Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k povinnosti provozovatele vést evidenční knihu vstupů a výstupů

24. 09. 2019
 

Účelem tohoto stanoviska je vymezit, kdo má povinnost vést evidenční knihu vstupů a výstupů a její náležitosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274.

Právní rámec

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (dále jen „nařízení (EU) 2018/273“).
 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (dále jen „nařízení (EU) 2018/274“).
 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“).
 • Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“).

V souladu s čl. 147 nařízení (EU) č. 1308/2013 platí, že fyzické či právnické osoby a jejich seskupení, které za účelem výkonu svého podnikání mají v držení produkty v odvětví vína, především producenti, stáčírny, zpracovatelé a obchodníci, vedou o uvedených produktech evidenci zaznamenávající vstupy a výstupy těchto produktů.

Evidenční kniha musí být vedena samostatně pro každý podnik. [čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) 2018/273]

Evidenční kniha se vede přímo v zařízení, kde se výrobky skladují. [čl. 28 odst. 5 nařízení (EU) 2018/273]

 1. Výjimky z této obecné povinnosti jsou stanoveny nařízením (EU) 2018/273.

Dle článku 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu

 1. hospodářské subjekty,které skladují nebo prodávají výlučně vinařské výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů, které jsou označeny etiketou a opatřeny jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů u zahuštěného hroznového moštu, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu, a 100 litrů u všech ostatních výrobků;
 2. hospodářské subjekty prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě;
 3. maloobchodníci[1].

Tyto subjekty nemusejí vést evidenční knihu, je-li u nich kdykoli možné provést kontrolu vstupů a výstupů na základě obchodní dokumentace používané pro finanční účetnictví. [viz čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2018/273]

 1. Provozovatel, který ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu, tak
 • VÝLUČNĚ
  • skladuje nebo prodává zahuštěný hroznový mošt, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu v nádobách o max. objemu 10 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem a označeny etiketou, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů;
  • skladuje nebo prodává vinařské výrobky (vyjma zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu) V NÁDOBÁCH (nikoli však z nádob, jako čepované víno) o max. objemu 10 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem a označeny etiketou, jestliže celkové množství nepřekročí 100 litrů (nejčastěji tedy víno);
 1. Provozovatel, který ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu, tak
 • prodává nápoje POUZE ke spotřebě na místě (provozovny společného stravování).
 1. Provozovatel, který ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu, tak
 • MUSÍ:  provádět podnikatelskou obchodní činnost, která zahrnuje přímý prodej vína a moštu spotřebiteli v malém množství (tj. v souladu s § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 321/2004 Sb. PPP neprodá spotřebiteli za jeden vinařský rok více než 750 hl vína v obalu určeném pro spotřebitele a 1 000 litrů sudového vína).
 • NESMÍ:
  • používat sklepy vybavené ke skladování PRIMÁRNĚ vína
  • používat zařízení pro plnění vína do nádob ve větším množství (tj. jakékoliv zařízení, které je uzpůsobeno k plnění vína ve větším množství např. stáčecí linka nebo pomocí hnacího plynu, čerpadla)

Výjimky z této obecné povinnosti vést evidenční knihy lze uplatnit pouze ke konkrétnímu hospodářskému subjektu (IČ), nikoli zvlášť dle účelu provozovny. Tedy není možné v rámci jednoho subjektu při více činnostech na různých provozovnách (např. výroba, stáčírna aj.), vyčleňovat jednotlivé činnosti nebo provozovny zvlášť (např. maloobchodní prodejna).

Provozovatel, jehož činnost nelze zařadit pod žádnou z výše uvedených výjimek podle čl. 28 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) 2018/273, je povinen vést evidenční knihy pro každý podnik samostatně tam, kde se výrobky skladují.

Pozn. V případě, že provozovatel spadá pod výjimku stanovenou v článku 28 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) 2018/273, musí kdykoli na žádost inspektora předložit obchodní dokumentaci (faktury, nabývací doklady, aj.) pro finanční účetnictví, vztahující se k produktům skladovaným na provozovně.

To znamená, že pokud nebude v místě skladování produktů předložena obchodní dokumentace (faktury, dodací listy, aj.), tak provozovatel nenaplnil podmínku možnosti zproštění z povinnosti vedení evidenční knihy, a tudíž evidenční knihu vést musí.

