Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Nová nařízení (EU) 2019/934 a 2019/935 účinná od 7. 12. 2019, nařízení (EU) 2019/33 a 2019/34 pro víno platná od 14. 1. 2019 a nařízení (EU) 2018/273 a 2018/274 pro víno platná od 3. 3. 2018

11. 09. 2019
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/935

Upozorňujeme na NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV

Dále upozorňujeme na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/935 ze dne 16. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o analytické metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností výrobků z révy vinné a oznamování rozhodnutí členských států týkajících se zvýšení přirozeného obsahu alkoholu

Nařízení jsou účinná od 7. 12. 2019.

Článek 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 blíže stanovuje přechodné ustanovení následovně:

Zásoby výrobků z révy vinné, které byly vyrobeny před datem vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu s pravidly platnými před tímto dnem, mohou být uvedeny do oběhu za účelem lidské spotřeby.

Článek 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ruší nařízení (ES) č. 606/2009.
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/34

Upozorňujeme na NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

Dále upozorňujeme na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol

Nařízení jsou platná od 14. 1. 2019.

Článek 60 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ruší nařízení (ES) č. 607/2009.

Článek 61 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 blíže stanovuje přechodná opatření následovně:

 1. Články 2 až 12 a článek 72 nařízení (ES) č. 607/2009 týkající se žádosti o ochranu a dočasného označování se i nadále použijí na všechny žádosti o ochranu, které nebudou vyřízeny v den začátku použitelnosti tohoto nařízení.
   
 2. Články 13 až 16 nařízení (ES) č. 607/2009 týkající se řízení o námitce se i nadále použijí na žádosti o ochranu, u nichž bude v den začátku použitelnosti tohoto nařízení již zveřejněn příslušný jediný doklad v Úředním věstníku Evropské unie s výzvou k podání námitek.
   
 3. Články 21, 22 a 23 nařízení (ES) č. 607/2009 týkající se žádosti o zrušení ochrany se i nadále použijí na žádosti o zrušení ochrany, které nebudou vyřízeny v den začátku použitelnosti tohoto nařízení.
   
 4. Ustanovení tohoto nařízení a prováděcího nařízení (EU) 2019/34 upravující námitky se použijí na nevyřízené žádosti, u nichž bude jediný doklad zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie po dni začátku použitelnosti tohoto nařízení.
   
 5. Odstavce 1, 2 a 3 se obdobně použijí na řízení týkající se tradičních výrazů, u nichž žádosti o ochranu nebo zrušení nebudou vyřízeny v den začátku použitelnosti tohoto nařízení.
   
 6. Články 20 a 72 nařízení (ES) č. 607/2009 týkající se změn specifikace výrobku a dočasného označování se i nadále použijí jak na žádosti o změnu specifikace výrobku, které budou v den začátku použitelnosti tohoto nařízení již zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, tak na žádosti o změny menšího nebo většího rozsahu, u nichž členské státy uvedly, že splňují požadavky na změnu na úrovni Unie.

Pokud jde o nevyřízené žádosti o změnu, které nespadají pod pododstavec 1, rozhodnutí členských států o předložení takových změn Komisi se považuje za schválení standardní změny v souladu s čl. 17 odst. 2 tohoto nařízení.

Členské státy předloží Komisi seznam nevyřízených změn elektronickou poštou ve lhůtě tří měsíců ode dne začátku použitelnosti tohoto nařízení. Tento seznam se rozdělí do dvou skupin:

 1. změny považované za změny splňující požadavky na změnu na úrovni Unie;
 2. změny považované za změny splňující požadavky na standardní změnu.

Komise zveřejní seznam standardních změn za každý členský stát v Úředním věstníku Evropské unie řadě C do tří měsíců ode dne, kdy obdrží úplný seznam od každého členského státu, a zveřejní žádosti a jediné doklady, které se k těmto standardním změnám vztahují.

 1. Ustanovení nařízení (ES) č. 607/2009 se i nadále použijí na žádosti o změnu tradičního výrazu, které nebudou vyřízeny v den začátku použitelnosti tohoto nařízení.
   
 2. Změny specifikace výrobku předložené příslušným orgánům členského státu 1. srpna 2009 nebo později a předané těmito orgány Komisi před 30. červnem 2014 v souladu s čl. 73 odst. 2 nařízení (ES) č. 607/2009 se považují za schválené, pokud u nich Komise uzná, že uvádějí specifikaci výrobku do souladu s článkem 118c nařízení (ES) č. 1234/2007.

Změny, u nichž Komise neuzná, že uvádějí specifikaci výrobku do souladu s článkem 118c nařízení (ES) č. 1234/2007, se považují za žádosti o standardní změnu a řídí se přechodnými pravidly stanovenými v odstavci 6 tohoto článku.

 1. Výrobky z révy vinné uváděné na trh nebo označené v souladu s nařízením (ES) č. 607/2009 mohou být uváděny na trh až do vyčerpání stávajících zásob.
   
 2. Postup stanovený v článku 118s nařízení (ES) č. 1234/2007 se použije na každou změnu specifikace výrobku, která byla členskému státu předložena 1. srpna 2009 nebo později a zaslána tímto členským státem Komisi před 31. prosincem 2011.
   

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/274

Upozorňujeme na NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Dále upozorňujeme na PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561.

Nařízení jsou platná od 3. 3. 2018.

Článek 52 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 555/2008 následovně:

 • Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:
 1. Články 1, 21, 22 a 23, 38 až 54, 74, 83 až 95a a 98 až 102 se zrušují.
 2. Přílohy IX až XIII a XVI až XXI se zrušují.

Článek 53 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 606/2009 následovně:

 • Nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:
 1. Články 12 a 13 se zrušují.
 2. Vkládají se nové články 14a a 14b.

Článek 54 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku změny nařízení (ES) č. 607/2009 následovně:

 • Článek 63 nařízení (ES) č. 607/2009 se zrušuje.

Článek 55 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 blíže upravuje otázku zrušení nařízení (ES) č. 436/2009 a zrušení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.

Článek 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 blíže upravuje otázku zrušení prováděcího nařízení (EU)  2015/561.