Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Oznámení navrhovaných poskytovatelů primárních úložišť

23. 05. 2022
 

SZPI informuje výrobce a dovozce tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret na povinnosti související se zavedením sledovatelnosti tabákových výrobků dle § 12c a § 13f zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
S účinností od 20. 5. 2024 je výrobce, dovozce, distributor a maloobchodní prodejce tabákových výrobků jsou povinni zajistit, aby jednotkové balení tabákového výrobku jiného než cigarety nebo tabáku určeného k ručnímu balení cigaret bylo označeno jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin, s. p. a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a bezpečnostním prvkem způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Prostřednictvím jedinečného identifikátoru bude muset být zaznamenáván pohyb tabákových výrobků s využitím identifikačních kódů hospodářských subjektů, zařízení a strojů.

Jednou z prvních povinností výrobců a dovozců tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret je dle přílohy I části A odst. 6 nařízení (EU) 2018/574, o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků je oznámení Evropské komisi do 31. prosince 2022 totožnost navrhovaného poskytovatele provozujícího primární úložiště a návrh smlouvy o uchovávání údajů. Níže poskytujeme podrobné informace, jak tuto povinnost splnit.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (dále jen „nařízení (EU) 2018/574“) a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (dále jen „nařízení (EU) 2018/573“) byly publikovány v Úředním věstníku dne 16. 4. 2018 a vstoupily v platnost
6. května 2018.

Podle čl. 15 odst. 8 směrnice 2014/40/EU výrobci a dovozci tabákových výrobků uzavřou smlouvy o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou, která bude spravovat zařízení pro ukládání všech příslušných údajů vztahujících se ke sledovatelnosti tabákových výrobků. Dle přílohy I části A odst. 6 nařízení (EU) 2018/574 každý výrobce a dovozce tabákových výrobků jiných než cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret oznámí Evropské komisi nejpozději do 31. prosince 2022 totožnost navrhovaného poskytovatele („navrhovaný poskytovatel“), návrh smlouvy o uchovávání údajů obsahující klíčové prvky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ke schválení Evropskou komisí a další dokumentaci. Evropská komise do tří měsíců od data přijetí tohoto oznámení navrhovaného poskytovatele a návrh smlouvy schválí, nebo zamítne. Pokud Evropská komise navrhovaného poskytovatele nebo návrh smlouvy neschválí, dotčený výrobce nebo dovozce do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Evropskou komisí informován, navrhne alternativního poskytovatele a/nebo provede potřebné změny v návrhu smlouvy.

Oznámení ke schválení Komisí musí obsahovat:

  • totožnost třetí strany, kterou navrhuje jmenovat jako provozovatele primárního úložiště („navrhovaný poskytovatel“)
  • návrh smlouvy o uchovávání údajů obsahující klíčové prvky stanovené nařízením nařízení (EU) 2018/573.

Dle přílohy I části A odst. 2 nařízení (EU) 2018/574 musí být k tomuto oznámení doloženo:

  1. písemné prohlášení o technické a provozní odbornosti podle článku 4 nařízení (EU) 2018/573;
  2. písemné prohlášení o právní a finanční nezávislosti podle článku 8 nařízení (EU) 2018/573;
  3. tabulku znázorňující srovnání mezi smluvními ustanoveními a požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2018/573.

Pozn.: V případě smluv o uchovávání údajů mezi poskytovatelem uchovávání údajů a několika propojenými stranami (např. mateřskou společností a jejími dceřinými společnostmi nebo společností, která uvádí na trh výrobek pod vlastní značkou a její dodavatel, který ve skutečnosti vyrábí tento výrobek), pokud to bude možné, jsou žádáni, aby smlouvu oznámili společně, aby se zabránilo vícenásobným oznámením stejné smlouvy.

Postup oznámení

Odesílatelé jsou žádáni, aby zaslali požadovanou dokumentaci na následující e-mailovou adresu:

SANTE-TT-SWzavinac.gifec.europa.eu

Odesílatelé by měli očekávat obdržení e-mailu s potvrzením přijetí dokumentů. Pokud toto potvrzení neobdrží do pěti pracovních dnů, je možné se obrátit na sekretariát SANTE B2 Tobacco Control na následující čísla: +32 229-96269 nebo +32 229-92406.

Odesílatelé jsou žádáni o:

  1. Použití následujících vzorů pro účely odeslání oznámení:
  • písemné prohlášení o technické a provozní odbornosti (v příloze);
  • písemné prohlášení o právní a finanční nezávislosti (včetně případných subdodavatelů) (v příloze);
  • znázorňující srovnání mezi smluvními ustanoveními a požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2018/573 (v příloze);
  1. odeslání smlouvy o uchovávání dat ve formátu MS Word.

Je nutné vzít na vědomí, že Komise veřejně zpřístupní na internetových stránkách seznam oznámených a schválených třetích stran.

Informace o postupu oznámení jsou dostupné na adrese https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en.