Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přístup SZPI k povinnosti provozovatele vést evidenční knihu vstupů a výstupů

03. 05. 2018
 

Účelem tohoto stanoviska je vymezit, kdo má povinnost vést evidenční knihu vstupů a výstupů a její náležitosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274.

Právní rámec

 • Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (dále jen „nařízení (EU) č. 1308/2013“).
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (dále jen „nařízení (EU) 2018/273“).
 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (dále jen „nařízení (EU) 2018/274“).
 • Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 88/2017 Sb.“).

V souladu s čl. 147 nařízení (EU) č. 1308/2013 platí, že fyzické či právnické osoby a jejich seskupení, které za účelem výkonu svého podnikání mají v držení produkty v odvětví vína, především producenti, stáčírny, zpracovatelé a obchodníci, vedou o uvedených produktech evidenci zaznamenávající vstupy a výstupy těchto produktů.

Výjimky z této obecné povinnosti jsou stanoveny nařízením (EU) 2018/273.

Dle článku 28 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu hospodářské subjekty, které skladují nebo prodávají výlučně vinařské výrobky v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů, které jsou označeny etiketou a opatřeny jednorázovým uzávěrem, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů u zahuštěného hroznového moštu, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu, a 100 litrů u všech ostatních výrobků; dále dle článku 28 odst. 1 písm. b) nemusí vést evidenční knihu hospodářské subjekty, které prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě.

Tyto subjekty nemusejí vést evidenční knihu, je-li u nich kdykoli možné provést kontrolu vstupů a výstupů na základě obchodní dokumentace používané pro finanční účetnictví.

Provozovatel, který ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/273 nemusí vést evidenční knihu, tak

 • VÝLUČNĚ
  • skladuje nebo prodává zahuštěný hroznový mošt, včetně rektifikovaného moštového koncentrátu v nádobách o max. objemu 10 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem a označeny etiketou, jestliže celkové množství nepřekročí 5 litrů nebo 5 kilogramů;
  • skladuje nebo prodává vinařské výrobky (vyjma zahuštěného hroznového moštu nebo rektifikovaného moštového koncentrátu) v nádobách (nikoli však z nádob, jako čepované víno) o max. objemu 10 litrů, které jsou opatřeny jednorázovým uzávěrem a označeny etiketou, jestliže celkové množství nepřekročí 100 litrů (nejčastěji tedy víno);
 • prodává nápoje POUZE ke spotřebě na místě (provozovny společného stravování).

Evidenční kniha musí být vedena samostatně pro každý podnik (čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) 2018/273).

Evidenční kniha se vede přímo v zařízení, kde se výrobky skladují (čl. 28 odst. 5 nařízení (EU) 2018/273).

Celkové množství skladovaných nebo prodávaných vinařských výrobků se bude vyhodnocovat ke dni kontroly. Provozovatel musí na základě svých vstupů a výstupů prokázat, že spadá pod výjimku a nemusí tak vést evidenční knihu.

Celkové množství skladovaných nebo prodávaných vinařských výrobků se vztahuje na všechny provozovny hospodářského subjektu (IČ). Proto budou při výpočtu celkového množství zohledněny všechny uskladněné a prodané výrobky na všech provozovnách daného subjektu.

Provozovatel, jehož činnost neodpovídá podmínkám stanoveným v čl. 28 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2018/273, nespadá pod výjimku vést evidenční knihy, a je proto povinen vést evidenční knihy pro každý podnik samostatně tam, kde se výrobky skladují.

Příklady:

 • Provozovatel, který skladuje nebo prodává sudové víno z obalu, který není určen pro spotřebitele (např. KEG sud), musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 25 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).
 • Provozovatel, který skladuje nebo prodává čepované víno z obalu určeného pro spotřebitele (bag in box o objemu 5 až 20 l), musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 21 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).
 • Provozovatel, který skladuje nebalené víno, které následně plní do obalu určeného pro spotřebitele, které následně prodává spotřebiteli, musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty (vzor přílohy 21 a 22 vyhlášky č. 88/2017 Sb.)
 • Provozovatel, který sice splňuje část požadavku podle čl. 28 odst. 1 písm. a) (např. prodává pouze balené víno v souladu s požadavky tohoto ustanovení), ale zahuštěný hroznový mošt prodává nad rámec stanovených podmínek, musí vést evidenční knihu na všechny produkty v odvětví vína, které uvádí na trh, bez rozdílu zda se jedná o balené či nebalené produkty. V případě zahuštěného hroznového moštu či rektifikovaného moštového koncentrátu se vede evidenční kniha dle vzoru uvedeném v příloze 21 vyhlášky č. 88/2017 Sb.
 • Provozovatel, který VÝLUČNĚ skladuje nebo prodává (na všech svých provozovnách) víno v obalu určeném pro spotřebitele o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů (prodejní jednotka, např. PET láhev, skleněná láhev, bag in box o max. objemu 10 l), jestliže celkové množství nepřekročí 100 l, je zproštěn z povinnosti vedení evidenční knihy.
  • V případě, že provozovatel spadá pod výjimku stanovenou v článku 28 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2018/273, musí kdykoli na žádost inspektora předložit obchodní dokumentaci (faktury, nabývací doklady, aj.) pro finanční účetnictví, vztahující se k produktům skladovaným na provozovně.
  • Tedy pokud nebude v místě skladování produktů předložena obchodní dokumentace (faktury, dodací listy, aj.), tak provozovatel nenaplnil podmínku možnosti zproštění z povinnosti vedení evidenční knihy, a tudíž evidenční knihu vést musí.
 • Provozovny prodávající vinařské výrobky (o jmenovitém objemu nepřesahujícím 10 litrů označené etiketou a opatřené jednorázovým uzávěrem) přímo konečnému spotřebiteli, které jsou součástí jednoho podniku (IČ) a zároveň jsou zásobovány z jednoho nebo více centrálních skladů, vedou evidenční knihy pouze v těchto distribučních centrech.
  • Pokud však budou provozovny, prodávající vinařské výrobky přímo spotřebiteli, zásobovány také mimo centrální sklad podniku, musí v těchto prodejnách evidovat tyto vstupy a výstupy formou evidenčních knih.

