Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Sledovatelnost tabákových výrobků

08. 02. 2019
 

Od 20. května 2019 začne v praxi fungovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků, který má být zásadní při řešení problematiky nelegálního obchodu s tabákovými výrobky v Evropě. Jedná se o celosvětově ojedinělý systém, který má vysoké nároky na přenos dat a vysoce vyvinutou informačně-technologickou infrastrukturu. Lze ovšem očekávat, že sledovatelnost bezesporu přinese velké nároky na dotčené subjekty, změny v produkčních linkách, finanční investice do vybavení a zvýšenou časovou náročnost prováděných operací. Nová povinnost se dotkne každého, kdo vyrábí, dováží, vyváží, distribuuje či prodává tabákové výrobky. Zpočátku budou sledovány cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, s pětiletým odstupem se od roku 2024 rozšíří povinnost také na další výrobky, jako doutníky, doutníčky, dýmkový tabák nebo tabák určený do vodních dýmek. Jaké nastanou změny pro obchodování s tabákovými výrobky?

Již od roku 2014, kdy vstoupila v platnost tzv. tabáková směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, bylo jasné, že bude v Evropské unii zaveden unikátní systém, pomocí kterého bude sledován pohyb každé krabičky cigaret a tabáku. V roce 2018 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků, které upřesnilo, jak bude celý velice složitý systém vypadat. Základními prvky je označování každého jednotkového balení, tedy například krabičky cigaret, jedinečným identifikátorem, přidělení identifikačních kódů všem zúčastněným hospodářským subjektům od výrobců až po první maloobchodní prodejce a jejich zařízení, zaznamenávání dat o tabákových výrobcích a jejich předávání do systému úložišť.

Povinnosti hospodářských subjektů

Povinnost zaznamenávat události a předávat je do systému úložišť mají všechny hospodářské subjekty zapojené do obchodu s tabákovými výrobky od výrobce až po poslední hospodářský subjekt, jenž bezprostředně předchází prvnímu maloobchodnímu prodejci. První maloobchodní prodejnou se rozumí zařízení, kde se tabákové výrobky poprvé uvádějí na trh. Typicky se jedná např. o trafiku, supermarket nebo internetový obchod. Posledním zaznamenaným pohybem bude tedy odeslání tabákových výrobků na tuto první maloobchodní prodejnu, nicméně i konečný prodejce musí určité povinnosti plnit. Povinnost se vztahuje rovněž na přepravní společnosti zajišťující dopravu tabákových výrobků v případě, že přeprava zahrnuje překládku zásilek nebo jejich uskladnění.

Záznam a předávání informací do systému sledovatelnosti bude prováděno za pomoci zařízení, které bude schopné skenovat jedinečné identifikátory a předávat do úložišť rovněž informace o transakcích. Jedná se o čtečky kódů, ale také jiné softwarové a hardwarové vybavení. Povinnost poskytnout zařízení dovozcům a distributorům leží na výrobcích tabákových výrobků.

Rozsah povinností se liší v závislosti na postavení ve výrobním, distributorském a prodejním řetězci. Nejvíce jich mají výrobci a nejméně pak provozovatelé prvních maloobchodních prodejen. Nicméně pro účelné fungování systému sledovatelnosti se musí zapojit každý, kdo je do výroby a prodeje tabákových výrobků zapojen. Dále je uvedeno jednoduché shrnutí povinností.

Výrobce, dovozce, vývozce

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro jednotková, příp. skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • zakódovat jedinečné identifikátory a aplikovat je na balení, doplnit časové razítko a ověřit je prostředkem k ověření neoprávněné manipulace
 • Jedinečné identifikátory musí být aplikovány před dovozem do EU
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt do svého sjednaného primárního úložiště všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, finanční transakce)

Distributor, velkoobchodník

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • Zakódovat a aplikovat identifikační kódy na skupinová balení
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt prostřednictvím routeru všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, příjem do zařízení, finanční transakce)

Maloobchodní prodejce

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt a zařízení, aby se zajistilo, že další hospodářské subjekty mohou do maloobchodní prodejny dodávat zboží
 • Je možné si na základě plného souhlasu zařídit, aby jejich žádosti o identifikační kódy podal jeden z jejich distributorů nebo velkoobchodníků, která je již registrovaná

Kopie výše uvedených informací odeslaných hospodářskými subjekty do primárního úložiště buď přímo, nebo prostřednictvím routeru budou dále přenášeny do sekundárního úložiště, jehož provozovatelem bude společnost Dentsu Aegis Network Switzerland AG. Toto sekundární úložiště bude shromažďovat data z celé EU a bude sloužit pro kontrolní orgány k vyhledávání informací o tabákových výrobcích dostupných na trhu v ČR.

Co je jedinečný identifikátor?

Jedinečným identifikátorem bude označeno každé jednotkové balení tabákových výrobků. Jedná se o alfanumerický kód, který je zakódovaný nejčastěji do jedno nebo dvourozměrného čárového kódu, který se neodstranitelně umisťuje na obal výrobku. Může se jednat o datovou matici, QR kód nebo DotCode.

Vydávání kódů

Vydavatel identifikátorů musí být finančně a právně nezávislý na tabákovém průmyslu. Vydavatelem v České republice bude Státní tiskárna cenin, státní podnik, která se zabývá také výrobou bankovek, osobních a cestovních dokladů, dokladů pro řidiče a dalších cenin. Jmenování Usnesením vlády ČR proběhlo již na konci roku 2018 a vydavatel získal rovněž potřebný kód v souladu s normou ISO/IEC 15459-2, bez něhož by nemohl jedinečné identifikátory vydávat. Vydavatel identifikátorů bude přijímat žádosti jak o jedinečné identifikátory hospodářských subjektů, zařízení a strojů, tak o jedinečné identifikátory na úrovní jednotkových či skupinových balení tabákových výrobků. Státní tiskárna bude provozovat webovou stránku a helpdesk na podporu hospodářských subjektů a pro zajištění hladkého průběhu zavedení systému sledovatelnosti.

Kontrola

Ke kontrole tabákových výrobků je v ČR kompetentní Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která je přímo podřízená Ministerstvu zemědělství. Základní povinnosti hospodářských subjektů vztahující se ke sledovatelnosti tabákových výrobků a rovněž kompetence ke kontrole jsou dány zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.  Při kontrolní činnosti budou inspektoři SZPI přistupovat do sekundárního úložiště a pomocí načtení jedinečných identifikátorů na baleních tabákových výrobků získat informace o pohybu a prodeji tabákového výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce. Bude tak umožněno odhalení míst, kde tabákové výrobky nelegálně vstupují na trh či z něj vystupují. Bude možné také získávat automatická upozornění na podezřelé pohyby či transakce a pravidelné zprávy dle definovaných parametrů.