Stáhněte si mobilní aplikaci google play Stáhněte si mobilní aplikaci app store
Přejít na:

Vyžadování průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů do oběhu

14. 07. 2021
 

Při dovozu hroznové šťávy, moštu, ČZHM a vína je dle článku 90 odstavce 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 a dle článku 20 nařízení (EU) 2018/273 povinnost předložit v místě vstupu doklad VI-1, jež je tvořen:

  • částí „osvědčení“, vystavenou subjektem ve třetí zemi, ze které produkt pochází,
  • částí „zpráva po rozboru“ (resp. zpráva o výsledku analýzy) vypracovanou úřední laboratoří země, ze které produkt pochází.

Osvědčení a zpráva o rozboru se vyplňují na samostatném formuláři VI-1 (Příloha VII část I nařízení (EU) 2018/273) nebo VI-2 – výpis z dokladu VI-1 nebo jiného dokladu VI-2 (Příloha VII část II nařízení (EU) 2018/273). Oba dva doklady jsou označeny pořadovým číslem, které v případě dokladu VI-1 přiděluje příslušný subjekt (podepsaný odpovědným pracovníkem) a v případě výpisu VI-2 opatřené razítkem CÚ.

Doklad VI-1 musí být podepsán odpovědným pracovníkem příslušného subjektu a odpovědným pracovníkem pověřeného subjektu nebo útvaru uvedeného na seznamu v čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273.

Doklad VI-1 nemusí být předložen u produktů pocházejících a dovážených ze třetích zemí v nádobách o objemu nejvýše 10 litrů, označených etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové přepravované množství, které může být tvořeno vícero jednotlivými zásilkami, není větší než 100 l a dále v případech dle čl. 21 nařízení (EU) 2018/273.

Zvláštní pravidla pro některá vína:

U likérového vína a alkoholizovaného vína pro destilaci musí být v bodě 14 dokladu VI-1 zapsáno: „Osvědčuje se, že alkohol přidaný do tohoto vína je vinného původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.

Doklad VI-1 lze použít jako osvědčení, že dovezené víno má zeměpisné označení, v bodě 14 bude zapsáno: „Osvědčuje se, že víno s tímto dokladem bylo vyrobeno ve vinařské oblasti … a bylo mu uděleno zeměpisné označení uvedené v bodě 6 v souladu s předpisy země původu“. Záznam musí být doplněn úplným názvem a adresou, podpisem odpovědného pracovníka a razítkem subjektu, který doklad vydal.

Pokud je zásilka vybavena potřebnými doklady, propouští ji celní úřad do volného oběhu bez účasti SZPI. Zásilku bez dokladů nelze propustit do volného oběhu. Doklad VI-1 je tedy zásadní pro celní správu, pro SZPI je relevantní jen do té míry, že průvodní doklad při dalším uvádění vinařského produktu do oběhu musí obsahovat z dokladu VI-1 některé základní údaje (viz dále).

Přeprava produktů z třetích zemí puštěných do volného oběhu:

U každé přepravy produktů ze třetích zemí puštěných do volného oběhu průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

  • číslo dokladu VI-1, který byl při přepravě přiložen;
  • název a sídlo subjektu třetí země, který doklad vystavuje nebo povoluje jeho vystavení producentem;
  • datum vystavení tohoto dokladu.

U každé přepravy produktů pocházejících z Unie předtím vyvezených do třetí země průvodní doklad obsahuje následující informace nebo umožní příslušným orgánům k těmto informacím přístup:

  • číslo průvodního dokladu uvedeného v článku 10 odst. 1 prvním pododst. písm. b) nařízení (EU) 2018/273 vystaveného při původním odeslání;
  • referenční čísla ostatních podkladů předložených dovozcem za účelem prokázání původu produktu.
 
 
 

Přílohy