 1. Příklady:

NEMUSÍ VÉST

 1. Provozovatel, který prodává nápoje pouze ke spotřebě na místě spotřebiteli, nemusí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh.
  • Tento provozovatel spadá pod výjimku z ustanovení čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/273. Tedy jedná se o provozovnu společného stravování (restaurace).
 2. Provozovatel, který pouze prodává čepované víno v malém množství bez použití zařízení pro plnění do nádob ve větším množství a/nebo nepoužívá sklepy (sklady) pro skladování primárně vína a/nebo prodává víno v obalu určeném pro spotřebitele přímo spotřebiteli v množství menším než 75 000 litrů za 1 vinařský rok, nemusí vést evidenční knihu (v místě skladování produktů však musí být schopen předložit obchodní dokumentaci na žádost inspektora).
  • Takovýto provozovatel splňuje podmínky definice maloobchodníka, protože:
   • nepoužívá zařízení pro plnění vína do nádob ve větším množství;
   • nepoužívá sklepy vybavené pro skladování primárně vína;
   • jeho přímý prodej vína spotřebiteli nepřesahuje množství 75 000 litrů prodaného vína v obalu určeném pro spotřebitele za vinařský rok.

MUSÍ VÉST

 1. Provozovatel, který vyrábí a/nebo skladuje (je prvním příjemcem vína na území ČR), plní do nádob (stáčecí linka) a/nebo používá zařízení pro plnění vína do nádob (zařízení s hnacím plynem, čerpadlem aj.) pro prodej sudového vína (např. z KEG sudu), musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína (na všech provozovnách, kde jsou produkty skladovány), které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (kompletní evidenční kniha vztahující se pro výrobce - vinaře, dále vzor přílohy 21 a 25 vyhlášky č. 88/2017 Sb. a to v případě prodeje sudových a balených vín).
  • Tento provozovatel, který je výrobce / příjemce, má vždy povinnost vést evidenční knihy bez ohledu na to, jestli jeho činnost současně zahrnuje i další činnosti splňující podmínky definice maloobchodníka.
 2. Pozn. Pokud stáčírna plní vína do nádob za úplatu (pojízdná stáčecí linka), má povinnost vést evidenci ten provozovatel, který si víno nechává plnit.
 3. Provozovatel, který používá zařízení pro plnění vína do nádob (zařízení s hnacím plynem, čerpadlem aj.) pro prodej čepovaného vína (bag in box o objemu 5 až 20 l), musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína (na všech provozovnách, kde jsou produkty skladovány), které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 21 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).
  • Takovýto provozovatel nesplňuje podmínky definice maloobchodníka, protože používá zařízení pro plnění vína do nádob ve větším množství (tj. takové zařízení, které má schopnost / kapacitu[2] plnit víno do nádob ve větším množství).
 4. Provozovatel, který skladuje nebalené víno, které následně plní do obalu určeného pro spotřebitele (zařízení s hnacím plynem, čerpadlem aj.) a které následně prodává spotřebiteli, musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 21 a 22 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).
  • Tento provozovatel, který je stáčírna, má vždy povinnost vést evidenční knihy bez ohledu na to, jestli jeho činnost současně zahrnuje i další činnosti splňující podmínky definice maloobchodníka.
 5. Provozovatel, který skladuje vinařské produkty pro obchodní účely nebo je zapojen do obchodu s nimi a potenciálně je i plní do nádob, musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 21 vyhlášky č. 88/2017 Sb., v případě plnění do nádob i vzor přílohy 22 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).
  • Tento provozovatel, který je dle čl. 2 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) 2018/273 obchodníkem, má vždy povinnost vést evidenční knihy.
 6. Podnikatelé provozující provozovny prodávající vinařské výrobky (o jmenovitém objemu nepřesahujícím 10 litrů označené etiketou a opatřené jednorázovým uzávěrem) přímo konečnému spotřebiteli, které jsou součástí jednoho podniku (IČ) a zároveň jsou zásobovány z jednoho nebo více centrálních skladů, vedou evidenční knihy pouze v těchto distribučních centrech.
  • Pozn. Pokud však budou provozovny, prodávající vinařské výrobky přímo spotřebiteli, zásobovány také mimo centrální sklad podniku, musí v těchto prodejnách evidovat tyto vstupy a výstupy formou evidenčních knih.
 1. Evidenční kniha musí mít jednu z následujících podob (čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2018/274):

 1. očíslované listy v pevné vazbě;

Pozn. Pokud jsou evidenční knihy vedeny v pevné vazbě, záznamy musí být provedeny nevratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uveden podpis osoby, která opravu provedla (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace.

