Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Pro vinařské produkty zasílané do třetí země se za průvodní doklad podle čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/273 uznává jeden z dokladů uvedených v  článku 10 odst. 1 písm. a) bodech i) nebo iii) tohoto nařízení (tedy ne zjednodušený průvodní doklad).

Průvodní doklady musejí obsahovat informace uvedené v části A přílohy V nařízení (EU) 2018/273 (podle čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení).

Použití průvodního dokladu pro vývoz:

Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 10 odst. 1 písm. a) bodu i), tvoří důkaz o výstupu z celního území Unie oznámení o vývozu zboží podle čl. 25 odst. 1 a odst. 2 směrnice (EU) 2020/262 vyhotovené celním úřadem výstupu.

Pokud jsou vinařské produkty v oběhu na základě dokladů uvedených v článku 10 odst. 1 písm. a) bodu iii), je vyhotoven důkaz o výstupu z celního území Unie podle čl. 334 nařízení (EU) 2015/2447 (podle kterého celní úřad vývozu potvrzuje vývozci nebo deklarantovi výstup). Odesílatel nebo jím zmocněný zástupce na průvodním dokladu uvede referenční číslo vývozního prohlášení vydaného celním úřadem vývozu s použitím formulace uvedené v příloze V části D nařízení (EU) 2018/273 (česky: „Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne …“).

 
 
 

Přílohy