Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Slovníček pojmů

01. 09. 2016
 

Nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny

Nejakostní potraviny 

Nejsou v souladu s požadavky právních předpisů na jakost nebo neodpovídají jakosti deklarované výrobcem, nicméně zjištěné vady charakter potravin výrazně nemění. Na tomto webu chápeme jakost jako dodržování předepsaného složení určeného právními předpisy nebo uvedeného v označení potraviny.

Falšované potraviny

Jako falšované označujeme ty potraviny, u kterých se zjištěná vada týká samé podstaty, charakteru nebo původu potraviny, včetně zásadních porušení požadavků právních předpisů na jakost potravin. O falšování potravin hovoříme mimo jiné i tehdy, pokud je zákazník při nákupu potraviny uváděn v omyl. Například tím, že jsou mu zamlčeny nebo zkresleny důležité informace o složení potraviny nebo o jejím původu.

Nebezpečné potraviny 

Potraviny, u kterých bylo zjištěno porušení povinnosti dodržet požadavky na bezpečnost potravin stanovené právním předpisem např. překročení hygienického limitu pro cizorodé látky, použití nedovoleného množství aditivních látek (tzv. „E“ - „éček“), nedodržení mikrobiologických požadavků. Bezpečnost potravin může být také ohrožena přítomností cizorodých předmětů v potravinách, jakými jsou např. písek, skořápky, střípky skla atd.

Alergeny

Přítomnost látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost („alergenů“) v potravině musí být vyznačena ve složení výrobku způsobem dle Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům („nařízení“). . Seznam alergenů je uveden v příloze II nařízení a jedná se o lepek (obiloviny ho obsahující), korýše, vejce, ryby, arašídy, sója, mléko (laktóza), suché skořápkové plody (např. mandle, ořechy – lískové, vlašské, pekanové, para), celer, hořčici, sezam, oxid siřičitý (SO2) a siřičitany v množství vyšším než 10 mg/kg, vlčí bob, měkkýše a výrobky z těchto surovin. Výjimkou jsou potraviny, u nichž je z názvu výrobku jednoznačně jasné, že ve výrobku je tento alergen přítomen (např. máslo).

Datum spotřeby

Datum minimální trvanlivosti (DMT)

Do tohoto data výrobce garantuje při zachování podmínek skladování jakost potraviny. Potravina může být za určitých podmínek nabízena k prodeji i po tomto datu, ale musí být bezpečná, musí být viditelně označena informací, že se jedná o potravinu s prošlým DMT, a musí být oddělena od ostatních nabízených potravin. Nestačí, když jsou prošlé potraviny označeny jako „akce“ nebo „sleva“.

Datum použitelnosti, spotřebujte do (DP)

Po tomto datu se již potravina nesmí nabízet k prodeji, neboť nelze zaručit její bezpečnost. Datem použitelnosti jsou označovány rychle se kazící potraviny (např. šunka).

Označení na obale potraviny

Písemné, obrázkové a grafické údaje na obale. Musí být provedeno stanoveným způsobem, nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl. Jedná se zejména o název potraviny, informace o složení výrobku, jeho výrobci či distributorovi, zemi původu, hmotnosti výrobku a v neposlední řadě o datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivost. Jsou to také údaje uvedené nad rámec požadavků právních předpisů (tedy dobrovolně).

Deklarace na obale - někdy se používá ve stejném smyslu jako „označení na obale“.

RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva. Jedná se o informační systém, ve kterém jsou zapojeny všechny členské země Evropské unie. Slouží k rychlému předávání informací o nebezpečných potravinách a krmivech, které ohrožují spotřebitele a byly zjištěny tržní síti v rámci Evropské unie.
Více informací naleznete zde.

AAC systém – Administrative Assistance and Cooperation system

Systém správní pomoci a spolupráce. Uváděn též jako AAC systém (případně „AACS“) slouží ke sdílení informací mezi členskými státy Evropské unie o podvodech, falšování, pašování a klamání, týkající se potravin a krmiv s přeshraničním dopadem. Kromě podvodů v potravinách by měl systém sloužit i pro další administrativní spolupráci mezi členskými státy Evropské unie.

