složce se dané tvrzení vztahuje. Nelze také uvádět, že tyto složky se vzájemně pozitivně ovlivňují či dokonce mají synergický efekt.

 

 •  „Y obsahuje směs vitamínů (B6, B12 a C), která přispívá ke snížení únavy a vyčerpání“

Tato formulace je možná, jelikož pro všechny tři vitamíny bylo schváleno tvrzení ke snížení únavy a vyčerpání.

 

 •  „Y obsahuje směs hořčíku a draslíku, která přispívá k udržení normálního stavu svalů a kostí“

Tato formulace je zavádějící, jelikož pro draslík bylo schváleno pouze tvrzení k udržení stavu svalů (a žádné ke stavu kostí).

A)

3

Pokud výrobek (většinou doplněk stravy) obsahuje více složek, přičemž pro některé bylo zdravotní tvrzení schváleno a pro jiné ne, je velmi důležité posouzení celého kontextu tvrzení.

Například pro lutein nebylo schváleno žádné zdravotní tvrzení.

 

  „Y obsahuje lutein a Vitamín A, který přispívá k udržení normálního stavu zraku“

 

 • „Y obsahuje lutein a Vitamín A, které přispívají k udržení normálního stavu zraku“

A)

4

Upravené tvrzení nesmí vést k domněnce, že živina/potravina je jediným nebo klíčovým faktorem k dosažení daného zdravotního účinku.

 

 • přispívá, napomáhá, podílí se, hraje roli, je jedním z, aj.

 

 • nezbytný, hraje klíčovou roli, aj.

A)

5

Upravené tvrzení nesmí být významově „silnější“ než schválené, které obvykle odkazuje na pouhé udržení daného stavu.

 

 • udržuje, zachovává, působí příznivě při, aj.        

 

 • zlepšuje, posiluje, stimuluje, aj.

A)

 • léčí, je účinný v boji proti nemoci, přispívá k hojení

B)

6

Upravené zdravotní tvrzení nesmí odkazovat na významné změny či poruchy fyziologických funkcí ani na možné potíže či problémy související s fyziologickými stavy.

 

 • „X příznivě ovlivňuje stav ženského organismu v období klimakteria“

 

 • „X pomáhá řešit potíže menopauzy“
 • „X zlepšuje stav žen v přechodu“

A)

 • „ X pomáhá řešit potíže, například poruchy spánku či návaly horka během klimakteria“

B)

7

Upravené zdravotní tvrzení nesmí odkazovat na příznaky či symptomy nedostatku dané látky či potraviny, protože taková formulace může u spotřebitele vyvolat obavy nebo naznačovat vlastnosti prevence.

 

 • nedostatek X vede k …, bez X je narušena činnost…aj.

A)

8

Upravené zdravotní tvrzení nesmí naznačovat vlastnosti léčby či prevence onemocnění

 

 

 • snižuje riziko hypertenze, pomáhá při srdečních potížích.

B)

9

Slovo „normální“ se doporučuje v textu zachovat, za jistých okolností však lze vypustit či nahradit vhodně volenými slovy, například zdravý, správný, dobrý. Alternativní slovo by nemělo naznačovat potenciální zlepšení stavu, například zdravější, lepší, silnější. 

 

 • „X pomáhá uchovat vaše srdce zdravé“
 • „ X přispívá ke správné činnosti srdce“

 

 • „díky X bude vaše srdce zdravější“

A)

10

Pokud je schválené tvrzení rozšířeno o nějaké doplňující sdělení, je třeba ho posuzovat jako samostatné tvrzení.

 

 •  „X přispívá k normální činnosti nervové soustavy, která ovládá činnost všech orgánů v těle“              

Použít lze pouhé sdělení, které je pravdivé a nemění význam ani rozsah schváleného tvrzení nebo další zdravotní tvrzení, které bylo schváleno a je v souladu s právními předpisy. 

 

 •  „X přispívá k normální činnosti nervové soustavy, jejíž poruchy zhoršují funkce zraku a sluchu

Použít nelze sdělení, které mění nebo překračuje význam schváleného tvrzení, je nepřesné, nepravdivé, nepodložené či zavádějící. Dále nelze použít zdravotní tvrzení, které je neschválené nebo není v souladu s právními předpisy.

A)

 •  „X přispívá k normální činnosti nervové soustavy, jejíž poruchy mají za následek nádorové choroby

Nelze použít tvrzení, které je léčebné.