 1. elektronický záznam vykazovaný v souladu s podrobnými předpisy stanovenými příslušnými orgány;

Pozn. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace.

SZPI bude vyžadovat, aby elektronický záznam byl schopen evidovat požadované údaje stanovené prováděcím právním předpisem tj. vyhláška č. 88/2017 Sb., s uvedením jména osoby, která záznam provedla. Každý záznam musí být proveden nevratně a je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla.

 1. vhodný moderní účetní systém schválený příslušnými orgány;

Pozn. Existuje rozpor s ustanovením § 13 odst. 8 věta druhá vyhlášky 88/2017 Sb., dle kterého  účetní program mohou vést jen obchodníci a to jen u balení určeného spotřebiteli – citace: „V případě vín v balení určeném spotřebiteli může obchodník vést evidenci o zásobách vína prostřednictvím účetního programu, přičemž musejí být evidovány všechny údaje uvedené na vzoru v příloze č. 21, s výjimkou údajů vlastní spotřeba a technologické ztráty“.

Aplikační přednost má ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/274 jako přímo použitelný právní předpis. Proto moderní účetní program mohou používat všichni, tedy nejen obchodníci s vínem v balení určeném pro spotřebitele, ale i obchodníci s nebaleným vínem, dále také výrobci a stáčírny aj.

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace, pokud to výše uvedený moderní účetní program dokáže evidovat.

 1. sbírka průvodních dokladů uvádějících datum, kdy byly vypracovány nebo převzaty obchodníky.

Pozn. Sbírku průvodních dokladů lze vést pouze v případě, že každý vstup a výstup (jak uvádí čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/274) lze doložit průvodním dokladem.

Pozn. V případě, že přeprava zásilky bude vyjmuta z povinnosti mít průvodní doklad, jak stanovuje ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení (EU) 2018/273, nelze vést evidenční knihu formou sbírky průvodních dokladů.

Pozn. Subjekt (maloobchodník, obchodník aj.) který prodává výrobek přímo spotřebiteli, kdy nevystavuje (nevypracovává) průvodní doklad, tak nemůže vést evidenční knihu formou sbírky průvodních dokladů, protože nemá průvodní doklady na všechny svoje výstupy.

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy a výstupy, nikoli však pro operace.

SZPI bude vyžadovat, aby evidenční kniha ve formě sbírky průvodních dokladů byla vedena souhrnně na jednom místě, kde jsou produkty skladovány. Proto tato sbírka musí obsahovat průvodní doklady k vinařským produktům nejen na místě skladovaným, ale také již odeslaným, jelikož evidenční kniha je vždy vedena souhrnně a to např. v pevné vazbě (jedna kniha) nebo v uceleném elektronickém programu, případně účetnictví.

Ačkoliv je v ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2018/274 uvedeno, že evidenční knihy musí mít jednu z výše popsaných podob, tak v souladu s ustanovením čl. 30 odstavce 1 nařízení (EU) 2018/273, kdy si členské státy mohou stanovit povinnost vést oddělené účty, nebo upravit stávající evidenční knihy, si Česká republika v ustanovení § 13 odstavce 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb., stanovila, že: „Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 2 až 11. Tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány“.

Česká republika tedy připouští možnost vedení evidenční knihy z části v pevné vazbě, kdy jednotlivé listy v nich musí být průběžně číslovány, nebo v elektronické podobě, kdy použitý program musí zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, který záznam provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla., popř. účetním programem. Není nutno používat jen jednu podobu vedení evidenční knihy uvedenou v čl. 13 odst. 2 písmena a) až d) nařízení (EU) 2018/274.

 

[1] Maloobchodníkem se dle čl. 2 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2018/273 rozumí fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína a moštu spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, avšak s výjimkou osob, které používají sklepy vybavené pro skladování nebo zařízení k plnění vína do nádob ve větším množství, a osob, které prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje.

[2]  Např. 1 litr za 10 sekund, 360 litrů za hodinu, 2 520 litrů za 7 hodin – pracovní doba, pak 17 640 litrů za 4 týdny apod.