Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Pravidla pro balené vody

11. 11. 2011
 

Pravidla pro balené vody

Požadavky na jakost, zdravotní nezávadnost balených vod a na způsoby jejich úpravy jsou stanovena zejména ve vyhlášce 275/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, některá pravidla pro balené pitné vody pak z vyhlášky 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle vyhlášky 275/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozlišujeme 4 druhy balených vod – přírodní minerální, pramenitou, kojeneckou a pitnou vodu. Každý druh má stanoveny požadavky na zdroj, povolené způsoby úpravy, ukazatele jakosti a zdravotní nezávadnosti (požadavky mikrobiologické, chemické a fyzikální) a na označování.
Na obale přírodní pramenité, pramenité a kojenecké vody musí spotřebitel najít informace typu vody (např. že jde o vodu kojeneckou), o lokalitě, kde se zdroj využívá a název zdroje a informace o způsobu skladování. Naopak nesmí být uváděny informace naznačující vlastnosti, které tato voda nemá nebo které by mohly vést k záměně s jiným druhem balené vody. Tímto se myslí např. odkazy na minerálku, minerální vodu. Nelze také uvádět údaje týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí.
Na přírodních minerálních a pramenitých vodách je možné uvést, že jsou vhodné pro přípravu kojenecké stravy, pokud splní fyzikálně-chemické a jakostní požadavky pro kojenecké vody. Pokud tyto vody obsahují více než 0,5g CO2 na litr, musí být spotřebitel upozorněn, že pokud je voda použita pro kojence, musí být CO2 odstraněn varem.
Vody pro výrobu balených vod (mimo vodu pitnou) lze od zdroje do výroby přepravovat pouze potrubím.
Pro spotřebitele jsou důležité i další schválené doplňující informace, které lze v označování výrobku najít a které vychází z přílohy 7 vyhlášky 275/2004 Sb. V příloze jsou uvedeny podmínky, za kterých lze na etiketě uvést např., že voda je „s velmi nízkým nebo nízkým obsahem minerálních látek“, že „obsahuje vápník nebo hořčík“, že „je vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku“, nebo že je „perlivá nebo neperlivá“. Voda perlivá je definována jako „voda uvolňující za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý“. Dnes běžně definovaný termín „jemně perlivá“ není vyhláškou upraven, z pohledu práva jde o vodu perlivou, kde výrobci snížili dávkování CO2.
Mezi balené vody nejsou zařazeny minerální vody z léčivých zdrojů a ochucené vody. Ochucené vody, ať už minerální, pramenité nebo pitné, jsou řazeny mezi nealkoholické nápoje (vyhláška 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Požadavky na minerální vody z léčivých zdrojů jsou pak zapracovány do tzv. lázeňského zákona 164/2001 Sb. a do vyhlášky 423/2001 Sb.

Balené přírodní minerální vody:

Podle obsahu CO2 jsou rozlišeny na přirozeně sycené, obohacené, sycené, dekarbonované a nesycené. Na obale musí mít kromě údajů povinných pro všechny druhy balených vod (mimo pitných) uvedeno i analytické složení a obsah CO2 a pokud přírodní minerální voda obsahuje více než 1,5mg fluoridů/l i upozornění, že není vhodná k pravidelné konzumaci kojenci a dětmi do 7 let.

Balené pramenité vody:

Na obale musí mít kromě údajů povinných pro všechny druhy balených vod (mimo pitných) uvedeno i informaci, zda jde o pramenitou vodu sycenou nebo nesycenou. V případě sycení, musí výrobce uvést i obsah CO2.

Balené kojenecké vody:

Na obale musí mít kromě údajů povinných pro všechny druhy balených vod (mimo pitných) uvedeno i charakteristické složení vody s analyty minimálně v rozsahu uvedeném ve vyhlášce (seznam povinných analytů zahrnuje např. obsah rozpuštěných pevných látek, vápníku, sodíku, dusičnanů, fluoridů,…). Pokud je voda sycena CO2, musí se to spotřebitel z obalu dozvědět, včetně obsahu CO2. Dále zde musí být uvedena informace o nutnosti odstranit CO2 varem, pokud je voda použita pro kojence a obsahuje CO2 více než 0,5g/l. Všechny tyto informace lze nalézt jen na vodách tuzemských výrobců nebo dovozců – voda z jiných členských států nebo voda dovezená do ČR přes jiné členské státy může mít informace pro spotřebitele jiné, protože jde o tzv. neharmonizovanou sféru, kterou si upravuje svými národními předpisy každý členský stát sám.

Balené pitné vody:

Na obale musí být uveden údaj o případném sycení, a pokud je voda sycena, pak i údajem o obsahu CO2. Také zde musí být uveden údaj o skladování, u obalů větších než 5l pak i údaji o podmínkách úchovy a době spotřeby po otevření obalu. Pitná voda může být uměle doplněna minerálními látkami, pak jde o vodu mineralizovanou a na obale musí být uveden seznam doplněných látek a jejich obsah ve vodě po doplnění.


Aktualizováno: 7. 4. 2020


Zpracoval: Ing. Michaela Mezerová