Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI ke kontrole hmotnosti

21. 12. 2022
 

Dotaz:

  1. Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin označených symbolem „e“ nebo potravin, u kterých podmínky uvádění množství stanoví přímo použitelný evropský předpis, a jaká ukládat opatření?
  2. Jak přistupovat ke kontrole množství u potravin, které mají vnitrostátním předpisem stanovenou odchylku pro množství, a jaká ukládat opatření?

Odpověď:

  1. Potravina je označena symbolem „e“ pro množství, nebo podmínky uvádění množství u dané potraviny stanoví přímo použitelný evropský předpis: potravina musí splňovat požadavek na „e“ nebo požadavky příslušného předpisu (bez ohledu na původ potraviny).

Při kontrole bude aplikován tento přístup:

  1. Jestliže při měření nevyhoví vzorek / vzorky označené symbolem „e“ pro množství, budou vyhodnoceny jako „N“ – nevyhovující. Pro odchylku hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ platí dle bodu 1.3. Přílohy 1 vyhlášky č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších předpisů, že „symbolem „e“ … nesmí být v dávce opatřeno žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší, než je dvojnásobek přípustné záporné odchylky obsahu uvedené v tabulce v bodě 2.4“ této přílohy.
  2. Jestliže při měření nevyhoví vzorek / vzorky, u kterých podmínky uvádění množství stanoví přímo použitelný evropský předpis, budou vyhodnoceny jako „N“ – nevyhovující.

Uložené opatření bude v obou případech vztaženo na celou vyrobenou šarži.

Šarží se rozumí podle ust. § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších přepisů, množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek.

Zjištění o nedostatcích u potravin označených symbolem „e“ pro množství dle bodu A. písm. a) bude podle § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předáno Českému metrologickému institutu, který dle § 14 odst. 1 písm. g) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem „e“.

  1. Ostatní potraviny, jiné než pod bodem A, které mají vnitrostátním předpisem stanovenou odchylku pro množství.

Pokud má potravina v národní české komoditní vyhlášce stanovené záporné odchylky pro uváděné množství, zohlední se tyto odchylky; nejsou-li záporné odchylky stanoveny – potravina musí mít čisté množství nebo větší. Pokud kontrolovaná potravina nebude ani s přihlédnutím k povolené odchylce vyhovovat deklarovanému množství, bude to kvalifikováno jako porušení článku 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 – tj. uvádění zavádějící informace o množství potraviny (čistém množství).

Pokud má potravina v národní české komoditní vyhlášce stanovené záporné odchylky pro uváděné množství, bude se praktikovat stejný přístup k potravinám z ČR a třetích zemí i z jiných členských států, aby nebyly kladeny překážky volnému pohybu zboží. Kontrola hmotnosti u těchto potravin bude prováděna prioritně u výrobců a ve skladech dovozců. Jestliže při měření vzorek / vzorky nevyhoví, budou vyhodnoceny jako „N“. Uložené opatření bude vztaženo na celou vyrobenou / dovezenou šarži.

V obchodech bude kontrola probíhat jen v odůvodněných případech, např. při podnětu ke kontrole, vždy s dořešením u výrobce / dovozce. Ke kontrole množství bude v obchodě odebrán vzorek přítomné šarže potraviny. Jestliže při měření vzorek nevyhoví, bude vyhodnocen jako „N“ – nevyhovující. Je možné volit zejména tato opatření:

  • dle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 146/2002 Sb. tj. zákaz uvádění na trh hmotnosti nevyhovujících potravin na celou šarži nebo
  • dle § 5 odst. 1 písm. c) k odstranění zjištěných nedostatků, např. „kontrolovaná osoba provede kontrolu šarže (konkretizované) potraviny uváděné na trh a vyřadí kusy této potraviny hmotnosti nevyhovující“

Při volbě typu opatření se zohlední okolnosti konkrétního případu.   

V obchodní síti u potravin živočišného původu bude vždy následovat oznámení případu místně příslušné krajské veterinární správě.

Privátní značky prodejců: kontrola bude probíhat i v obchodě; jestliže při měření v laboratoři vzorek / vzorky nevyhoví, budou vyhodnoceny jako „N“. Uložené opatření bude vztaženo na celou vyrobenou šarži.