Evidenční kniha musí mít jednu z následujících podob (čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2018/274):

 1. očíslované listy v pevné vazbě;

Pozn. Pokud jsou evidenční knihy vedeny v pevné vazbě, záznamy musí být provedeny nevratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uveden podpis osoby, která opravu provedla (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace.

 1. elektronický záznam vykazovaný v souladu s podrobnými předpisy stanovenými příslušnými orgány;

Pozn. V případě, že jsou evidenční knihy vedeny v elektronické podobě, musí použitý program zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, která záznam provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb.).

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace.

SZPI bude vyžadovat, aby elektronický záznam byl schopen evidovat požadované údaje stanovené prováděcím právním předpisem tj. vyhláška č. 88/2017 Sb., s uvedením jména osoby, která záznam provedla. Každý záznam musí být proveden nevratně a je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla.

 1. vhodný moderní účetní systém schválený příslušnými orgány;

Pozn. Existuje rozpor s ustanovením § 13 odst. 8 věta druhá vyhlášky 88/2017 Sb., dle kterého  účetní program mohou vést jen obchodníci a to jen u balení určeného spotřebiteli – citace: „V případě vín v balení určeném spotřebiteli může obchodník vést evidenci o zásobách vína prostřednictvím účetního programu, přičemž musejí být evidovány všechny údaje uvedené na vzoru v příloze č. 21, s výjimkou údajů vlastní spotřeba a technologické ztráty“.

Aplikační přednost má ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/274 jako přímo použitelný právní předpis. Proto moderní účetní program mohou používat všichni, tedy nejen obchodníci s vínem v balení určeném pro spotřebitele, ale i obchodníci s nebaleným vínem, dále také výrobci a stáčírny aj.

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy, výstupy i operace, pokud to výše uvedený moderní účetní program dokáže evidovat.

 1. sbírka průvodních dokladů uvádějících datum, kdy byly vypracovány nebo převzaty obchodníky.

Pozn. Sbírku průvodních dokladů lze vést pouze v případě, že každý vstup a výstup (jak uvádí čl. 13 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/274) lze doložit průvodním dokladem.

Pozn. V případě, že přeprava zásilky bude vyjmuta z povinnosti mít průvodní doklad, jak stanovuje ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení (EU) 2018/273, nelze vést evidenční knihu formou sbírky průvodních dokladů.

Pozn. Subjekt (maloobchodník, obchodník aj.) který prodává výrobek přímo spotřebiteli, kdy nevystavuje (nevypracovává) průvodní doklad, tak nemůže vést evidenční knihu formou sbírky průvodních dokladů, protože nemá průvodní doklady na všechny svoje výstupy.

Pozn. Podoba této evidenční knihy lze použít pro vstupy a výstupy, nikoli však pro operace.

SZPI bude vyžadovat, aby evidenční kniha ve formě sbírky průvodních dokladů byla vedena souhrnně na jednom místě, kde jsou produkty skladovány. Proto tato sbírka musí obsahovat průvodní doklady k vinařským produktům nejen na místě skladovaným, ale také již odeslaným, jelikož evidenční kniha je vždy vedena souhrnně a to např. v pevné vazbě (jedna kniha) nebo v uceleném elektronickém programu, případně účetnictví.

Ačkoliv je v ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2018/274 uvedeno, že evidenční knihy musí mít jednu z výše popsaných podob, tak v souladu s ustanovením čl. 30 odstavce 1 nařízení (EU) 2018/273, kdy si členské státy mohou stanovit povinnost vést oddělené účty, nebo upravit stávající evidenční knihy, si Česká republika v ustanovení § 13 odstavce 1 vyhlášky č. 88/2017 Sb., stanovila, že: „Evidenční knihy tvoří evidence vedená na vzorech uvedených v odstavcích 2 až 11. Tato evidence může být rozdělena do několika evidenčních knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo v elektronické podobě a listy v nich musí být průběžně číslovány“.

Česká republika tedy připouští možnost vedení evidenční knihy z části v pevné vazbě, kdy jednotlivé listy v nich musí být průběžně číslovány, nebo v elektronické podobě, kdy použitý program musí zabezpečit, aby každý záznam byl proveden nevratně s uvedením jména osoby, který záznam provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze takovým způsobem, že je viditelný i původní záznam a je uvedeno jméno osoby, která opravu provedla., popř. účetním programem. Není nutno používat jen jednu podobu vedení evidenční knihy uvedenou v čl. 13 odst. 2 písmena a) až d) nařízení (EU) 2018/274.