Nabývací doklady

U každého výrobku je povinnost umožnit sledovatelnost cesty od výrobce až do maloobchodu. Ten, kdo uvádí výrobek na trh, musí být schopen doložit, odkud výrobek získal. Jedná se o dodací listy, faktury apod. Pomocí těchto dokladů musí být možné vysledovat výrobek až do výrobního závodu, kde byl vyroben a ve své podstatě až k místu původu surovin a zároveň musí výrobce potraviny být schopen doložit, komu své výrobky dodal. Povinnost doložit, komu byla potravina prodána, se samozřejmě nevztahuje na maloobchod.

Kvalita potravin

Celková kvalita potravin s ohledem na požadavky a přání nás, konzumentů, je určována senzorickými vlastnostmi, chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi, množstvím mikrobiologických a toxikologických kontaminantů, dobou trvanlivosti, balením a značením.

Definovat kvalitu produktu lze i jako souhrn vlastností a znaků produktu, které určují schopnost produktu uspokojit stávající i předpokládané potřeby.

Potraviny, které jsou nám spotřebitelům nabízeny k prodeji, musí být bezpečné. Za bezpečné se nepovažují potraviny, které jsou zdraví škodlivé (obsahující patogeny, toxické látky apod.) nebo potraviny nevhodné k lidské spotřebě (z důvodu hniloby, kažení nebo rozkladu, případně z důvodu kontaminace cizorodými látkami).

Jakost potraviny se skládá z několika složek zahrnujících senzorickou jakost, nutriční hodnotu a faktory zvyšující naši ochotu výrobek zakoupit (způsob balení, jednoduchost přípravy, trvanlivost atd.).

 

 

Kvalita potravin2.jpg

Místo kontroly

Místo kontroly je konkrétní místo, kde proběhla úřední kontrola. Kontroly mohou probíhat v obchodě, ve výrobě (přímo u výrobce), ve skladu u distributora, během přepravy potravin atd.

Potravina

Podle evropské legislativy se potravinou rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat. Patří sem i nápoje, žvýkačky a voda.
Co není potravinou – podle legislativy potraviny nezahrnují:
  • Krmiva
  • Živá zvířata, pokud nejsou připravena pro uvedení na trh k lidské spotřebě
  • Rostliny před sklizní
  • Léčivé přípravky
  • Kosmetické přípravky
  • Tabák a tabákové výrobky
  • Omamné a psychotropní látky
  • Rezidua a kontaminující látky

Provozovatel potravinářského podniku

Provozovatel potravinářského podniku (PPP) - s tímto pojmem pracuje potravinářská legislativa. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu odpovědnou za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí. Potravinářským podnikem je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. PPP jsou výrobci i prodejci.

Sekce „Provozovny“

V sekci jsou zveřejňovány provozovny nebo části provozoven, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci úřední kontroly uzavřela (uložila zákaz užívání prostor) z důvodů závažného porušení hygienických předpisů. Mezi častá porušení patří výrazně zanedbaný úklid, plísně a nečistoty na stěnách a podlahách, poškození stěn, hromadění odpadů, absence přístupu k tekoucí vodě či tekoucí teplé vodě, výskyt škůdců nebo myšího trusu. Záznamy o uzavřených provozovnách jsou doplněny fotografiemi. Pokud kontrolovaná osoba zajistí nápravu zjištěných nedostatků a zákaz je uvolněn, je u provozovny na webu doplněna informace o jejím znovuotevření. Záznamy je možné zobrazit jako seznam, nebo pro lepší přehled na mapě ČR.

Stopové množství

Jedná se o velmi malé množství určité látky, často na hranici detekovatelnosti/zjistitelnosti laboratorními metodami. Alergikovi může však i takové množství alergenu způsobit vážné zdravotní komplikace.

Šarže

Označení výrobků vyrobených „naráz“ v jednom čase, v jednom místě, ze stejné suroviny a stejnou technologií tzv. z jedné dávky. Lze se proto oprávněně domnívat, že všechny výrobky označené stejnou šarží mají stejné vlastnosti. Skutečnost, že někdy výrobce u jedné šarže použije v označení výrobku několik různých dat minimální trvanlivosti, není relevantní.

Uvádění na trh

Znamená držení potravin za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

Tematické kontroly

Jedná se o tematické kontrolní akce zaměřené na určitou problematiku trhu (např. na komoditu). Výsledky těchto kontrol, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní srovnatelnou skupinu potravin, obsahují jak negativní, tak i pozitivní zjištění. V sekci Tematické kontroly jsou uvedeny všechny šarže potravin, které byly v rámci kontrolní akce zkontrolovány, a to i ty, které vyhověly právním předpisům.