Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Níže uvedené údaje jsou vyžadovaný POUZE na průvodních dokladech pro přepravu vinařských produktů v rámci EU. Tedy neplatí pro tuzemskou přepravu (pro tu platí požadavky dle § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Povinné informace týkající se specifikace produktu – ostatní povinné údaje vyplývají z přílohy V nařízení (EU) 2018/273

Povinné údaje*

Označení produktu

1. Druh výrobku

(nemusí, pokud etiketa obsahuje název CHOP/CHZO)

(produkt by měl být popsán co nejpřesněji – příloha V oddíl B část 2 bod 2.1 písm. a) nařízení 2018/273)
 

2. U vín s CHOP/CHZO výraz CHOP/CHZO (někdy lze vynechat[1]) a název CHOP/CHZO

(u tuzemských vín s CHOP dále evidenční číslo jakosti při přepravě mimo ČR)
 

3. Skutečný obsah alkoholu v % obj.

 

4. Uvedení provenience

 

5. Název stáčírny[2] nebo výrobce/prodejce

(údaj o výrobci/prodejci je povinný pouze pro šumivé, šumivé dosycené CO2, jakostní šumivé a jakostní aromatické šumivé víno)
 

6. Název dovozce

(u dovezených vín)
 

7. Údaj o obsahu cukru

(povinný jen pro šumivé, šumivé dosycené CO2, jakostní šumivé a jakostní aromatické šumivé víno)
 

8. Číslo šarže

 

9. Údaj o alergenu

 

10. Množství

(jmenovitý objem – čisté množství potraviny a počet nádob obsahujících produkt)
 

11. Refraktometrická hodnota nebo objemová hmotnost

(platí pouze pro nezkvašené produkty)
 

12. Celkový obsah alkoholu

(platí pouze pro částečně zkvašené produkty)
 

13. Obsah cukru

(platí pouze pro zahuštěné hroznové mošty/šťávy a rektifikované moštové koncentráty v g/l a kg)
 

14. Objemová hmotnost

(platí pouze pro čerstvý hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu)
 

15. Kód vinařské zóny (oblasti)

(zóna se označuje v souladu s dodatkem I přílohy VII nařízení 1308/2013 a pomocí zkratek A, B, C, C I, C III b) apod.)
 

16. Kód provedené operace

(operace, které byly provedeny na přepravovaných produktech např. při zpracování vína / provedená ošetření se označují čísly 0 až 12)
 

17. Evidenční číslo jakosti

(u tuzemských vín s CHOP při přepravě mimo ČR)

„Balený“ označený produkt 

(produkt v nádobě do 60 l opatřené etiketou)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1-10, 17 (tedy údaje dle čl. 118 a čl. 119 nařízení (EU) č. 1308/2013).

„Balený“ neoznačený produkt 

(produkt v nádobě do 60 l bez etikety)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1-14, 17 (dále tedy navíc i údaje dle přílohy V část B odst. 2.1 písm. c) body i) až iv) nařízení (EU) 2018/273).

„Nebalené“ produkty 

(víno v nádobě nad 60 l)

V této kategorii jsou povinnými údaji body:
1- 17 (vyjma údaje o stáčírně), dále tedy navíc i údaje dle přílohy V část B odst. 2.1 písm. e) nařízení (EU) 2018/273.

*Fakultativní (nepovinné) údaje při přepravě nebalených produktů (příloha V část B bod 2.1 nařízení (EU) 2018/273): při přepravě nebalených vín uvedených v odstavcích 1 až 9, 15 a 16 přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 musí popis produktu zahrnovat fakultativní údaje uvedené v článku 120 zmíněného nařízení, pokud jsou součástí označení nebo pokud se předpokládá, že na označení budou uvedeny.

 

[1] pokud je součástí etikety tradiční výraz (čl. 119 odst. 3 písm. a) nařízení 1308/2013) a název CHOP/CHZO (čl. 119 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení 1308/2013

[2] Stáčírnafyzická nebo právnická osoba či jejich seskupení provádějící nebo nechávající provádět plnění vína do nádob (čl. 2 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) 2018/273);

 
 
 

Přílohy