B)

11

Schválené zdravotní tvrzení je možné doplnit i citacemi z odborných stanovisek EFSA, pokud nepřesahují rámec schváleného ZT a nejsou zavádějící.

 • X přispívá k normální duševní činnosti. Normální duševní činnost zahrnuje schopnost koncentrace, učení, paměti a myšlení.“ 

Použít lze citace, která pouze doplní či vysvětlí schválené tvrzení, aniž změní či překročí jeho rámec.

 

 •  „X přispívá k normálnímu energetickému metabolismua tím i rozkladu tuků“

Původně navržené formulace zdravotních tvrzení, které jsou zavádějící, svým významem rozšiřují či mění význam schváleného tvrzení – zde např. citace „měď přispívá k rozkladu tuků v tukové tkáni“ uvedená v EFSA Journal; 7(9):1211

A)

 • X přispívá k udržení normálního stavu zraku, přičemž bez odpovídající úrovně X v sítnici je narušena činnost očních tyčinek při tlumeném světle, což může vést k šerosleposti"

Citace, které lze považovat za léčebná tvrzení (EFSA Journal 7(9):1221)

B)

12

Pokud je tvrzení schváleno pro celý soubor funkcí, lze tvrzení použít i pro jednotlivé funkce, které do tohoto souboru prokazatelně patří.

 

 • „X přispívá k uchování dobré paměti a koncentrace“

Lze použít pro tvrzení schválené k uchování normální psychické činnosti (kam patří koncentrace, učení, paměť a myšlení).

 

13

Formulace zdravotních tvrzení z On Hold seznamu je třeba posuzovat zvláště opatrně, protože ne všechny formulace v žádostech o schválení jsou přípustné.

 

 • Použít lze formulace uvedené v žádostech v databázi EFSA, pokud jsou zároveň v souladu

s požadavky na znění funkčních tvrzení podle článku 13.1

 

 •   „X působí proti zánětu v krku “

Použít nelze formulace připisující potravině vlastnosti léčby a to ani tehdy, pokud taková formulace je uvedena v podané žádosti v databázi EFSA.

B)

14

Tvrzení podle čl. 14.1 a) jsou vždy schválena v tzv. duálním znění. První část uvádí snížení rizikového faktoru a druhá specifikuje nemoc, které lze snížením rizikového faktoru předcházet. Tvrzení by mělo být použito jako jeden celek a to nejméně jednou. Formulace by vždy měla být ve smyslu snížení rizikového faktoru a ne přímo předcházení nemoci.

 

 • „X snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik srdeční choroby.“

 

 • „X pomáhá předcházet vzniku srdeční choroby“
 • „ X snižuje riziko srdeční choroby“

B)

Příklady pro hodnocení slovní flexibility jsou uvedeny v příloze 6 (slovní flexibilita)

Přehled základních právních předpisů vztahujících se k problematice zdravotních a výživových tvrzení:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin;
 • Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí;
 • Nařízení Komise (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí;
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (2013/63/EU) ze dne 24. ledna 2013, kterým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních podmínek pro zdravotní tvrzení stanovených v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006;
 • Nařízení Komise č. 907/2013 ze dne 20. září 2013 kterým se stanoví pravidla pro žádosti týkající se používání druhových popisů (názvů).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009;
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES;
 • Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91; 
 • Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu;
 • Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí;
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobech označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam příloh:

 • Příloha 1: Závěry mezirezortní pracovní skupiny pro aplikaci nařízení (ES) č.1924/2006
 • Příloha 2: Seznam schválených výživových tvrzení   
 • Příloha 3: Seznam schválených zdravotních tvrzení   
 • Příloha 4: Seznam dosud neposouzených zdravotních tvrzení podle článku 13.1 - tzv. "On Hold" seznam
 • Příloha 5: Seznam rizikových slov, která lze považovat za léčebná tvrzení
 • Příloha 6: Příklady pro hodnocení slovní flexibility
 • Příloha 7: Definice
 • Příloha 8: Aktuální znění Mezinárodní klasifikace nemocí 

Poznámka: Přílohy vodítek slouží pouze jako pomůcka pro posuzování zdravotních a výživových tvrzení!

aktualizováno 21. 5. 2018, Ing. Miriam Bellofattová

Přílohy