Stáhněte si mobilní aplikaci Stáhněte si mobilní aplikaci
Přejít na:

Přehled požadavků na šumivá vína

09. 04. 2021
 

Požadavky na označování vybraných produktů z révy vinné dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 a nařízení Komise (EU) 2019/33

Povinné údaje dle článku 118 a 119 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

 • označení druhu výrobku z révy vinné (např. šumivé víno aj.);
 • výrazy CHOP a název CHOP (pokud výrobek splňuje požadavky CHOP);
 • skutečný obsah alkoholu v % objemových;
 • uvedení provenience;
 • název producenta (výrobce) nebo prodejce;
 • u dovážených vín název dovozce;
 • údaj o obsahu cukru.

Nepovinné údaje dle článku 120 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013

 • ročník sklizně;
 • název moštové odrůdy (v případě šumivých vín a jakostních šumivých vín mohou být názvy moštových odrůd použité pro doplnění popisu výrobku, a to „Pinot blanc“, „Pinot noir“, „Pinot meunier“ nebo „Pinot gris“, a odpovídající názvy v ostatních jazycích Unie nahrazeny synonymem „Pinot“);
 • tradiční výrazy u vín s CHOP / CHZO;
 • symbol Unie označující CHOP / CHZO;
 • údaje o určitých výrobních metodách aj.

Obchodní úprava vybraných výrobků dle nařízení Komise (EU) 2019/33

(vybraná ustanovení vztahující se k těmto výrobkům)

 • odchylky týkající se výroby ve vymezené zeměpisné oblasti pro šumivé víno s CHOP -  pokud to umožňuje specifikace výrobku, může být výrobek vinifikován mimo oblast nacházející se v bezprostřední blízkosti dané vymezené oblasti (pokud se tento postup používal před dnem 1. 3. 1986) (ustanovení čl. 5 odst. 2 daného nařízení);
   
 • údaj o provenienci (ustanovení článku 45 daného nařízení)
  • Slovy „víno z (…)“, „vyrobeno v (…)“, „výrobek z (…)“ nebo „sekt z (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním názvu členského státu, na jejichž území byly hrozny sklizeny a zpracovány na víno;
  • U daných produktů bez CHOP / CHZO může být údaj nahrazen údajem „vyrobeno v (…)“, nebo rovnocenným výrazem, s doplněním členského státu, v němž došlo k druhotnému kvašení.
 • údaj o výrobci[1] (producentovi) nebo prodejci[2] (ustanovení článku 46 daného nařízení)
  • Údaj o výrobci tak lze uvést i v případě, že druhotné kvašení bude provedeno za úplatu jiným subjektem (na jiném místě), tedy výrobce si „produkt nechá zpracovat“.
  • Naopak údaj o prodejci bude uveden vždy, pokud se nejedná o výrobce. Bude se tedy jednat o subjekt, který pouze nakupuje a dále uvádí tyto produkty do oběhu.
  • V označení se uvede název a adresa výrobce nebo prodejce společně s výrazy „výrobce“ nebo „vyrobeno v (…)“ a „prodejce“ nebo „prodáváno (…)“ nebo rovnocenným výrazem.
    
 • výrazy[3] (ustanovení článku 48 odst. 1 daného nařízení) „šumivé víno dosycené oxidem uhličitým“ se doplní slovy „získáno dosycením oxidem uhličitým“ uvedenými písmem stejného typu a velikostí, a to i v případě, kdy lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat dle čl. 119 odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013;
   
 • u jakostních šumivých vín je možné vynechat odkaz na druh výrobku z révy vinné u vín, jejichž etikety obsahují výraz „Sekt“ (ustanovení čl. 48 odst. 3 daného nařízení);
   
 • výraz „kvašeno v lahvi“ je možné použít pouze k popisu šumivých vín s CHOP nebo jakostních šumivých vín (ustanovení čl. 53 odst. 3 daného nařízení), pokud:
  • výrobek získal CO2 vlivem druhotného alkoholového kvašení v lahvi,
  • délka výrobního procesu včetně zrání v podniku, v němž byl výrobek vyroben, vypočítaná od začátku kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži, nebyla kratší než 9 měsíců,
  • doba kvašení způsobujícího tvorbu CO2 v kupáži a doba neoddělení kupáže od kalů činí nejméně 90 dnů,
  • výrobek byl oddělen od kalů filtrací pomocí transferní metody nebo jejich odstřelením (degorzáží);
    
 • výrazy „kvašeno v lahvi tradiční metodou“ nebo „tradiční způsob“ nebo „klasická metoda“ nebo „klasická tradiční metoda“ je možné použít pouze k popisu šumivých vín s CHOP nebo jakostních šumivých vín (ustanovení čl. 53 odst. 4 daného nařízení), pokud výrobek:
  • získal CO2 vlivem druhotného alkoholového kvašení v lahvi,
  • zůstal nepřetržitě v kontaktu s kaly po dobu alespoň 9 měsíců v tomtéž podniku od okamžiku, kdy byla vytvořena kupáž,
  • byl oddělen od kalů jejich odstřelením (degorzáží);
    
 • výraz „Crémant[4]“ může být použit pouze pro bílá nebo růžová jakostní šumivá vína s CHOP (ustanovení čl. 53 odst. 5 daného nařízení), pokud:
  • hrozny byly sklizeny ručně,
  • víno je vyrobeno z moštu získaného lisováním celých hroznů nebo hroznů bez stopek. Množství moštu získaného ze 150 kg hroznů nesmí přesáhnout 100 litrů,
  • maximální obsah CO2 nepřesahuje 150 mg/l,
  • obsah cukru je do 50 g/l,
  • víno splňuje požadavky stanovené pro výrazy „kvašeno v láhvi tradiční metodou“ aj. (viz výše);
    
 • šumivé víno, jakostní šumivé víno a jakostní aromatické šumivé víno vyrobené v Unii se uvádí na trh nebo vyváží ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“ uzavřených[5](ustanovení čl. 57 odst. 1 daného nařízení):
  • u lahví se jmenovitým objemem více než 0,20 litru: zátkou hříbkovitého tvaru z korku nebo jiného materiálu, který může přijít do styku s potravinami, jež je držena na svém místě připevněním a v případě potřeby je přikryta čepičkou a zcela obalena ve fólii, která pokrývá danou zátku a celé hrdlo lahve nebo jeho část;
  • u lahví se jmenovitým objemem nejvýše 0,20 litrů: jakýmkoli jiným vhodným uzávěrem.
    
 • současně nelze uvádět na trh jiné nápoje než šumivé víno:
  • ve skleněných lahvích typu určeného pro „šumivé víno“, nebo
  • s uzávěrem blíže popsaným v čl. 57 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/33.

[1]výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, které na vlastní účet provádí zpracování hroznů nebo hroznového moštu na vína nebo zpracování hroznů nebo vína na šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická vína nebo nechávají zpracování provádět;

[2]prodejcem“ rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení těchto osob, na něž se nevztahuje definice výrobce, které nakupují a posléze propouští do oběhu šumivá vína, šumivá vína dosycovaná oxidem uhličitým, jakostní šumivá vína nebo jakostní aromatická šumivá vína;

[3] podobně se tak uvede i u perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým. 

[4] výraz „Crémant“ se uvede na etiketách jakostních šumivých vín ve spojení s názvem zeměpisné jednotky, v níž se nachází vymezená základní oblast pro chráněné označení původu.

[5] tradiční typ skleněné láhve a uzávěru šumivých vín odráží tradiční postupy výroby a stáčení. Měly by být proto vyhrazeny pro šumivá vína. Členské státy EU ale mají podle čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) 2019/33 možnost povolit použití takového typu láhve a uzávěru pro jiné nápoje za podmínky, že tím nebude spotřebitel uváděn v omyl, pokud jde o skutečnou povahu výrobku.